17 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30568

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYIN SEÇME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarı” ibaresi “Bakan Yardımcısı”, “Müsteşar” ibaresi  “Bakan Yardımcısı”, “Müsteşarın” ibaresi “Bakan Yardımcısının”, “görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısı” ibaresi  “vekâlet eden Bakan Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.