16 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30567

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2016 tarihli ve 29811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili Bakan Yardımcısı, Değerlendirme Kurullarının tabii başkanıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı” ibaresi “Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşar” ibaresi “ilgili Bakan Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.