18 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30569

YÖNETMELİK

İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın, bir yıl içinde yapılan Mütevelli Heyeti toplantılarına aralıklı üç defa veya üst üste iki defa katılmayan Mütevelli Heyeti üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine Vakıf Yönetim Kurulu yeni üye seçer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Mali İşler Daire Başkanlığı,”

“i) Yazı İşleri Müdürlüğü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede görev alacak idari statüdeki personel ve idari amirler Genel Sekreterin teklifi, Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayıyla atanır, sözleşmeleri yapılır ve aynı usulle görevden alınır. Genel Sekreterin ataması Rektörün teklifi ve Başkanın onayıyla yapılır ve Genel Sekreter aynı usulle görevden alınır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2013

28721