12 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30563

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ UYKU BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2010 tarihli ve 27747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.