18 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30569

YÖNETMELİK

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına/sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri birimine müracaat ederler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı açılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü yürütür.