14 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30565

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ HAYVANCILIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUYAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) İktisadi İşletme: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İktisadi İşletmesini,

c) Merkez (HUYAM): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, çalışma alanları ile ilişkili konularda eğitim veren enstitü ve fakülte öğrencileri ile öğretim elemanlarına uygulama ve araştırma imkânı sağlamak, bölgede hayvancılıkla ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektör çalışanlarına eğitim vermek, bu kurumlarla birlikte uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgede bu alanda faaliyette bulunan işletmelerde hayvansal üretime yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak,

b) Bölgede bu alanda faaliyette bulunan işletmelerde yan ürün olarak üretilen ürünlerin, hayvanların yem ihtiyacını karşılayacak ekonomik ve katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak,

c) Üretime ayrılan alanlar ve tesisler ile kurulacak birimlerde hayvansal üretim gerçekleştirmek,

ç) Bölge koşullarına uygun hayvan türlerinin geliştirilmesine yönelik araştırma yapmak,

d) Hayvancılıkta suni tohumlama, embriyo transferi ve klonlama gibi biyoteknolojik tekniklerin Ar-Ge çalışmalarına ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak,

e) Genomik çalışmalar yapmak,

f) Birim hayvan başına verimi ve toplam üretim artışını sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

g) Konya ili başta olmak üzere bölge ve ülkenin hayvan yetiştiriciliği politikalarına yön verilmesine katkı sağlamak amacıyla ekonomik analizler yapmak ve öneriler geliştirmek,

ğ) Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek eğitim, araştırma ve geliştirme projelerine materyal ve hizmet sağlamak,

h) Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin ilgili programlarında öngörülen uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,

ı) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve damızlık materyalini kamu ve özel kuruluşlara iletmek,

i) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge yetiştiricilerine önderlik etmek,

j) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları düzenlemek,

k) Hayvancılık alanında ulusal ve uluslararası faaliyette bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, ortak projeler üretmek, yayınlar yapmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Üniversite üst yönetimine sunmak,

d) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

e) KGTÜ-HUYAM çalışmaları usul ve esaslarının belirlendiği yönergeyi hazırlamak, Rektörlüğe sunmak,

f) Üniversite üst yönetimi tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilecek dört kişi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulu üye sayısının iki katı kadar adayı Rektörlüğe önerir. Rektör, bu isimler arasından dört üyeyi Mütevelli Heyet Başkanlığı onayı ile üç yıllığına görevlendirir. Görevi biten üye aynı usulle yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir, olağanüstü olarak da Müdürün veya Yönetim Kurulu üye tam sayısı salt çoğunluğunun isteği üzerine toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacı doğrultusunda yapılması gereken görevlerin icrası için plan ve programlar yapmak,

b) Üniversitenin ilgili birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan projelerin uygulanabilirliğini incelemek, uygun bulunanların gerçekleşmesini sağlamak, eğitim ve öğretim ile ilgili diğer ünitelere destek vermek için tedbirler almak,

c) Müdüre işlerin yürütülmesinde yardımcı olmak,

ç) Merkezin yıllık bütçesini yapmak,

d) Bütçe ve döner sermaye kaynakları ile diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerin harcanmasına yönelik önerilerde bulunmak,

e) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak,

f) Merkezin ve Yönetim Kurulunun daha etkin çalışabilmesi için Müdürün başkanlığında faaliyet gösterecek üretim komisyonu ile eğitim ve araştırma komisyonlarını teşkil etmek, komisyonların raporlarını karara bağlamak için Rektörlüğe sunmak,

g) Merkezin idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacını belirlemek,

ğ) Merkezin ve Yönetim Kurulu çalışmalarının ayrıntılarını KGTÜ-HUYAM Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ile belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Yönetim Kurulunun belirlediği Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilecek iki kişi ile KGTÜ İktisadi İşletmesinden bir kişi ve hayvancılık alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan işletmelerde yönetici konumunda olan kişilerden üç kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi, Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan üyeler aynı usulle görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu Müdürün teklifi ve Rektörlüğün davetiyle yılda en az 2 kez toplanır. İhtiyaç durumunda aynı usulle toplantıya çağrılabilir.

(4) Danışma Kurulu sektörün sorunlarını bilen kişilerden oluşur ve Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Gelirler

MADDE 12 – (1) Merkezin faaliyetlerinden elde edilecek gelirler Rektörlükçe belirlenen Üniversite hesaplarına yatırılır.

(2) Bu gelirlerden Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenecek oran ve şekillerde faaliyetlere katkı sağlayan personele ödeme yapılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini KGTÜ İktisadi İşletme Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversitenin ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu kararları ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.