17 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30568

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve önlisans diploma programlarında yürütülen kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarının ölçülmesi, sınavlar, kayıt dondurma, ilişik kesme ve mezuniyette uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve önlisans diploma programlarında yürütülen kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarının ölçülmesi, sınavlar, ilişik kesme, kayıt dondurma ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ARELİYES: İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

c) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

ç) Bölüm Başkanı: İstanbul Arel Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm başkanını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm veya anabilim dalı başkanınca görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi fakülte dekanını,

f) Fakülte: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülteleri,

g) GNO: Genel not ortalamasını,

ğ) IELTS: International English Language Testing System/Uluslararası İngilizce Dil Sınav Sistemini,

h) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulunu, yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ı) Meslek Yüksekokulu (MYO): İstanbul Arel Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,

i) Müdür: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünü,

j) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖİDB: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

l) ÖBS: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Program Başkanı: Meslek yüksekokulu program başkanını,

o) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

p) TOEFL: Test of English as a Foreign Language/Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavını,

r) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

s) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ş) YNO: Yarıyıl not ortalamasını,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

u) YSNO: Yılsonu not ortalamasını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Diploma programları kontenjanları ve öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan lisans ve önlisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’ün kararıyla kesinleşir.

(2) Üniversite lisans ve önlisans diploma programlarına; ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş yapanlar, özel öğrenci ile değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Üniversiteye kayıt yaptırma

MADDE 6 – (1)  İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteye kayıt hakkı kazananların kayıtları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya yasal temsilcileri ya da belirledikleri vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeleri tamamlayıp öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilirler.

(3) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite ya da noter tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

(4) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin, daha önce yapılmış olan kayıtları iptal edilir.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun da olsalar kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

İngilizce yeterlilik

MADDE 7 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterliliği İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (ARELİYES) ile belirlenir.

(2) ARELİYES sonucuna göre 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olanlar ile YÖK ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde (TOEFL: 90/120, IELTS: 6,5/8) başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce eğitim yapan diploma programlarında doğrudan öğrenimine başlar.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden ARELİYES sınavına katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık programına kaydedilir.

(4) Öğretim dili İngilizce olan önlisans ve lisans programlarına/bölümlerine kayıtlı öğrencilerin, İngilizce hazırlık programında iki yarıyıl öğretim gördükten sonra başarısız olmaları durumunda, kendileri diledikleri takdirde bir kez daha iki yarıyıl tekrar edebilirler. Başarısız oldukları takdirde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre öğrencinin tercih etmesi durumunda, ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe programa yerleştirilirler.

(5) Öğrenim dili Türkçe olan diploma programlarına kayıtlı olan öğrencilerden isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında okuyup başarısız olanlar yerleştirildikleri bölüm/programın birinci yarıyılına başlatılır.

(6) İngilizce hazırlık programı öğretiminde, İstanbul Arel Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 8 – (1) Üniversite bölümlerine/programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esas ve usuller; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelik hükümlerine göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler.

(2) Bir öğrenci yazıldığı bir dersi, akademik takvimde belirtilen kayıt bitim tarihini takip eden iki hafta içinde danışmanının gerekçeyi uygun bulması ve onayı ile bırakabilir ve bir başka derse yazılabilir. Alınan bu ders ikinci kez bırakılamaz.

(3) Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz.

(4) Üniversiteye ek kontenjan veya dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kayıt olan öğrencilerin ilk dönemdeki ders kayıtları, Üniversiteye kayıt dönemini takip eden bir hafta içinde yapılmak şartıyla, ders ekleme-bırakma dönemi sonrasına bırakabilir.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hususlar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları ve özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile ilgili esas ve usuller; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) Değişim programındaki öğrenciler, öğretim ücretini İstanbul Arel Üniversitesine öder.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, İstanbul Arel Üniversitesinde bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları ve AKTS kredisini gösteren bir belge verilir.

