16 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30567

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM SAĞLANMASINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon; Bakan Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür, ilgili genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve şube müdüründen oluşur. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır ve kararlar Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşar” ibaresi “Bakan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.