13 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30564

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar. Ancak 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde tesis edilen sınıflar içerisinde yer alan jandarma hizmetleri sınıfına dâhil kadrolara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı Düzeyde Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Jandarma Genel Komutanlığı karargâhında komutana veya karargâh amirine (Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı) karar vermede destek olan ve komutan namına karargâh faaliyetlerini yürüten ana karargâh birim amirini,

ç) Görev tanım formu: Jandarma Genel Komutanlığında görevli personelin kadro görevi ile ilgili temel niteliklerin, yetki ve sorumluluğunun belirtildiği formu,

d) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden 5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

e) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ğ) Kadro: Kurumun bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan personelin ödev, hak, yetki ve sorumluluk içerisinde görev yürüttüğü yeri,

h) Kurum: Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarını,

ı) Müstakil Daire Başkanı: Jandarma Genel Komutanlığı karargâhında komutana veya karargâh amirine (Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı) hiyerarşik olarak doğrudan bağlı Daire Başkanlarını,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan sınavı,

j) Üst Görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (d) bendinin (1) numaralı alt bendi ve ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2)  Müdür yardımcısı,”

“1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, garson, kaloriferci, berber, bahçıvan, kuru temizlemeci, ütücü-kolacı, hademe, ambalaj memuru, ambarcı/depocu, fırıncı/hamurkâr, hasta bakıcı, kasap, tahliye memuru, hizmetli, saraç, terzi, dağıtıcı.”

“a) Avukat, mimar, mühendis, matematikçi, istatistikçi, fizikçi, kimyager, fotoğrafçı, kameraman, arkeolog, çözümleyici-programlayıcı, psikolog, diyetisyen, biyolog, eczacı, laborant, hemşire, mütercim, öğretmen, tekniker, teknisyen, teknik ressam, kütüphaneci, sosyolog, grafiker, veteriner.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresine sahip olmak, bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürenin en az altı ayını Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6/A – (1) 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Hukuk Müşaviri kadroları için; hukuk fakültesi mezunu olmak, asgari on yıl kamu hizmeti bulunmak, avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Şube müdürü kadroları için; fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, asgari sekiz yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin altı yılını uzman veya şube müdür yardımcısı unvanında geçirmiş olmak,

c) Yazı işleri müdürü kadroları için; fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, asgari sekiz yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin altı yılını zabıt kâtipliği görevinde veya hukuk fakültesi mezunu olup, uzman unvanında geçirmiş olmak,

ç) Müdür yardımcısı kadroları için; fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, asgari altı yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin dört yılını uzman unvanında geçirmiş olmak,

d) Uzman kadroları için; fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, asgari dört yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, hesap sorumlusu, memur, güvenlik görevlisi, şoför, zabıt kâtibi kadrolarına atanabilmek için en az orta öğretim mezunu olmak, muhasebeci ve matbaacı kadrolarına atanabilmek için; kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak, iki yıl kamu hizmeti bulunmak, müracaat edilen görev ile ilgili sertifika, kurs belgesi veya bonservisi bulunmak,

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için ayrıca (B) sınıfı ehliyeti bulunmak,

g) Güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için ayrıca 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak

gerekir.

(2) Hukuk müşavirliği kadroları için bu maddede belirtilen şartları taşıdığı tespit edilen personelin istekli olması durumunda, Başkan veya Müstakil Daire Başkanı tarafından EK-1’de yer alan formla birlikte Personel Başkanlığına atamasının teklif edilmesi hâlinde, atamaya yetkili amir tarafından değerlendirmeye alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, fizikçi, kimyager, arkeolog ve çözümleyici-programlayıcı, kütüphaneci, sosyolog, grafiker kadrolarına atanabilmek için, atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,”

“d) Psikolog, diyetisyen, biyolog, eczacı, veteriner kadrolarına atanabilmek için, atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,”

“(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonunda başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre gerçekleştirilir.”

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın, öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme sınavı, kurumun kadro imkânları ve hizmet ihtiyaçları esas alınarak ihtiyaç duyulan zamanda, sınava ilişkin konu başlıklarının da yer aldığı yayımlanacak bir emirle belirtilen tarihte Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığınca veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılabilir. Unvan değişikliği yazılı sınavı ise; kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(2) Yazılı sınavlarda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.”

“(4) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin (Personel Temin Merkezi Komutanı) başkanlığında, Hukuk Hizmetleri Başkanı veya görevlendireceği şube müdürü, İnsan Kaynakları Plan ve Personel Sistem Geliştirme Şube Müdürü, Sivil Memur ve İşçi Şube Müdürü ile Personel Yönetim Şube Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, yazılı sınav sorularının %10’undan fazlasının hatalı olduğunun itiraz üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.”

“(4) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir.

(5) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşaviri unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin sınava ilişkin hükümleri uygulanmaz.”

“(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atama yapılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla ihraz ettikleri unvanlar ile uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 23 ve 24 üncü maddeler eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde atanacaklarda bu Yönetmelikte o kadro veya unvan için öngörülen kurumda belirli bir süre çalışmış olmak şartı dışında kalan tüm şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında; ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması hâlinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2009

26268

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/10/2008

27031

2-

3/6/2010

27600

3-

8/4/2011

27899

4-

15/6/2015

29387