14 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30565

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MCBÜ-SEM) amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MCBÜ-SEM): Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Yönetim Organları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda veya bunların dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını hayata geçirmek, ilgili standartlar çerçevesinde personel belgelendirme ve diğer belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, danışmanlık hizmetleri ve proje hizmeti vermek, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, her türlü eser yayını ve sınav organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunmak ve sosyal etkinlikler aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine, toplumun bilgiye ulaşmasına ve toplumsal kalkınmaya destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Her türlü eğitim programını yüz yüze ve uzaktan düzenlemek, konuya özel paket programlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları ve bunlarla ilgili sertifika programları düzenlemek ve bu tür etkinliklerin koordinasyonunu sağlamak,

b) Üniversite, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen alanlarda kurs, seminer, sınav organizasyonu, konferans, sempozyum, sosyal etkinlikler, eğitim programları, sertifika programları gibi etkinlikler düzenlemek ve belgelendirmek,

c) Gerçek ve tüzel kişilere merkezin faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunmak, protokoller yapmak ve gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak, bilimsel, sosyal ve ekonomik konular ile ilgili projeler hazırlamak, bunlarla ilgili her türlü mali teklifler hazırlamak, sözleşmeler yapmak, ihalelere katılmak ve ilgili tüm süreçleri gerçekleştirmek,

ç) Faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yayınlar hazırlamak,

d) Mesleki, teknik, kişisel gelişim ve diğer alanlarla ilgili akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek, personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, sınavlar yapmak, eğitimler vermek, belge, sertifika ve katılım belgesi düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri düzenlemek,

e) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından esasları belirlenen, TS EN ISO/IEC 17024 uluslararası ilgili standartlara dayanan ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülen akreditasyon gerekliliklerini yerine getirmek, bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika, katılım belgesi vermek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,

f) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartlarına yönelik çalışmalar geliştirmek,

g) Gerek görüldüğü durumlarda Merkezin düzenlemiş olduğu eğitim ve sertifika programlarını Bologna sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak geliştirmek, sınav yapmak, belgelendirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak ve konu ile ilgili her türlü işlemi yürütmek,

ğ) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görev başında bulunmadığında müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapar. Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygular. Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlar. Merkezin amaçları ve faaliyet alanları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurar ve çalışmalar yapar. Merkezin faaliyetleri ile ilgili gerektiğinde yeni birimlerin kurulmasını Yönetim Kuruluna sunar. Merkezin yıllık faaliyet raporunu düzenler.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim elemanı olmak üzere 5 kişiden oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları alır. Merkezin hangi hizmetleri vereceğini ve yapacağı tüm etkinlikleri tespit eder, duyurulmasını sağlar. Eğitim hizmetleri sürekli olup, mesai saatleri dışında, resmi tatillerde ve yaz aylarında da devam edebilir. Yönetim Kurulu, hizmet alacak kişi ve kuruluşların eğitim ücretlerini ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görevlilere yapılacak ödemeleri tespit eder.

(2) Yönetim Kurulu; bu Yönetmelikte anılan programlar sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.

(3) Merkezin faaliyetleri ile ilgili gerektiğinde yeni birimlerin kurulmasını karara bağlayarak, Rektörün onayına sunar.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından belirlenen fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından birer tane olmak üzere toplam üç temsilci ile yine Müdür tarafından davet edilen üniversite dışından en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Toplantılarda merkez çalışmaları değerlendirilir, öneriler geliştirilir ve bir sonraki çalışma yılına ait program değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 26/7/2011 tarihli ve 28006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.