10 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30561

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fakülte: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesini,

b) Fakülte Kurulu: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulunu,

c) KOÜ-SEM: Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) KOÜ-UZEM: Kocaeli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

d) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

f) Radyo K.I.: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma ve Uygulama Radyosunu,

g) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kitle iletişimi alanında uluslararası gelişme ve çalışmaları takip etmek ve Merkez aracılığıyla öğretimin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, her türlü bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapmak,

b) Üniversitenin sahip olduğu kitle iletişim araçları vasıtasıyla; tüm paydaşları ile işbirliğinin gelişmesine ve toplumla bütünleşmesine katkıda bulunmak,

c) Üniversitenin medya ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan görsel ve işitsel desteği sağlamak,

ç) Sorumluluğunda yer alan kitle iletişim araçlarının iş akış süreçlerini planlamak ve yürütmek,

d) Merkezin çalışma alanında eğitim gören öğrencilere mesleki hazırlık için katkı sağlamak,

e) Kitle iletişimi ve reklamcılık alanında projeler, programlar hazırlamak,

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki paydaş kuruluşlara eğitim amacıyla eleman göndermek veya yurt dışından gelenleri kabul etmek,

g) Üniversitenin kurum kültürü ve kimliği, itibar yönetimi çalışmalarına destek sağlamak, bu amaca yönelik olarak Üniversitenin görsel ve işitsel arşivini oluşturmak ve geliştirmek,

ğ) Kent kültürüne ve toplumsal gelişime, bilimsel ve sanatsal katkılar sağlayacak fırsatları araştırmak ve sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite Televizyonu ve Radyo K.I. faaliyetlerini yürütmek,

b) Üniversite ile ilgili görsel işitsel haber hazırlamak ve bunların yayımını sağlamak,

c) Üniversite Televizyonu ve Radyo K.I. program üretim süreçlerini yürütmek,

ç) Üniversite Televizyonu ve Radyo K.I.’nin teknik altyapısının çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Radyo, televizyon, televizyon haberciliği, kostüm, program dekor, kamera önü oyunculuk, görsel işitsel reklam gibi alanlarda eğitim gören ya da bu alanlara ilgi duyan Üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine uygulama yapma imkânı sunmak,

e) Medya alanında yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Üniversitenin kitle iletişim araçlarını en güncel teknolojiler ile en verimli şekilde desteklemek,

f) Üniversite ile ilgili her türlü görsel işitsel kaydı arşivlemek, bunları medya varlık yönetimi sistemleriyle yedekleyip tasnif ederek araştırmacıların kullanımına sunmak,

g) Kitle iletişimi ve radyo televizyon alanlarının gelişimine katkıda bulunacak şekilde eğitim, konferans, seminer, panel, etkinlik ve benzeri organizasyon ve çalışmaları gerçekleştirmek,

ğ) KOÜ-UZEM ve KOÜ-SEM birimleri ile ortak görsel işitsel projeler geliştirmek,

h) Üniversite içinden veya dışından gelecek tanıtım filmi, belgesel ve eğitim filmleri taleplerini taraflar arasında sağlanacak anlaşmaya istinaden hazırlamak,

ı) Radyo televizyon alanında çalışanlara yönelik meslek içi eğitim projeleri geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden görevden de alınabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkez ile ilgili konularda kurulların toplantılarına katılabilirler. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Müdür başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

c) Her çalışma dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini kapsayan raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin bütçesini hazırlamak,

d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek,

e) Yönetim Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek; Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür yardımcıları Müdür tarafından kendilerine verilen Merkez ile ilgili görevleri yerine getirir.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;

a) Müdürün başkanlığında, Fakülte Kurulu tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından belirlenen iki, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenen iki üye olmak üzere üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

b) Müdürün daveti üzerine her ay ve gerekli diğer durumlarda toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin çoğunluğu ile alır.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Donanım ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin malıdır.

Faaliyetlerden elde edilecek gelirler

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetleri sonucu elde edilecek gelirlerin kaydı ve harcanması Üniversitenin mevcut mevzuatı doğrultusunda yapılır. Gelirlerin, öncelikle Merkezin çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda harcanması esastır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre kısmen ya da tümüyle devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.