(4) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek üzere hazırlık okuluna alınan ve en az lise diplomasına sahip olan özel öğrenciler, eğitimleri sonunda ARELİYES eşdeğeri bir sınava tabi tutulur. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı kabul edilir. Bu öğrenciler, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olanlar ve kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilirler.

(6) Özel öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini İstanbul Arel Üniversitesine öder.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve sınavlara katılamaz ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren en geç ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir. Eğitim öğretimin başlamasından itibaren dördüncü haftanın sonunu aşmamak kaydıyla, ikinci haftadan sonra kayıt yenileme Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir.

Danışman

MADDE 14 – (1) İlgili dekanlık/müdürlük veya bölüm/program başkanlığı tarafından, lisans ve önlisans diploma programlarında eğitim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme  ve benzeri işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(3) Öğrencinin akademik konulara ilişkin olarak ilgili bölüm başkanlığına yapacağı yazılı başvurusunda danışman görüşü istenir.

Öğrenim ücretleri

MADDE 15 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Yıllık öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini yıllık olarak ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez ve dondurulmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenim ücreti,  Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetler ile yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Yaz okulu ücretleri öğrenim ücretinden ayrı olarak belirlenir ve bir dersin kredisi başına yıllık eğitim-öğretim ücretinin % 2,5 değeri üzerinden hesaplanır.

(4) Yandal programları için öğrencilerden ayrı bir ücret alınmaz. Çift anadal programlarına kabul edilen öğrencilerin aldığı dersin kredi başına ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti, ilgili diploma programının yıllık eğitim-öğretim ücretinin 150’de biridir. Merkezi yerleştirme ile tam burslu olarak yerleşen öğrencilerden GNO’su 3,50 ve üzeri olanlardan çift anadal programları için ücret alınmaz.

(5) Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt yaptırdıkları her ders için kredi başına ödemeleri gereken ücret, ilgili diploma programının yıllık eğitim-öğretim  ücretinin %2’si kadardır. 

Burslar

MADDE 16 – (1) İlgili kurulun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırılacak programlara burslu öğrenci kabul edilir ve bu öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirilir. Sağlanan bu burslar, zorunlu hazırlık sınıfı olan lisans diploma programlarında 8 yıl, olmayanlarda 7 yıl, zorunlu hazırlık sınıfı olan ön lisans diploma programlarında 5 yıl, olmayanlarda 4 yıl için verilir. Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir. Yaz öğretimi burs kapsamı dışındadır.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti muafiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar, İstanbul Arel Üniversitesi Burs Yönergesi ile belirlenir.

(3) Öğrencilere sağlanan burslar, disiplin cezası alınması durumunda ve kendilerine tanınan sürelerde öğrenimini tamamlayamadıkları durumda kesilir. Bu durumda olan öğrenciler diledikleri takdirde öğretim ücretini yatırmak koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler.

Kimlik kartı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geçerlilik süresi bir yıl olan öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Azami öğrenim sürelerini doldurarak öğrencilik haklarından yararlanma hakkı olmayan öğrencilere sadece Üniversite içinde geçerli olacak ayrı bir kimlik kartı verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim dili

MADDE 18 – (1) Üniversitenin öğrenim dili, diploma programı türüne bağlı olarak Türkçe veya İngilizcedir.

(2) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrenim dili kısmen İngilizce olan bölüm ve programlar açılabilir.

Eğitim öğretim yılı ve öğrenim süresi

MADDE 19 – (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.

(2) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan; önlisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi 4 eğitim-öğretim yılı, tıp fakültesi dışındaki lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi ise 7 eğitim-öğretim yılıdır.  Bu sürelere İngilizce hazırlık programı ve yaz okulu dâhil değildir.

(3) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre ile Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süre azami öğrenim süresinden sayılır. Ancak kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Azami öğrenim süreleri sonuna gelmiş öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Akademik takvim

MADDE 20 – (1) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Senato gerektiğinde akademik takvimde değişiklik yapabilir.

Öğrenim programları

MADDE 21 – (1) Bölüm ve programlara ait öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul/MYO  kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj/iş yeri uygulaması ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşullar, dönem başına toplam 30 AKTS kredilik derslerin öğrenim süresine dağılımı belirtilir. Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken, izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya konulur.

