19 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30570

YÖNETMELİK

Şırnak Üniversitesinden:

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

ç) Merkez Müdür Yardımcısı: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür yardımcısını,

d) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,

e) Merkez Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,

f) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Şırnak ili ve çevresi başta olmak üzere ülkemiz genelinde kadının statüsü, rolü ve sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılık oluşturmak, kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla ilgili konularda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, edinilen bilgileri, elektronik posta, bülten ve benzeri yollarla ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atatürk İlke ve İnkılâplarında belirtilmiş olan haklar göz önüne alınarak kadınların çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla kadın konulu ulusal ve uluslararası çalışmaları organize etmek,

b) Kadınların sosyo kültürel ve ekonomik yaşamlarıyla ilgili konumlarının geliştirilmesi ile ilgili olarak araştırmalar yapmak,

c) Ulusal ve uluslararası arenada kadın çalışmalarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmak için panel, konferans, çalıştay,  sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç) Üniversite bünyesinde yer alan enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim programları içerisinde kadın konulu ders ve çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek,

d) Kadınların gerek aile içerisinde gerekse kır ve kent yaşamı içerisinde eğitim, sosyal, sanat, siyasal, sağlık ve ekonomik alanda güçlendirilmesine yönelik kurs, seminer ve sertifika programları oluşturmak,

e) Kadın sorunları konusunda duyarlılığı arttırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için kitap, dergi, bülten, afiş, broşür, e-bülten, e-dergi ve e-kitap gibi eğitim materyalleri bastırmak,

f) Kadın sorunları konusunda kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, dernekler ve kadın merkezleri ile fikir ve proje işbirliği yaparak koordineli bir şekilde çalışmak,

g) Kadın temalı yapılmış çalışmalar ile ilgili yazılı ve görsel dokümantasyon merkezi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

Merkez müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve merkez müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili fakülte, enstitü, yüksekokul ve gerekli görüldüğünde meslek yüksekokullarında çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen en fazla on iki üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlar, uygulanışını denetler, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütür. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarından birer kişi olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sekiz öğretim üyesi ve Üniversite bünyesindeki enstitü müdürlerinden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla on iki kişidir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır ve Merkezin eğitim, uygulama ve araştırma, denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturabilir.

b) Danışma Kurulunun görevi; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri

MADDE 16 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Mali konular

MADDE 19 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.