13 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30564

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/3/2012 tarihli ve 28250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) , (ç) ve (g) bendleri aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir.

“b)  Dekan: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimini,”

“g) Tıp Fakültesi: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez müdürü Rektör tarafından Tıp Fakültesinde görev yapan tıp doktoru profesör ya da doçentler veya 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince Üniversitemizde görevlendirilen Tıp Fakültesinde görev yapan Tıp Doktoru olan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi betin Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresi bitmeden görevden alabilir.

(2) Müdür Yardımcıları; Tıp Fakültesinde tıp doktoru olarak görev yapan veya 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince Üniversitemizde görevlendirilen Tıp Fakültesinde görev yapan Tıp Doktoru olan öğretim üyeleri arasından; en az üç, en fazla beş olmak üzere Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü, müdür yardımcılarının görevlerine son verilmesini Rektöre önerebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kuruluna Merkez Müdürü ve gerekli gördüğünde Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Müdür yardımcıları,

c) Dekanın uygun gördüğü bir Dekan yardımcısı,

ç) Temel tıp bilimleri, dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanları,

d) Hastana Başmüdürü,

e) Hastanenin Döner Sermaye İşletmesi Müdürü,

f) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu görevli.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan,

b) Merkez Müdürü,

c) Merkez Müdürü tarafından önerilecek iki müdür yardımcısı,

ç) Tıp Fakültesi bölüm başkanları,

d) Hastana Başmüdürü,

e) Döner Sermaye İşletmesi Müdürü,

f) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu kişi,

g) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı,

ğ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/3/2012

28250