15 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30566

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ESİMER): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ç) Proje ve Çalışma Grubu: Merkezin proje ve çalışma grubunu,

d) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası istatistik meslek değerleri ve ilkeleri doğrultusunda akademisyenlere, araştırmacılara, lisansüstü öğrencilere, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak, istatistik ve ilgili konularda yayın yapmak, araştırmacılara istatistik ve ekonometri üzerine eğitim kursları vermek, istatistik ve anabilim dallarında lisans ve lisansüstü öğrencilere istatistiksel danışmanlık eğitimi vermek ve sertifika programları açmak, başka kişi ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesi vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konular üzerinde, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

b) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

c) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda proje çalışmalarını gerçekleştirmek, eğitim vermek ve sertifika programları açmak.

ç) Başka kişi ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış  istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesi vermek.

d) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşların araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek.

e) İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

f) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık, eğitim, yayın, araştırma ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) Merkez bünyesindeki araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Merkezin kullanımına tahsis edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili mevzuat hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.

ğ) İstatistik ve ekonometri üzerine yerinde ve uzaktan eğitim kursları vermek ve sertifika programları açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin İstatistik Bölümünde kadrolu olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, denetimini sağlamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak ve Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek.

g) Proje ve çalışma grubunda görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

h) Merkezin, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ı) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

(3) Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen dört üye ile Müdür ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, yılın Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.

c) Müdür tarafından sunulan yılsonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdür tarafından sunulan bir sonraki döneme ait çalışma programını değerlendirmek, karara bağlamak.

d) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

e) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli proje ve çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini inceleyerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirlemek ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak.

f) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak görevlendirmeler ve dışarıdan alınması düşünülen hizmetlerle ilgili önerileri karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları ve gelirlerin dağılış ve kullanış şeklini tespit etmek.

ğ) Bilimsel ve halka açık konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından, istatistik ile ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilerek Rektör tarafından görevlendirilen asgari 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak.

b) Merkezin yayın faaliyetlerine katkıda bulunmak.

c) İstatistik araştırmaları konusundaki sorunları belirleyerek tartışmaya açmak ve çözüm önerileri oluşturmak.

ç) Yapılacak bilimsel çalışmalara, teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ve çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla, öğretim elemanları, lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Çalışma gruplarının faaliyetlerini Yönetim Kurulu izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.