14 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30565

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2011 tarihli ve 27847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerinde ve 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adnan Menderes” ibarelerinden önce gelmek üzere “Aydın” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Merkez Müdürünün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi kişiden oluşur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2011

27847