17 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30568

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2015 tarihli ve 29574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş Sınav Komisyonu, atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek bir Bakan Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşaviri ile avukatlar arasından seçilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.”

“Diğer üyeler Bakan Yardımcısı tarafından seçilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.