14 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30565

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekan: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanını,

ç) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

d) Fakülte: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ğ) Komisyon: Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Komisyonunu,

h) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil derslerini,

ı) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

j) VEHİP: Veteriner hekimliği intörn programı, Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretimin dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarında uygulanan programı,

k) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi ve dönemleri

MADDE 5 ‒ (1) Fakültede eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir ve güz ile bahar yarıyıllarından oluşur. Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim dönemleri; her bir yarıyılı en az on dört haftadan oluşan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyıl derslerini ve dokuzuncu ve onuncu yarıyıl VEHİP derslerini kapsar.

Eğitim-öğretim programı ve haftalık ders programlarının düzenlenmesi

MADDE 6 ‒ (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, anabilim dalı/dallarının ve ilgili bölümün önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(2) İlgili birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları ve inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet-bitirme tezi, proje ve benzeri etkinlikler yer alabilir.

(3) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı, yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenerek Senatonun onayına sunulur. Seçmeli dersler bölüm/anabilim dalının önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayıyla açılır veya kaldırılır. Eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(4) Eğitim-öğretim programındaki toplam ders kredisi AKTS’ye ve Yükseköğretim Kurulunca diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına uygun olarak 300’dür.

(5) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri, bütün öğrenciler için verilen zorunlu ortak derslerdir. Ayrıca öğrenciler isteğe bağlı olarak beden eğitimi ve güzel sanat dallarındaki derslerden birini seçmeli ders olarak alabilirler. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

(6) Haftalık teorik ve uygulama ders saatleri ve sayıları Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Dekanlıkça haftalık program yapılarak ilan edilir. Gerekli durumlarda Fakülte Kurulu kararı ile dersler Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Akademik takvim

MADDE 7 ‒ (1) Fakültenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Senatoya sunulur.

Kayıt şartları ve işlemleri

MADDE 8 ‒ (1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) İlgili öğretim yılında Fakülteye ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek.

(2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu bilgi ve belgelerin doğru olmadığı anlaşılırsa ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

Kayıt yenileme ve dondurma

MADDE 9 ‒ (1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek kaydını yeniletmek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci, aynı zamanda birinci yarıyıl programında yer alan derslere kaydını yaptırmış olur.

(3) Akademik takvimde belirtilen sürelerde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeyen ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, akademik takvimde belirtilen mazeretli geç kayıt süresi içerisinde mazeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla, kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Kaydını dondurmak isteyen öğrencinin, haklı ve geçerli mazeretini bildirmesi ve belgelemesi halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı bir veya iki yarıyıl için dondurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders türleri

MADDE 10 ‒ (1) Fakültenin eğitim-öğretim programında aşağıda belirtilen dersler okutulur:

a) Zorunlu dersler; Fakülte Kurulu tarafından belirlenen ve öğrencinin mutlaka almakla yükümlü olduğu derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleridir. Bu dersler ile ilgili düzenlemeler ve işlemler Senato kararları doğrultusunda yapılır.

c) Seçmeli dersler; öğrencinin alan içinden veya dışından isteği doğrultusunda seçerek aldığı derslerdir. Öğrenci bu dersleri, seçmeli ders adı altında açılmış olan dersler arasından seçer. Öğrenci seçmeli dersleri, öğretim planında yer alan sayıda ve derslerin yer aldığı yarıyıllarda almak ve başarmakla yükümlüdür. Anabilim dalları tarafından önerilen seçmeli derslerden hangilerinin açılacağı Fakülte Kurulunda görüşülerek Senato tarafından kararlaştırılır. Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci için açılacağı Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir. Seçmeli dersler yabancı dilde de açılabilir.

