13 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30564

YÖNETMELİK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SINAV

KOORDİNATÖRLÜKLERİ VE BAŞVURU MERKEZLERİNİN

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2014 tarihli ve 28993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Koordinatörlükleri ve Başvuru Merkezlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin on dördüncü fıkrası ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari ücret: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenen bir aylık brüt asgari ücreti,

b) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

c) Başkanlık (ÖSYM): Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ç) Başvuru merkezi: Başkanlık tarafından yapılan sınavlara ilişkin başvuru, tercih, kayıt alma, şifre edinme ve yenileme, aday işlemleri sisteminde bilgi değişikliği gibi hizmetler ile Başkanlıkça bildirilen sınavlarla ilgili diğer hizmetleri Başkanlıkça belirlenen bir dönem içerisinde veya süresiz olarak yürüten, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri, üniversiteler ile ihtiyaç duyulması halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını,

d) Başvuru merkezi yetkilisi: Başvuru merkezlerinde sınav hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan kurum üst amiri veya uygun gördüğü kişiyi,

e) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişi ya da kişileri,

f) Harcama yetkilisi: Başkanlıkta, sınav koordinatörlüğü ve başvuru merkezi işlemlerinin yürütüldüğü birimin harcama yetkilisi veya Başkan tarafından belirlenen harcama yetkilisini,

g) Hizmet: Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda adayların başvuruda bulunması, sınav sonucunda yerleştirme için tercihlerin sisteme girilmesi, adaylara ilk defa şifre verilmesi, şifre ve bilgilerin yenilenmesi veya Başkanlık tarafından verilmesi istenen diğer hizmetleri,

ğ) Hizmet bedeli: Sınav koordinatörlükleri veya başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilen hizmetler karşılığında adaylardan alınan hizmet bedellerini,

h) Muhasebe birimi: Başkanlığın muhasebe kayıtlarının tutulduğu birimi,

ı) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

i) Mutemet: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans verilmek üzere harcama yetkilisi tarafından her bir sınav koordinatörlüğü veya başvuru merkezi için görevlendirilen kişi ya da kişileri,

j) Özel hesap: Sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerinin verdikleri hizmetler karşılığında adaylardan tahsil edilen gelirlerin yatırıldığı; Başkanlık adına kamu bankalarının birinde açılmış banka hesabı veya hesaplarını,

k) Özel kurum ve kuruluş: Kamu kurum ve kuruluşları haricindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sermayesinin tamamı veya bir kısmı devlete veya kişilere ait bankalar, özel vakıf üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları, sermaye veya şahıs şirketleri ve diğer özel kurum ve kuruluşları,

l) Sınav: Başkanlık tarafından tek merkezde veya birden fazla merkezde kâğıt veya elektronik ortamda yapılan sınavı,

m) Sınav koordinatörlüğü: Sınavlar için devlet üniversiteleri ile ihtiyaç duyulması halinde kamu ve özel kurum ve kuruluşları bünyesinde, sınav organizasyonu ve Başkanlıkça sınavlarla ilgili tevdi edilen diğer işleri yerine getirmek üzere görevlendirilen sınav koordinatörlüklerini,

n) Sistem: ÖSYM bilişim sistemi içinde oluşturulan; Aday İşlemleri Sistemi, Görevli İşlemleri Sistemi, Yönetim İşlemleri Sistemi ve benzeri yönetim bilgi sistemlerini,

o) Tahsilat görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilerek adaylardan hizmet gelirlerini tahsil etmeye ve muhafaza etmeye, Başkanlık adına açılmış banka hesabına yatırmaya yetkili, sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisine karşı sorumlu birim çalışanını,

ö) Taşınır kayıt yetkilisi: Başkanlıkta, sınav koordinatörlüğünün işlemlerinin yürütüldüğü birime ait taşınır kayıt yetkilisini,

p) Taşınır kontrol yetkilisi: Başkanlıkta, sınav koordinatörlüğünün işlemlerinin yürütüldüğü birime ait taşınır kontrol yetkilisini,

r) Usul ve Esaslar: 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan usul ve esasları,

s) Yönetim Kurulu: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Adaylarda” ibaresi “Adaylardan” şeklinde, üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri, üniversiteler, ihtiyaç duyulması halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşları bünyesinde başvuru merkezlerinin oluşturulması, personel görevlendirilmesi ve gerektiğinde başvuru merkezlerinin kapatılması Başkanın onayı ile gerçekleştirilir.”

