14 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30565

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE-RUSYA İŞBİRLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kurulan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURUSİA)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURUSİA)’nin  amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezini (TURUSİA),

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye ve Rusya arasında ikili işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli konularda kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak; bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkan sağlamak; ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

b) Tarihsel süreçte Gelibolu’da gurbet yaşayan Rus mültecilerin Türkiye’deki yaşamları üzerine araştırmalar yapılması; Türkiye ve Rusya arasında mevcut ve gelişme potansiyeli bulunan işbirliği konularının araştırılması, bu konularda yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış belge ve eserleri toplayarak bir dokümantasyon merkezi oluşturulması; bilimsel yayın, toplantı ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi; bilim, kültür, eğitim, ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik projelerin hazırlanması ve uygulanması da merkezin amaçları arasındadır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, konferans, panel, çalıştay, atölye çalışmaları düzenlemek; eğitim, bilim, sanat ve spor alanlarında kurslar ve yarışmalar düzenlemek; özel veya resmi kurum ya da kuruluşlardan gelecek talepler doğrultusunda projeler, raporlar hazırlamak; projelerle ilgili araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak. Belirtilen bu etkinliklere katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek. Araştırma, uygulama ve proje sonuçlarını Türkiye, Rusya ve dünya kamuoyuna duyurmak.

b) Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında mevcut işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesine ve geliştirilmesine; ekonomik, bilim ve teknolojik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Ticari ve ekonomik konularda karşılıklı ya da ortak yatırımları amaçlayan kurum ve kuruluşlara projeler yoluyla akademik destek sağlamak. İşbirliği potansiyeli bulunan alanları hedefleyen yuvarlak masa toplantılarıyla sektör temsilcilerinin buluşturulmasına katkıda bulunmak.

c) Öğrencilerin ve araştırmacıların merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmalarını desteklemek; bu süreçlere işbirliği anlaşmaları ve protokoller yoluyla katkıda bulunmak; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında işbirliğini geliştirmeye katkısı olacak uygulamalı çalışmaları ve karşılıklı ziyaretleri destekleyerek, bunlara imkan sağlamak.

ç) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak; sosyal-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, arşiv ve kitaplık oluşturmak.

d) İşbirliğinin geliştirilmesi amaçlanan bilimsel ve ekonomik alanlarda, kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin karşılıklı eğitimler alabilmesi için kurs, seminer, staj ve benzeri faaliyetlere imkân sağlamak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki amaç ve hedef benzerliği bulunan merkezlerle, eğitim-kültür-sanat ve teknoloji kurumları ile işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek; üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarını hayata geçirmek; ortak projeler, araştırmalar ve sergiler geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.

f) Gelibolu’nun Türkiye-Rusya ilişkileri bakımından önemini ve dünyaya verdiği barış mesajını uluslararası platformlarda tanıtmak; Türkiye ve Çanakkale’de Gelibolu’daki tarihsel geçmişteki Türkiye-Rusya toplumları arasındaki insani dayanışma örneğini tanıtan ve açıklayan etkinlikler düzenlemek. Böylece Rusya ve Türkiye toplumları arasında tarihsel süreçte yaşanan işbirliği ve dayanışma örneklerini öne çıkaran etkinlikler yoluyla iki toplumun birbirini yakından tanıması için fırsatlar oluşturmak.

g) Türkiye ve Rusya’da karşılıklı olarak kültürel, turistik kaynak ve çekicilikleri tanıtmak; iki ülke arasında turizmi geliştirmeyi amaçlayan araştırma gezileri ve etkinlikler düzenlemek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye-Rusya İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURUSİA)’nin organları Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten merkez müdürü yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olamaz. Altı ayı geçen vekalet durumunda yeni bir müdür görevlendirilir.

(2) Merkez Müdür Yardımcısı: Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Merkez Müdürünün teklif edeceği altı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç yardımcısı bulunur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda yardımcılarını değiştirebilir. Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Merkez Müdürüne vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

c) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam sekiz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Merkez Müdürünün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organdır.

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirler.

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirler.

ç) Proje konularını tespit eder.

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vererek, Merkez Yönetim Kurulunun teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirir ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylar.

e) Araştırma Merkezinin yıllık faaliyet raporunu hazırlar.

f) Merkez Danışma Kurulu üyelerini seçer; Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Merkez Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onbeş kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneriler geliştirmek, destek sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.