ç) VEHİP eğitimi; öğrencilerin veteriner hekimlik nosyonu ile ilgili teorik bilgileri tamamlama ve daha fazla uygulama yaparak beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen eğitimler olup VEHİP ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

d) Ortak seçmeli dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen beden eğitimi ve güzel sanat dallarındaki dersler olup öğrenciler bu iki dersten birini seçebilirler. Ortak seçmeli derslerin kayıt işlemleri, hangi sınıfta okutulacağı, öğrencilerin bu derslere devamı, sınavları, başarı durumlarının tespiti ve muafiyet konuları Fakülte Kurulunda görüşülerek Senato tarafından kararlaştırılır.

Staj

MADDE 11 ‒ (1) Fakülte öğrencilerinin yapacakları stajlar, Senato tarafından alınan esaslar çerçevesinde belirlenir. Bu esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen komisyon hazırlar; Fakülte Kurulu ve Senato onaylar.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında altıncı yarıyılını tamamlayan öğrenciler dokuzuncu yarıyılın başlangıcına kadar, ders ve sınav dönemlerinin dışında, Fakülte içinde, başka bir kurumda veya mesleki çalışma alanlarında toplam 40 işgünü staj yaparlar.

(3) Öğrenciler staj sonunda hazırlayacakları bir raporu Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu aracılığıyla komisyona sunar. Komisyon bu raporları inceler ve yapacakları değerlendirme sonucunda öğrenciyi başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirir. Başarısız olan öğrenciler stajı tekrarlamak ve değerlendirmeyi başarmak zorundadır.

Derslere devam

MADDE 12 – (1) Öğrenci teorik derslere ve uygulamalarına devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen veya uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin final sınavına alınmaz. Tekrarlanan derslerde önceki dönemlerde devam şartını yerine getiren öğrenci için bu sınavlara girmek kaydıyla derslere devam şartı aranmaz. Devam durumu, dersi veren öğretim üyesi tarafından final sınavları öncesinde ilan edilir ve otomasyon sistemine girilir. Devam denetimi dekanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Ders alma

MADDE 13 ‒ (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız kaldığı veya başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla ön şartlı dersler hariç, bulunduğu yarıyıl derslerinden de alır. Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin sayısına, alt sınıflardan başarısız ve devam etmek zorunda olduğu dersler ve ders programını dikkate alarak danışmanı ile birlikte karar verir.

b) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği ders toplamı haftalık 40 saati geçemez. Öğrencinin başarısız olduğu ancak devam şartını yerine getirdiği dersler, haftalık ders saati hesaplamalarında dikkate alınmaz.

c) Kayıt dondurma, uzaklaştırma veya başarısızlık nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alamazlar.

ç) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci o dersten muaf sayılır.

d) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü hallerde ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca öğrenciler, eğitim programlarında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler havuzunda bulunan aynı veya başka birimlerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler.

e) Bazı dersleri almak için Fakülte Kurulunca ön şart belirlenebilir.

Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi

MADDE 14 ‒ (1) Sınavlar; ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Söz konusu sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a)  Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

b) Bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Final sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavına, final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavı final sınavı yerine geçer ve ders başarı notunun belirlenmesinde aynı şekilde değerlendirilir. Bütünleme sınavları, final sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

ç) Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin gireceği tek ders sınavının ait olduğu yarıyıl için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur. Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak mezuniyetleri için başarısız tek dersi kalan öğrenciler ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını yaparak, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler. Mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını yerine getirerek geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere seçecekleri bir dersten, öğrenimi süresince bir kez olmak üzere akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (AA) alması halinde dahi genel not ortalamasını 2,00’ye yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma ve yaz stajı gibi uygulamaları tamamlamamış öğrenciler de tek ders sınavına girebilirler.

d) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan birimlere yeni kaydolan öğrenciler için öğretim yılı başında ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet sınavı açılabilir. Bu sınav ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

e) Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde Dekanlık tarafından ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Birinci fıkrada sayılan sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına ve uygulama, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine dersi veren ilgili öğretim üyesi/üyeleri karar verir. Yazılı dışında yapılacak sınavların hangi yöntemle yapılacağı sınav takviminden on beş takvim günü öncesinden Dekanlığa bildirilmek ve ilan edilmek zorundadır.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan en az yedi takvim günü öncesinden ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Öğrenci girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilerek sınavı geçersiz sayılır. Gerekli durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınavlar milli ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir. Aynı günde bir yarıyıl programında yer alan derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılır. Komisyon tarafından Fakülte bünyesinde yapılan sınavlarda uygulanacak esaslar hazırlanır ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girer. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte bünyesinde yapılan sınavların sesli ve/veya görüntülü olarak kayıt altına alınmasına karar verebilir.