“Başvuru merkezi olarak görev yapmak isteyen özel veya kamu kurum ve kuruluşları; il/bölge veya ilçe sınav koordinatörlükleri ya da doğrudan Başkanlığa bağlı temsilcilikler aracılığıyla veya doğrudan Başkanlığa müracaat ederler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav koordinatörleri ve koordinatör yardımcıları iki yıldan oluşan bir dönem için görevlendirilir. Görev süresi dolan sınav koordinatörü ve yardımcılarından hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar Başkanlıkça yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması

MADDE 10 – (1) Koordinatörlüklerde ayrıca 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin on dokuzuncu fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerden Başkanlıkça hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmî zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince belirlenmiş olan günlük brüt asgarî ücreti geçemez. Kısmî zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmî zamanlı olarak öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ve yapılacak ücret ödemelerinin tutarı ile diğer usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Başkanlık tarafından belirlenir. Bunlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır ve prim ödeme yükümlüsü Başkanlıktır. Hak sahibi olarak almış oldukları gelir ve aylıkları bu çalışmalarından dolayı kesilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dayanıklı taşınırlar ise başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinde belirlenen sorumlular adına Taşınır Mal Yönetmeliği eki taşınır teslim belgesi düzenlenmek suretiyle kullanıma verilebilir.”

“(8) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli teknik ve yazılım alt yapısı Başkanlıkça karşılanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “Başvuru merkezlerince” ibaresi “Sınav koordinatörlüklerinden ayrı olarak yükseköğretim kurumlarının bünyesinde kurulan başvuru merkezlerince” olarak, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hizmet bedelinin %70’i ise aralık ayının sonuna kadar Başkanlığın hesabına aktarılır. Başkanlığa aktarılan bu tutarlar muhasebe birimince emanet hesabına kaydedilir. Gelir ve giderlere ilişkin ayrıntılı hesap cetveli de aynı süre içinde Başkanlığa intikal ettirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlüklerinde her bir başvuru kaydı için adaylardan hizmet bedellerinin tahsili ile bu hizmet bedellerinin başvuru merkezlerinin ihtiyaçlarında kullanılmasına ilişkin esas ve usuller, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin on dördüncü fıkrası uyarınca  Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM arasında imzalanacak protokolle belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel hesap açılması

MADDE 16 – (1) Sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerince tahsil edilen hizmet bedellerinin yatırılması için Başkanlıkça özel hesap açılır.

(2) Sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezleri tarafından tahsil edilen hizmet bedellerinden özel hesaba yatırılması gereken tutar ile yatırılma süresini sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezleri itibarıyla belirlemeye, gerektiğinde özel hesaplar arasında aktarma veya birleştirme yapmaya Başkanlık yetkilidir.

(3) Sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerinin Başkanlıkça belirlenen süre veya limiti aşan tahsilat tutarları, tahsilat görevlileri tarafından, hizmet kayıtlarının tutulduğu sistemden alınacak tahsilat dönemine ilişkin işlem raporu ile gerekli uygunluk sağlandıktan sonra sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisinin onayı ile özel hesaba yatırılır. Bankadan alınan dekont ile hizmet kayıtlarının tutulduğu sistemden alınacak tahsilat dönemine ilişkin işlem raporu, sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi ile tahsilat görevlisi tarafından imzalandıktan sonra birimde muhafaza edilir.

(4) Yıl sonlarında sınav koordinatörlüklerinin özel hesaplarında kalan tutarlar ile başvuru merkezlerince Başkanlığa aktarılacak tutarlar, Başkanlıkça bu amaçla açılan özel hesaba aktarılarak muhasebe kayıtlarında emanet hesaba alınır. Özel hesapların kayıtlarının tutulması, gelir fazlası tutarların hesaplanması, özel hesaptan emanet hesaba alınması ile ilgili işlemler muhasebe birimi tarafından yapılır.

