17 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30568

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranmaz. Ancak; tezli yüksek lisans programına ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yabancı dil şartı konulabilir.

a) Yabancı dil şartı getirilen programlarda asgari yabancı dil puanı 55’tir. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik sınavından veya YDS ya da buna eşdeğer sınavlardan 100 tam not üzerinden en az 55 alanlar bu programlarda yabancı dilden başarılı sayılırlar.

b) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 60 yabancı dil puan şartı aranır. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik sınavından veya YDS ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavlarından 60 puan veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan bu puana denk puan almış olanlar yabancı dilden başarılı sayılırlar. Ancak; ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile yabancı dil puanı yükseltilebilir. Kabul esnasında yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler, kayıt olarak öğrenimlerine İngilizce hazırlık sınıfından başlayabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma/uygulama/geliştirme,

b) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana ya da benzer bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için, derslerini ve seminerini alıp başarılı olması gerekir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Enstitü anabilim/ana sanat dalı veya program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrenci diğer lisansüstü programlardan, Üniversiteye bağlı farklı enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin, Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

a) Alan dışından kabul edilen öğrencilerin bilimsel hazırlık ders sayısı, yerel kredi ve AKTS kredi toplamı Enstitü Kurulu kararı ile en fazla %50 oranında artırılabilir.

b) Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

c) Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği Enstitü Müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.

ç) Tez çalışması kredisiz olup, gelişimine bağlı olarak süren (S), başarılı (G) ve başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(5) Tüm lisansüstü programlarda, öğrencilerin Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren derslerden birini almak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde,  gerekçesi  ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Yüksek lisans tezinde benzerlik oranı %20’den fazla olamaz.”

“(10) Öğrencinin enstitüye yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, yüksek lisans öğrenimine başlama tarihinden itibaren yüksek lisans tezinden üretilmiş ulusal hakemli dergide bir makale ve/veya tam makale formatında ulusal veya uluslararası sözlü veya poster bildirisinin (kongre, konferans, sempozyum)   yayınlanması ve/veya yayına kabul aldığının belgelenmesi ayrıca yayında İstanbul Gedik Üniversitesi’nin adının geçmesi şartı aranır. Bu uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tez aşamasına geçen öğrenciler için geçerlidir.

(11) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrenciler ders, seminer ve uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir. Bu uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tez aşamasına geçen öğrenciler için geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans çalışmaları sonunda hazırlanacak dönem projesinin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma,

b) Bilimsel bir yöntemi inceleme,

c) Bilinen bir yöntemi benzer bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı her dönemindeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere; toplam 30 yerel krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

a) Alan dışından kabul edilen öğrencilerin bilimsel hazırlık ders sayısı, yerel kredi ve AKTS kredi toplamı Enstitü Kurulu kararı ile en fazla %50 oranında artırılabilir.

b) Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği Enstitü Müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.

c) Dönem projesi dersi kredisiz olup; başarılı (G), başarısız (K) veya tamamlanmamış (E) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporunda benzerlik oranı %25’ten fazla olamaz.

(3) Ders yükünü ve 90 AKTS’lik iş yükünü başarıyla tamamlayan ve dönem projesi danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile uygulanabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programının kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 yerel kredi, eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla ve biri Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi veya Modelleme ve Tasarım Teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak tanımlanan bir ders olmak üzere en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 45 kredilik 15 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

c) Alan dışından kabul edilen öğrenciler için (bilimsel hazırlık) ders sayısı, yerel kredi ve AKTS kredi toplamı Enstitü Kurulu kararı ile en fazla %50 oranında artırılabilir.

ç) Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

d) Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği Enstitü Müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.

(3) Enstitü anabilim/ana sanat dalı veya program başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrenci diğer lisansüstü programlardan, Üniversiteye bağlı farklı enstitülerden veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki seçmeli, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört seçmeli ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin, Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

(4) Doktora öğrencileri, akademik ve/veya tez danışmanının önerisiyle lisans veya yüksek lisans dersleri alabilir. Ancak lisans veya yüksek lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.”

“(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 tam not üzerinden en az 55 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu puanların eşdeğerliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yılda 2 kez yapılır ve yapılacağı tarihler akademik takvimde belirtilir. Doktora yeterlik sınavları; Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”

“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavın süresi en az 90, en çok 180 dakika, sözlü sınavın süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Sözlü sınavlarda sorulan sorular ve öğrenci tarafından verilen cevaplar, doktora sınav jürisindeki raportör tarafından kayıt altına alınır. Bu karar enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü kurulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezinde benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Benzerlik oranıyla ilişkin esas ve usuller enstitü kurulu tarafından düzenlenir.”

“(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyesi ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere danışman hariç beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın ve eş danışmanın oy hakkı yoktur ancak tez savunmasında yer alabilirler.”

“(11) Doktora öğrencisinin, tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması ayrıca yayında İstanbul Gedik Üniversitesi’nin adının geçmesi mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Bu uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yeterlik aşamasına geçen öğrenciler için geçerlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Sanatta yeterlik çalışmasında benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.”

“(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman hariç beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın ve eş danışmanın oy hakkı yoktur ancak tez savunmasında yer alabilirler.”

“(7) Doktora öğrencisinin, tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması yanı sıra, ilgili yayında İstanbul Gedik Üniversitesinin adının geçmesi mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yeterlik aşamasına gelen öğrenciler için geçerlidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yurt dışı üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçişte, anabilim/ana sanat dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, gerektiğinde hazırlık dersleri verilebilir, yeniden doktora yeterlik sınavına girme şartı aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğrencilerden;

a) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içerikleri ile yazılı olarak başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, intibak komisyonunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamamış öğrenciler, tezli programa geçişte kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içerikleri ile yazılı olarak başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, intibak komisyonunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.

c) Bir yüksek lisans programını tamamlamış öğrenciler, tezli veya tezsiz programa geçişte kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içerikleri ile yazılı olarak başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, intibak komisyonunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerinden %50 oranında muaf tutulabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez çalışması süren (S), Başarılı (G), Başarısız (K) ve seminerler kredisiz olup Başarılı (G) ve Başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer sunum tarihleri enstitüler tarafından belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci tez konusunun belirlendiği yarıyıldan itibaren her yarıyıl kendi tez danışmanınca açılan tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışması dersi tez aşaması süresince devam eder. İlgili dönem sonunda çalışması süren (S), başarılı (G) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir.”

“(5) Konusu danışman tarafından belirlenen ve yürütülen seminer çalışması kredisiz olup başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer çalışmaları, danışmanın teklifi ile enstitü yönetim kurulunca ilan edilir. Seminer sunum tarihleri enstitüler tarafından belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/10/2016

29869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/11/2016

29886

2-

10/10/2017

30206

3-

1/11/2017

30227

4-

7/1/2018

30294