(2) Ders programları içerisinde yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin tanımları, ÖBS’de belirtilmiş olan formata uygun olarak yapılır.

(3) Ders programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, ilgili mevzuat hükümleri esasına göre uzaktan eğitim yoluyla verilebilir.

(4)Yaz öğretimi, Üniversitenin Yaz Okulu Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Zorunlu ve seçmeli dersler, ön koşul dersleri

MADDE 22 – (1) Lisans ve önlisans diploma programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda danışman onayı ile alabileceği derslerdir.

(2) Ön koşul dersi, bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derstir. Bu dersler, ilgili kurullar tarafından belirlenerek ilgili bölüm/programın müfredatında belirtilir. Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

(3) Bir dersin ön koşulunun başarılmış sayılması için önkoşul dersinden en az “CC” notu alınması gerekir.

(4) Öğrenciler, önkoşulunu sağlamadıkları ön koşullu derse kayıt olamazlar.

Ders yükü

MADDE 23 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(2) Bir öğrencinin yarıyıl başına normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin akademik başarı durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Lisans ve önlisans diploma programlarının birinci sınıfına kaydolan öğrencilerin birinci yıldaki ders yükü yarıyıl başına 30 AKTS olup öğrenciler bunun üzerinde ders alamazlar.

b) Üçüncü yarıyılından itibaren, danışmanın uygun bulması ve devam zorunluluğu olan derslerin çakışmaması halinde; GNO’su en az 1,70 olan lisans öğrencileri yarıyıl başına en fazla 45 AKTS, önlisans öğrencileri en fazla 55 AKTS’ye kadar ders alabilir.

c) Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerden GNO’su en az 2,00 olan ve 130 AKTS’yi başarı ile tamamlamış lisans öğrencileri için ders yükü, danışman onayı ile 55 AKTS’ye kadar yükseltilebilir.

(3) Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumu yaz okulundan en çok üç ders alınabilir.

Üst yarıyıldan/yıldan ders alma

MADDE 24 – (1) Başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış ve başvuru tarihinde GNO’su en az 3,50 olan öğrenciler, en erken üçüncü yarıyıldan itibaren Senatonun belirleyeceği esaslara göre bulundukları yarıyılın/yılın bir üst yarıyılından/yılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.

Devam ve devamsızlık

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren teorik derslere en az %70, uygulama ve laboratuvarlara en az %80 oranında devam etmek zorundadır. Devam oranı bu değerlerin altına düştüğünde, öğrenci yarıyıl sonu sınavlarına giremez ve NA notu ile başarısız sayılır.

(2) Rapor, disiplin cezası ve benzeri gerekçeler, %30 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir.

(3) Dersin öğretim elemanı, öğrencilerin devam durumlarını izler ve ÖBS’ye işler.

(4) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi ulusal/uluslararası düzeyde temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması

MADDE 26 – (1) Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri İstanbul Arel Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Zorunlu ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, yarıyıl başında öncelikle, bir önceki akademik yılın yarıyıl sonu sınavlarında FF alarak başarısız oldukları dersleri almak zorundadır.

(2) Devamsızlıktan kalınmayan dersler için devam zorunluluğu yoktur. Ancak, bu durumdaki öğrenciler, dersin uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalarına devam etmek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar 

Başarı notu

MADDE 28 – (1) Bir dersteki başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavlarında sağlanan başarı dikkate alınır.

(2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri ve başarı notuna katkısı dönemin ilk haftasında dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

Sınavlar

MADDE 29 – (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mezuniyet not yükseltme sınavlarından ibarettir.

(2) Bir dersin ölçme-değerlendirmesi için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı ödev, proje, laboratuvar, sınıf içi uygulama gibi çalışmaları da ölçme-değerlendirmeye katabilir.

(3) Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile sınavlar sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı olarak da yapılabilir. Yarıyıl sonu başarı notunun verilmesinde tüm sınav ve ölçme-değerlendirme sonuçları, dönem içi çalışmalar, derslere devam ve katılım göz önünde tutulur.