(5) Özel hesaplara yatırılan tutarlar ile bu hesaplardan yapılan harcamalar Başkanlık bütçe hesaplarıyla ilişkilendirilmez.

(6) Başkanlıkça gerek görülmesi halinde, emanet hesapta kayıtlı toplam tutarın %50’sini geçmemek ve sınav ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ihtiyacı olan sınav koordinatörlüklerinin hesabına aktarma yapılabilir. Kayıtlara alındığı yılı takip eden yılın sonunda emanet hesapta kalan tutar Başkanlıkça bütçeye gelir kaydedilir.

 (7) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlüklerinde oluşturulan başvuru merkezleri için Milli Eğitim Bakanlığı ile Başkanlık arasında, sınav koordinatörlükleri dışındaki diğer başvuru merkezleri için ilgili kurum ve kuruluşlar ile Başkanlık arasında imzalanacak protokol esasları geçerlidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mali hükümler

MADDE 17 – (1) Başkanlık adına açılan özel hesaba kaydedilen hizmet bedelleri, yalnızca koordinatörlüğün sınavlara ve hizmetlere ilişkin mal ve hizmet alımlarında harcanabilir. Koordinatörlük hizmetleri ile doğrudan ilgisi olmayan şahsi mahiyette harcamalar yapılamaz. Koordinatörlükte; dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri, internet, iletişim, personel, taşıt kiralama, kullanılan taşıtların yakıtı, bakım ve onarım giderleri, ulaşım, sınav evrakını indirme-bindirme, telefon, faks, kırtasiye, su, ısıtma, aydınlatma,  temizlik, güvenlik, sınav evrakının ve görevlilerin taşınması, sınav binalarının denetlenmesi, güncellenmesi ve yeni açılacak binaların sisteme dâhil edilmesi ile ilgili personel ve hizmet giderleri, sınav binalarında sınav öncesi ve sınavda oluşacak eksikliklerin tamamlanması, sınav görevlilerinin eğitimi amacıyla toplantı tertibi, görevlilerin mahalli teamüllere ve piyasa rayicine uygun temsil ve ağırlama giderleri, Başkanlığın onayı ile soru hazırlama ve denetleme çalışmaları yapılması, sınav öncesi hazırlık veya sınav sonrası uygulamaya yönelik bölgesel ve yerel toplantılar ile temsil, ağırlama, iaşe ve ibate giderleri gerekçesi açık ve yazılı olarak belirtilmek suretiyle yapılabilir. Tüm harcamalar 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge karşılığı yapılır.

(2) Sınav öncesi hazırlık, sınavın yapıldığı gün/günler ve sınav sonrası uygulama çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar karşılığı ödenen ücretler dışında elde edilen gelirlerden sınav koordinatörü ve diğer görevlilere ücret, fazla çalışma, ikramiye veya teşvik adı altında başka bir ücret ödenemez.

(3) Sınav günlerinde sınavda görevli olarak fiilen çalışan ve sınav ücretinden faydalanan personele bu günler için ayrıca başka bir ücret ödenmez.

(4) Mal ve hizmetler kısımlara bölünerek alınamaz.

(5) Sınav koordinatörlükleri ile başvuru merkezlerinin mahalli ihtiyaçları, mutemetlere verilecek avans tutarlarından yapılan alımlarla karşılanır. Bunun için her bir sınav koordinatörlüğü veya başvuru merkezi adına alımları yapmak üzere harcama yetkilisince mutemet görevlendirilir. Görevlendirilen mutemedin adı, soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik numarası ve imza örneği harcama yetkilisi tarafından bir yazıyla muhasebe birimine bildirilir.

(6) Mutemetlere verilecek avans limiti, Başkanlık bütçesinden verilebilecek avans limitine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarın on katını aşmamak koşuluyla Başkanlık tarafından belirlenir.

(7) Sınav koordinatörlükleri ve başvuru merkezlerince talep edilen avans tutarı, hesapta yeterli nakdin olup olmadığının kontrolünü müteakip, harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe yetkilisince en geç dört işgünü içerisinde mutemetlerin banka hesabına aktarılır.

