11 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30562

YÖNETMELİK

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BTU-DEPAR) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının işleyiş şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BTU-DEPAR): Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Misafir araştırmacı: Bursa Teknik Üniversitesi çalışanı olmayıp merkez bünyesinde araştırma faaliyetinde bulunacak araştırmacıları,

ç) Müdür: Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Deprem mühendisliği konularında araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak.

b) Depremlerin nedenleri, yapılar ve insanlar üzerindeki etkileri ile deprem hasarlarının azaltılması konularında çalışmalar yapmak.

c) Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör ile gerekli koordinasyon ve planlamayı sağlayarak oluşabilecek depremlere karşı ortak çalışmalar yürütmek.

ç) İhtiyaç halinde kentsel dönüşüm çalışmaları ve benzeri diğer çalışmalar kapsamında danışmanlık ve teknik destek taleplerini karşılamak.

d) Diri faylar üzerinde çalışmalar yapmak ve bu fayların deprem üretme potansiyellerini değerlendirmek.

e) Depreme dayanıklı yapı tasarımında kamu ve özel kuruluşlara proje ve danışmanlık hizmetleri yapmak.

f) Merkez bünyesinde, seminerler, konferanslar, kongreler gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ayrıntılı sismolojik çalışmalar ile fay kazı çalışmaları ve diri fay haritalama çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

b) Deprem tehlikesini belirleme amaçlı ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik araştırma ve uygulama yapmak.

c) Merkez bünyesinde deprem mühendisliği alanında araştırma gruplarının oluşturulmasını sağlamak ve Üniversitenin yüksek nitelikli bilimsel araştırma projeleri yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Mevcut yapılarda; riskli olanların tespiti, gerektiğinde onarım-güçlendirme projeleri yapmak veya bu proje çalışmalarına teknik destek sağlamak ve bunlarla ilgili uygulama çalışmalarını yürütmek yahut yürütülen çalışmalara destek vermek.

d) Depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda inşaat sektörüne yardımcı olmak, etüd ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde sektörden gelecek bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetleri yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

e) Talep olması halinde kentsel dönüşüm çalışmalarına katılmak ve kamu kurum/kuruluşları, yerel yönetimler ve özel sektör ile işbirliği içinde olmak.

f) Yapı-zemin etkileşimlerini incelemek, deprem etkisini göz önüne alarak zemin etüd raporları, temel ve iksa projeleri hazırlamak.

g) Zeminlerin sıvılaşma potansiyellerini belirlemek ve zemin iyileştirme projeleri hazırlamak.

ğ) Yapı ve deprem mühendisliği alanında ilgili enstitü bünyesinde yürütülen lisansüstü öğretim faaliyetlerine destek olmak; mevcut araştırma, uygulama ve eğitim altyapısını geliştirmek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya bu tür faaliyetlere destek vermek.

ı) Farklı büyüklük ve özellikteki yerleşim birimleri veya kent ölçeğinde deprem tehlikesinin belirlenmesi ve yapılaşmaya uygun alanların tespitinin yapılması amacıyla mikrobölgeleme çalışmaları yapmak.

i) İlgili kuruluşların talebi ile özellik arz eden yapıların, sanayi yapılarının, çeşitli altyapı tesislerinin, enerji tesisleri ve bunların nakil hatlarının deprem güvenliğini değerlendirmek, deprem güvenliğinin artırılması için gerekli iyileştirme önlemlerini belirlemek, yapılan çalışmalara bilimsel katkı vermek.

j) İnşaat işlerinde doğrudan veya dolaylı olarak çalışan personel, işçi ve benzerleri için ilgili kanun ve yönetmelikler tarafından zorunlu tutulan veya isteğe bağlı mesleki yeterlilik belgelerinin edinilmesine yönelik eğitim, kurs, seminer gibi sertifika, belge ve saire verilmesine yönelik programlar düzenlemek ve eğitimler vermek.

k) Deprem mühendisliği alanında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası araştırma sonuçlarını rapor, bülten, kitap, dergi ve diğer ortamlarda yayınlamak.

l) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen amaçlara uygun diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümünde tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ile Harita Mühendisliği Bölümlerinin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda yerine müdür yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(4) Müdür; merkezin işleyişinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulunun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve bu kararların uygulamasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

d) Merkez ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı/yardımcıları ile Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Üyelerin en az üçü İnşaat Mühendisliği Bölümünden, diğerleri merkezin çalışma alanı ile ilgili bilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(4) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını kontrol etmek, onaylamak.

b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek, onaylamak.

c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli Ar-Ge, eğitim ve uygulama çalışmalarını yürütmek üzere bilimsel araştırma veya uygulama grupları kurmak ve bunların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda uzman olan Üniversite öğretim elemanlarından, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerden seçilen en az beş en çok on üye ile Müdürden oluşur. Üniversite dışından üyeler, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Kurum içinden olan üyeler ise doğrudan Rektör tarafından veya Yönetim Kurulu önerisi ile iki yıllığına Rektör tarafından görevlendirilir. Üniversite dışından en fazla altı üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı seçerler. Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Rektör Danışma Kurulu toplantısına katıldığı takdirde Kurula başkanlık eder.

(5) Danışma Kurulunun idari bir yetkisi bulunmaz.

(6) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Deprem Mühendisliği alanında, Üniversite ile kamu kuruluşları, ilgili sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez sekreteri ve diğer personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

(2) Merkez sekreteri, Rektör tarafından görevlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.

(3) Merkez sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev yapar. Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri, iş ve işlemleri yürütür.

Merkezin ilgili birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin ilgili birimleri Yönetim Kurulunca oluşturulur. Merkeze bağlı olarak kurulan laboratuvarlar ile Merkezin idari birimleri, Müdüre karşı sorumludur.

Araştırma grupları ve komisyonlar

MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi ile uzmanlık alanı gerektiren konularda araştırma veya uygulamalar yapmak üzere araştırma grupları veya komisyonlar oluşturulabilir. Bu grupların faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Araştırma grupları veya komisyonlar içerisinde farklı üniversite, özel ve kamu kuruluşları, araştırma merkezleri ve benzer kurumlardan misafir araştırmacılar yer alabilir. Araştırma grubu veya komisyon üyeleri, Müdür tarafından önerilir ve Yönetim Kurulunca onaylanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.