(4) Öğretim elemanları, derslerine kaydolan öğrencilerinin; derse devamlarını, derse katkı ve ilgilerini, yarıyıl içi çalışmalarını, sınav sonuçları ile izlemek, tanımak ve değerlendirmekle sorumludur.

Ara sınavlar ve mazeret sınavı

MADDE 30 – (1) Ara sınav: Bir eğitim-öğretim programında yer alan dersin yarıyılı içinde yapılan sınavıdır.

(2) Bir diploma programının aynı yarıyıl içinde yer alan derslerinden bir günde en çok üçünün ara sınavı yapılabilir.

(3) Tekrarlanan dersler dâhil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu, sıfır (0) sayılır. Devam şartını sağlamak kaydıyla ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel değildir.

(4) Mazeret sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen ara sınavına giremeyen bir öğrencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi kaydıyla ara sınavı yerine yapılan sınavdır.

Yarıyıl sonu sınavları

MADDE 31 – (1) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan bitirme (final) ve bütünleme sınavlarıdır.

(2) Bitirme (final) sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan başarı sınavıdır.

(3) Bütünleme sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız  (FF) olan ya da koşullu başarılı harf notu (DD ve DC) alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

(4) Bütünleme sınavlarında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Proje ve laboratuvar derslerinin bütünleme sınavı yoktur.

b) Bütünleme sınavı puanı, bitirme (final) sınavı puanı yerine geçer; ders başarı notu yeniden hesaplanır ve harfli başarı notu aralıkları, bitirme sınavı harfli başarı notu aralıkları ile aynı olmak zorundadır.

c) Bütünleme sınav hakkı kazanıp da sınava girmeyen öğrencilerin mazereti kabul edilmez ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

Mezuniyet not yükseltme sınavı

MADDE 32 – (1) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması 2,00’ın altında olan önlisans ve lisans öğrencilerine, son yarıyıl/son iki yarıyıl derslerinden istedikleri DC ve DD notu aldığı iki ders için not yükseltme sınav hakkı verilir.

(2) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Öğrencilerin, not yükseltme sınav hakkı için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurması gerekir.

b) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir sonraki akademik yılda istediği DC ve DD notlu derslere kayıt yaptırarak GNO’sunu yükseltebilirler.

c) Not yükseltme sınavında alınan not,  dersin nihai notu olarak not çizelgesine işlenir.

Tek ders sınavı

MADDE 33 – (1) Almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ve GNO’su 2,00 ve üzerinde olan ancak sadece devam şartını sağladığı bir dersten FF notu olan öğrencilere, dersin açıldığı yarıyıl ve öğrenim süresine bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınav hakkı, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(3) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak, tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir.

(4) Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.

Muafiyet sınavı

MADDE 34 – (1) İngilizce I-II, Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı gibi üniversite yetkinlik geliştirme dersleri için her akademik yılı başında muafiyet sınavları yapılır.

(2) Muafiyet sınavlarının düzenlenmesi ve duyurulması, ilgili birimlerce yapılır ve sınav sonuçları ÖİDB’ye gönderilerek alınan başarı sonuçları öğrencinin transkriptine işlenir.

Sınavlarla ilgili uygulama esasları

MADDE 35 – (1)  Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur. Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım eden öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve bunlar hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Her bir ölçme ve değerlendirme yönteminin başarı notuna etki oranı, öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %30-%70, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise %70-%30 aralığındadır. İlgili öğretim elemanı, kendi dersi ile ilgili etki oranlarını ÖBS’den ilan eder.

(4) Sınav kâğıtları ve bunlara ilişkin kayıtlar, evrakın teslim tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul/MYO müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 36 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul/MYO müdürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) Sınav kâğıdı itiraz üzerine, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul/MYO müdürlüğüne bildirilir.

(3) İlgili fakülte dekanı/yüksekokul/MYO müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi için biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili alandan iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırır.

