19 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30570

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRECİ BEŞERİ BİLİMLER UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında çevre, edebiyat, kültür ve bilim konusunda beşeri, sosyal ve doğa bilimleri arasında çevreci beşeri bilimler tarafından kurulan ve geliştirilen çokdisiplinli yaklaşımla doğanın korunmasına, türlerin biyotik haklarına, çevre ve kültür adaleti ve etiğine ve sürdürülebilirliğe yönelik uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, çevreci beşeri bilimler çalışmalarının bu alanda gelişmiş ülkelerde izlenen biçimiyle Türkiye’de de etkili bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı akademik gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte ortak çalışmalar yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Çevre ve edebiyat, çevre ve tarih, çevre kültürleri ve doğa-toplum ilişkileri konularında farklı disiplinlerden aynı konularda araştırmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek, çok disiplinli çalışmalar yapmak, yurt dışında bulunan diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak,

b) Çevreci beşeri bilimler ile ilgili uluslararası diğer araştırma merkezleri, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel ve teknik bilgi değişimi hizmeti sunmak,

c) Uluslararası düzeyde konferans, sempozyum, kongre, seminer ve çalıştay düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak, toplumda çevre bilincini ve ekolojik okuryazarlığı geliştirmek için çeşitli etkinliklerde bulunmak,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında, çevreci beşeri bilimler ile ilgili her konuda kuramsal ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek ve alanın geliştirilmesi konusunda önerilen projeler geliştirmek, çevre-kültür-toplum-bilim-etik ilişkilerinde hem akademik hem de akademi dışı çevrelerde farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunmak,

d) Lisans, lisansüstü ve doktora eğitimlerine katkıda bulunmak ve elde kalan yabanıl doğanın korunmasına yönelik sosyal farkındalık yaratarak çevreci politikalar geliştirilmesine bilimsel katkı sağlamak,

e) İklim değişikliği, küresel ısınma ve Antroposen çağında değişen çevrenin insan toplumları üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalar yürütmek,

f) 21. yüzyılda çevre etiği ve adaleti konularında bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bu konularda ilgili uygulamalarla örnekler sağlamak,

g) Yerel ve küresel çevre tarihi ve edebiyatları alanında bilimsel araştırmaları teşvik etmek,

ğ) Biyolojik çeşitlilik ve kültürel yansımaları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve sürdürülebilir sosyal politikalar oluşturulmasına destek vermek,

h) Yerel bazda milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları gibi korunan doğal alanların edebi ve kültürel açıdan çalışılmasını desteklemek,

ı) Üniversite içerisinde, her düzeydeki çevre eğitiminin ve yöre odaklı eğitimin niteliğini geliştirici çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim-öğretimi desteklemek, bu amaçla diğer üniversite ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, en fazla iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkez yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.