17 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30568

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ VE

KONTROLÖR YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRİLME VE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş ve Kontrolör Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ya da Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde kontrolöre ihtiyaç duyulması halinde ilgili Bakan Yardımcısı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ve Personel Dairesi Başkanı tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda alınacak stajyer kontrolör sayısı belirlenir. Alınan karar Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav Komisyonu; Bakan Yardımcılarından birinin başkanlığında, birim amirleri ve bunların yardımcıları, daire başkanları veya konusunda uzman kurum personeli arasından belirlenen, bir başkan ve altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2006

26325

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2006

26336

2-

4/2/2010

27483

3-

31/12/2011

28159

4-

24/12/2013

28861