(4) Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

Başarı notunun duyurulması

MADDE 37 – (1) Öğretim elemanı yarıyıl sonu sınav notlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖBS’ye girer ve notlar, ÖİDB tarafından ilan edilir.

Not ortalamaları

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl (dönem) sonu not ortalaması (YNO), yılsonu not ortalaması (YSNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleri ile izlenir. Not ortalamaları aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:

a) YNO: Bir yarıyıla ait başarı notlarının AKTS ile çarpılmasıyla oluşan puanların toplamının, o yarıyıla ait toplam AKTS’ye bölünmesiyle oluşur.

b) YSNO: Güz ve bahar yarıyıllarına ait başarı notlarının AKTS ile çarpılmasıyla oluşan puanların toplamının, o eğitim öğretim yılına ait toplam AKTS’ye bölünmesiyle oluşur.

c) GNO: Tüm yarıyıllara ait toplam puanın, tüm yarıyıllara ait toplam AKTS’ye bölünmesiyle oluşur.

(2) YNO, YSNO ve GNO değerleri virgülden sonra iki haneye yuvarlatılarak gösterilir.

Başarı notları ve AKTS kredileri

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin kayıt oldukları yarıyıl sonunda aldıkları her dersin başarı notu, bağıl değerlendirme, öğretim üyesi takdiri ve doğrudan not dönüşümü değerlendirme sisteminden biri esas alınarak eşdeğer harf notuna dönüştürülür.

(2) Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları, AKTS not dönüşümleri ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıda verilmiştir.

(3) Tablodaki harf notu karşılıklarına göre;

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Bir öğrencinin koşullu başarılı notlarının, mezuniyette başarılı kabul edilebilmesi için GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

c) Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

ç) I: Eksik notu (Incomplete); yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için devam hariç gerekli koşulları tamamlamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten I notu aldığı takdirde notların ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Bu süre ilgili yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir. Aksi halde, I notu FF notuna dönüştürülür.

d) E: Muaf notu (Exempted); muafiyet sınavında başarılı olanlar ile yatay ve dikey geçiş ile gelen ve daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okurken alınıp başarılan ve harf notu belli olmayan öğrenciler için verilir.

e) NA: Devamsız notu (Not Attended); derse devam koşulunu yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Değerlendirmelerde FF notu gibi işlem görür.

f) R: Tekrar notu (Repeat); FF, DD veya DC notu alınan bir dersin tekrarlandığını gösterir.

g) S: Başarılı notu (Succesful); tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. S notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarılı olma durumunda da kullanılır.

ğ) U: Başarısız notu (Unsuccesful); tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. U notu ayrıca; dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. 

Erasmus öğrencileri not dönüşümü

MADDE 40 – (1) Erasmus programı kapsamındaki gelen/giden öğrencilerin not dönüşümleri, Senato tarafından kabul edilen, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre yapılır.

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 41 – (1) Bulundukları akademik yılın sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, Senatonun belirlediği ölçütlere göre üstün başarılı olanlar, onur ve yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi akademik yıl sonunda ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(2) Senato, yüksek onur ve onur belgesi için başarı kriterlerini her eğitim-öğretim yılı başında belirleyerek ilan eder.

(3) Çift anadal programı mezuniyeti için onur ve yüksek onur belgesi verilmez.

(4) Onur ve yüksek onur belgeleri, ilgili öğrencinin diploma ekine işlenir.

Fakülte/yüksekokul/MYO bölüm ve program birinciliği

MADDE 42 – (1) Girdiği bitirme (final) sınavı sonuçlarına göre mezun durumundaki öğrencilerden bir bölümde/programda GNO’su en yüksek olan öğrenci, bölüm/program birincisi olarak; fakülte/yüksekokul/MYO öğrencileri arasında GNO’su en yüksek olan öğrenci de fakülte/yüksekokul/MYO birincisi olarak ödüllendirilir.