(4) Dersi okutan öğretim elemanı ve dekanlık tarafından görevlendirilen gözetmenler sınavların yürütülmesinden eşit derecede sorumludur.

(5) Ara sınav sonuçlarının final sınavları başlamadan en az on beş gün önce, final sınavı sonuçlarının ise o dersin bütünleme sınavından bir hafta öncesine kadar ilân edilmesi ve otomasyon sistemine girilmesi gerekir. Tüm sınav sonuçlarının, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan edilmesi zorunludur. Öğretim elemanları aynı süreler içinde sınav evrakını da Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek zorundadır.

Sınav notuna itiraz

MADDE 15 ‒ (1) Sınav sonuçları öğrenci işleri otomasyonuna işlenip ilan edildikten sonra maddi hata dışında not değiştirilmez.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların ilanından itibaren beş işgünü içerisinde dekanlığa/ilgili birim müdürlüğüne maddi hata yönünden itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine sınav evrakı, ders sorumlusu tarafından incelenir; maddi hata varsa düzeltilir. İtiraz sonucunun en geç beş işgünü içerisinde sonuçlandırılıp, ilgili birim tarafından yazılı olarak ilgili öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi zorunludur.

(3) Dersin sorumlusu olan öğretim üyesi veya öğretim elemanının; sınav notunda maddi hata olduğunu tespit etmesi halinde dilekçe ile ilgili birime müracaat ederek sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş işgünü içerisinde söz konusu hatayı bildirmesi gerekir. İlgili birim not düzeltme ilgili dilekçeleri bir üst yazı ile öğrenci işleri daire başkanlığına bildirir. Bu tarihten sonra not düzeltmeleri yapılamaz.

Sınavlarda kopya

MADDE 16 ‒ (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopyaya teşebbüs edenler veya yardım edenler ile sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o sınavdan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Ders başarı notu

MADDE 17 ‒ (1) Bir dersteki başarı notu, öğrencinin yıl içerisindeki aktivitelerinin ve sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir.

(2) Eğer bir derste herhangi bir aktivite yapılmamışsa öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında en az 50 puan almak koşuluyla, ara sınavlarının ortalamasının %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav sonuçlarının %60'ının toplamı aşağıdaki tabloya göre harf notu ve katsayısı olarak derecelendirilir.

(3) Yıl içindeki çalışmalarından ara sınav dışında kalan ödev, proje gibi tüm aktiviteler diğerleri olarak adlandırılır ve değerlendirme sonucu otomasyon sisteminde ayrı bir not olarak girilir. Bu aktivitelerin başarı notuna katkı oranı ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Herhangi bir dersten yapılacak aktivitelerin başarı notuna katkısı ilgili yönetim kurulu kararı alınarak birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(4) Bir dersin başarılmış sayılabilmesi için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun, tam notun % 50’sinden, ders başarı notunun da tam notun % 50’sinden az olmaması gerekir.

(5) Bir öğrenciye verilecek yarıyıl başarı notu olarak bu maddede belirtilen hususlar göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından aşağıda gösterilen notlardan biri verilir.

a) F1 notu: Devamsız, genel ve yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir.

b) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya yapılmasına karar verildiği takdirde bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir.

c) G notu: Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciler için verilir.

ç) K notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciler için verilir.

d) M notu: Öğrencinin muaf tutulduğu dersler için verilir.

