18 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30569

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/4/2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Müdür: Beykent Üniversitesinin ilgili yüksekokulunun müdürünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Üniversitede burslar Öğrenci Burs, İndirim ve Destek Yönergesi esaslarına göre verilir ve uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Derslerde kullanılacak ölçme-değerlendirme yöntemleri akademik takvimde belirlenen derse yazılma haftasından önce internet ortamında öğrencilere ilan edilir. Herhangi bir ders için dönem içinde en az biri ara sınav olmak üzere en az üç ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur. Ara sınav tarihi akademik takvimde Senato tarafından belirlenir.”

“(7) Öğretim elemanları, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan ara sınavların ölçme-değerlendirme sonuçlarını, sınavların yapılıp teslim edildiği tarihi takip eden en fazla beş iş günü içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek suretiyle öğrencilere ilan eder.”

“(10) Bir dersin, dönem sonu sınavı sonucu oluşan harf başarı notları; bu sınavların rakamsal notlarının öğrenci otomasyon sisteminden ilan edildiği gün içinde dersin koordinatörü ve/veya öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sisteminden alınan iki nüsha bilgisayar çıktısının ıslak imza ile imzalanmış olarak dekanlığına/müdürlüğüne ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından ara sınav ve dönem sonu sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla üç iş günü içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına E-Dilekçe ile yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazının geçerlik kazanması için not itiraz dilekçesinin sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, dekanlığın/müdürlüğün oluşturacağı ilgili program başkanı ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden, program başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması durumunda beş kişiden oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon raporu oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı komisyon raporu ekli olarak ilgili dekanlık/müdürlük aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından komisyon raporunun sonucu öğrenci otomasyon sistemine aktarılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirmemiş bulunan öğrencilerin, mevcut adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilir. Üniversitedeki mevcut adreslerine bildirim yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 28/A maddesi eklenmiştir.

“E-posta adresi

MADDE 28/A – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili fakülte/yüksekokul eğitim-öğretimi ile ilgili duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür.

(3) E-posta ile gönderilen duyurular tebliğ edilmiş sayılır.

(4) Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(5) E-posta adreslerini ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullananların e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2017

30037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/7/2017

30129

2-

27/2/2018

30345