(2) Öğrenimleri sırasında disiplin cezası alan, normal öğrenim süresini aşan ve bütünleme sınavı sonucuyla ve yaz okulu sınavlarıyla mezun olan öğrenciler, birincilik değerlendirmesine alınmazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, İlişik Kesme, Ayrılma ve Mezuniyet ve Diplomalar

Kayıt dondurma

MADDE 43 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, doğal afetler gibi eğitimine devamını imkânsız kılan gerekçelerle veya eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması, uluslararası anlaşmalardan doğan eğitim olanaklarının sağlanması durumunda kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

(2) Önlisans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir.

(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, yarıyıl başında ders kayıt süresi bitmeden, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/yüksekokul/MYO müdürlüğüne başvururlar. Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için kayıt dondurduğu yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin ödenmesi zorunludur. Ödenen bu ücret, bir sonraki eğitim öğretim yılı ücretinden düşülür.

(5) Derslerin başlamasını izleyen beşinci haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan ve başvurusu ilgili kurullarca kabul edilen öğrenciler ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretinin tamamını öderler. Güz/bahar yarıyılına ait ödenmiş olan ücret, kaydını yenilediği eğitim öğretim yılı ücretinden düşülür. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları derslerin kayıtları silinir.

(6) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremezler.

(7) Kayıt dondurmada geçen süreler, azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(8) Öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne/MYO  müdürlüğüne  başvuruda bulunması gerekir.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 44 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Açık öğretim programları hariç, aynı öğretim düzeyinde bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının ve kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması veya yalan beyanla kayıt yaptırması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

(2) Kendi isteği ile kaydının silinmesini isteyen öğrenci, dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurur. İlgili dekanlık/müdürlük, mali yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla öğrencinin ilişik kesme talebini onaylar. Bu onay üzerine ilişik kesme belgesi ÖİDB tarafından verilir.

(3) İlişiği kesilen öğrenci, ilişik kestiği yarıyılın ücretini öder. Yıllık ödeme yapılmışsa, bir sonraki yarıyıla ait ücret iade edilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye, durumunu gösteren bir belge ve lise diplomasının aslı verilir. Diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler öğrenci dosyasında saklanır.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı ve ilişik kesme işleminin tamamlanması üzerine dizi pusulası ile birlikte yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir. Belgelerin birer kopyası öğrencinin dosyasında saklanır.

Bitirme projesi ve staj/iş yeri uygulaması

MADDE 45 – (1) Lisans ve önlisans diploma programının özelliğine göre öğrencilere verilen bitirme/mezuniyet projesi, bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanlarına dağılımı, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından düzenlenir.

(2) Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslim edilmesi, ölçülüp değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile uygulanır.

(3) Staj/işyeri uygulaması etkinliğinin yer aldığı bölüm ve programlarda bu eğitim faaliyetine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile bitirerek lisansta 240, önlisansta 120 AKTS’yi tamamlayan, GNO’su en az 2,00 olan, varsa staj, işyerinde uygulama, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren ve mezuniyetlerine ilgili yönetim kurullarınca karar verilen öğrencilere, İstanbul Arel Üniversitesi Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma Defterleri ve Sertifika Düzenleme Esasları Yönergesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan diploması ve diploması ile birlikte diploma eki verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak 4 üncü yarıyıl sonuna kadar ders programında bulunan tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre tamamlayan ve GNO’su en az 2,00 olan öğrenciye istemesi durumunda önlisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrencilik işlemlerinde beyan ettiği posta adresine taahhütlü olarak, öğrencinin Üniversite tarafından verilen e-posta adresine gönderilerek veya ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul müdürlüğünde/MYO müdürlüğünde ilan edilmek ya da ÖBS üzerinden duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencinin eksik adres vermesi veya adres bilgilerini güncellememesi nedeniyle ulaşamayan tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 48 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu engelli öğrencilerin; eğitim-öğretim, sınavlar ve Üniversite içindeki ulaşımı konusunda imkânları sağlar ve önlemleri alır.

Disiplin

MADDE 49 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler, bu süre içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlü olup bu süreye ait ödenen ücretler iade edilmez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu ile ilgili fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 16/5/2013 tarihli ve 28649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış hakların korunması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kayıtlı öğrencilere, kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tutularak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.