13 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30564

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE TANITIM GRUBUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2017 tarihli ve 30152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü fıkraları ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Sektörler Konseyi başkan ve üyeleri ile Bakanlığın ilgili Genel Müdürleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü ve TİM’in teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenen TTG’nin faaliyet konuları ile ilgili uzman üyelerden oluşur.”

“(3) Dört yıl için görev yapan Danışma Kurulu, en az altı ayda bir toplanır. Bu toplantılardan en az biri Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık personeli başkanlığında yapılır.

(4) Danışma Kurulu, toplam üye sayısının en az yarısı ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.”

“a) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planını Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık personeli başkanlığında yapılan toplantısında karara bağlamak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; TİM başkanı, Bakanlıkça belirlenen bir Bakanlık temsilcisi ile TİM’in teklifi ve Bakanlık onayı ile Danışma Kurulu üyeleri arasından belirlenen üyelerden oluşur.”

“a) Yıllık bütçeyi, faaliyetleri ve icra planını hazırlamak ve karara bağlamak üzere Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık personeli başkanlığında toplanan Danışma Kuruluna sunmak,”

“c) İcra Direktörlüğünce hazırlanan yıllık faaliyet raporunu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen etki analizi raporunu Bakan veya Bakan tarafından belirlenen Bakanlık personeli başkanlığında toplanan Danışma Kuruluna sunmak,”

“d) TTG’nin amaçlarının yerine getirilmesine yönelik politika ve strateji önerileri geliştirerek Danışma Kuruluna sunmak, genel ve sektörel toplantılar düzenlemek,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Faaliyetlere ilişkin aylık raporlar hazırlayarak Bakanlığa sunmak,

g) Bütçenin hesaplarını tutarak, alınan kararlar doğrultusunda mali işlemleri yürütmek, Bakanlığa bütçe harcamalarına ilişkin aylık raporlama yapmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İcra Direktörlüğünde çalışan personel, istihdam giderleri TTG bütçesinden karşılanmak suretiyle TİM nezdinde özel hizmet sözleşmesi veya belirli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir. İcra Direktörlüğünde istihdam edilen İcra Direktörüne ödenen ücretin yıllık toplamı TİM Genel Sekreter Yardımcısının yıllık maaş ve ikramiyeleri toplamından, diğer personele ödenen ücretin yıllık toplamı TİM’de istihdam edilen şube müdürünün yıllık maaş ve ikramiyeleri toplamından fazla olamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/8/2017

30152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2017

30203