(6) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için alması gereken tüm dersleri başarmış ve genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Ortalaması 2,00’nin altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 2,00’ye yükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.

Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 18 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur.

(2) YANO; öğrencinin o yarıyıl kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit edilir. YANO her yarıyıl için o yarıyıl sonunda hesaplanır.

(3) GANO; öğrencinin fakültede eğitim-öğretime başlamasından itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. GANO hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır. GANO her yarıyıl sonunda yeniden hesaplanır. Öğrencilerin muaf tutuldukları dersler GANO hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(4) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

Başarı denetimi ve ders tekrarı

MADDE 19 ‒ (1) Bir dersten; AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CD, DC, DD notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

(2) Öğrencinin bir programda üst sınıftan ders alabilmesi için o eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonunda en az 1,80 Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlaması gerekir. Genel akademik başarı not ortalaması 1,80’in altında kalan öğrencilerin ortalamalarını 1,80’e yükseltebilmek için notu CD ve altı olan derslerden tekrar ders almaları gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süreleri, Öğrenimi Bitirme ve Diplomalar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, Fakültedeki öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile belirlenen azami öğrenim süresi olan sekiz yıl içinde bitirmek zorundadır. Bu süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayıp mezun olamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak, Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğretim süresinden ve devamsızlıktan sayılır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 21 ‒ (1) Öğrencinin aşağıda belirtilen durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak Fakülteden kaydının silinmesi talebinde bulunulması.

Kayıt dondurma

MADDE 22 ‒ (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrenciye bir yarıyıl veya bir öğretim yılı süreyle izin verilebilir. Bu şekilde izin alan öğrenci, derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzni biten öğrenci, ayrıldığı yarıyıl başından itibaren öğrenciliğine devam eder. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce katkı payı ödenmiş ise iade edilmez.

(2) Öğrencinin kaydının dondurulabilmesi için haklı ve geçerli nedenlerin bulunması gerekir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması.

d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara vermesi.

e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli olarak çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

Yatay ve dikey geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi

MADDE 23 – (1) Fakülteye yapılacak yatay ve dikey geçişler, Fakülte ile Üniversitenin diğer birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Diplomalar

MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için eğitim-öğretim programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması ve stajını tamamlamış olması gerekir. Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk iki yılında, ilk dört yarıyılında öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programında öngörülen tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre alarak başarıyla tamamlayan öğrenciler Veteriner Fakültesi Diploması ve diploma eki almaya hak kazanırlar.

(3) Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar, Rektör ve Dekan tarafından imzalanır ve Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar isteyen öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomalar bir yıl içinde düzenlenir.

Mezuniyet tarihi ve derecesi

MADDE 25 ‒ (1) Öğrencilerin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavların son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders, staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı oldukları veya ilgili çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciler hariç, mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrencilerin o yarıyıla ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi gerekir.

Yarıyıl onur öğrencileri

MADDE 26 ‒ (1) Bir yarıyıl sonunda, daha önce hiç disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, o yarıyıl sonuna kadar alması gereken tüm dersleri alarak başarılı olan ve YANO’su AA olan öğrenciler, yarıyıl yüksek onur öğrencisi, AB olan öğrenciler ise yarıyıl onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye o yarıyıl sonunda dekanlıkça yarıyıl yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir.

Diploma onur öğrencileri

MADDE 27 ‒ (1) Fakülteden mezun olmaya hak kazanan, hiç disiplin cezası almamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalaması AA olan öğrenciler diploma yüksek onur öğrencisi olarak, AB olan öğrenciler ise diploma onur öğrencisi olarak tanımlanır. Öğrenciye, diploması ile birlikte diploma yüksek onur/onur öğrencisi olduğunu gösterir bir belge verilir ve diploma ekinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 24/9/2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 21/7/2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrenciler 29 uncu maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Yürürlük

MADDE 30 ‒ (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.