(8) Alınan avansların en geç bir ay içinde kapatılması gerekir. Zorunlu hallerde harcama yetkilisince ek süre verilebilir. Mahsup işlemi, yapılan harcamaların ilgili sınav koordinatörlüğü için verilen avans ile ilişkilendirilmesi ve uygunluğunun kontrolünü müteakip gerçekleştirilir. Mahsup süresi sonunda, kapatılmayan avans tutarları ile ilgili olarak mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Kalan tutarlar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mutemetten tahsil edilir ve ilgili koordinatörlük adına özel hesaba yatırılır.

(9) Bu Yönetmelikte öngörülen gider türlerinden olmak kaydı ile Başkanlıkça uygun görülen ve avans talebinin yapıldığı tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgesi avansın mahsubunda kabul edilebilir.

(10) Aynı kişi aynı anda birden fazla sınav koordinatörlüğü veya başvuru merkezi adına mutemet olarak görevlendirilebileceği gibi aynı sınav koordinatörlüğünde birden fazla mutemet de görevlendirilebilir. Bu durumda, mutemet olarak görevlendirilen her bir kişiye, mutemedi olduğu her bir sınav koordinatörlüğü için Başkanlıkça belirlenen limiti geçmemek ve bu limitler mutemet bazında ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla avans verilebilir.

(11) Mutemet, mali yılın sonunda bir aylık mahsup süresini beklemeksizin henüz mahsubunu yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı iade etmek suretiyle aldığı avansa ilişkin mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin arka sayfasına “Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen hizmet ile taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır.” açıklaması düşülerek sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi ile mutemet tarafından imzalanır. Bu açıklama muayene komisyonu raporu yerine geçer.

(12) Harcama yetkilisinin yazılı izniyle mutemet, üzerindeki avansı başka bir mutemede devredebilir. Avansın başka bir mutemede devrinde para ve o ana kadar yapılmış harcama belgelerinin yeni mutemede teslim edildiğine ilişkin tutanak düzenlenir. En az üç nüsha olarak düzenlenen tutanağın birer nüshası devreden ve devralan mutemede verilir, bir nüshası da Başkanlığa gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından devre ilişkin izin yazısı ile tutanak, muhasebe birimine gönderilerek avansın kaydının yeni mutemet adına yapılması sağlanır.

(13) Hizmet gelirlerinden alınan dayanıklı taşınırlar, Başkanlıkta sınav koordinatörlüğünün işlemlerinin yürütüldüğü birim adına kaydedilir. Bu şekilde kayıtlara alınan taşınırlar, ilgili sınav koordinatörlüğünde belirlenen sorumlular adına Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kullanıma veya tüketime verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Devir işlemleri

MADDE 18 – (1) Görevi sona eren sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi yerine gelene veya Başkanlıkça belirlenen görevliye devir vermeden görevinden ayrılamaz. Yeni göreve başlayan sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi de usulüne uygun eksiksiz devir almak zorundadır. Devir vermeyen veya eksik devir verenlerin, görev başında bulunan sınav koordinatörü veya başvuru merkezi yetkilisi tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur. Devir teslim işlemlerine ilişkin esas ve usuller Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Muhasebeleştirme işlemleri

MADDE 19 – (1) Özel hesaba ilişkin mali işlemler, 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre muhasebe kayıtlarına alınır. Muhasebeleştirme belgelerine harcama belgelerinin asılları eklenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir. Ayrıca, sınav koordinatörlükleri ile başvuru merkezlerinin işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre Başkanlık iç denetçileri tarafından denetlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, özel hesaplarda bulunan nakit mevcudu tutarlar; muhasebe kayıtlarında 102-Banka Hesabına borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.

(2) Sınav koordinatörlüklerinde mevcut dayanıklı taşınırlardan Başkanlık taşınır kayıtlarında yer almayanlar envanteri yapıldıktan sonra ilgili varlık hesabına borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir. Bu şekilde kayıtlara alınan dayanıklı taşınırlar, sınav koordinatörlüklerinde belirlenen sorumlularına Taşınır Mal Yönetmeliği eki taşınır teslim belgesi düzenlenmek suretiyle kullanıma verilir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yürütür.