10 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30561

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile kayıt ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üniversitede uygulanan ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Ardahan Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının her birini,

b) İlgili Kurul: İlgili fakülte kurulu, konservatuar, yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunu,

c) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte yönetim kurulunu, konservatuar, yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

ç) Rektörlük: Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Ardahan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi veya Öğrenci İş Yükünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri, İzin, Kayıt Dondurma, İlişik Kesme,

Yatay-Dikey Geçişler ve Kayıt Koşulları

Kayıt işlemleri

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptırmak için; lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olunması, yabancı ülke liselerinden mezun ise alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavları sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olması veya ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile o öğretim yılı için belirlenen geçerli puan ve koşullara sahip olunması gerekir.

(2) Öğrenciler kayıt işlemlerini aşağıda belirtilen şekillerden herhangi biriyle yapabilirler:

a) e-Devlet üzerinden,

b) Şahsen,

c) Noterce onaylanmış vekâlet ile.

(3) Üniversitede öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin, Rektörlükçe duyurulan süreler içinde kayıt yaptırmaları gerekir. Belirlenen süreler içerisinde kayıt yaptırmayan aday öğrenci, bu haktan vazgeçmiş sayılır. Adayın Üniversiteye kesin kaydının yapılabilmesi için, kayıt sırasında vereceği belgeler ve uygulanacak esaslar ÖSYM ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Uluslararası öğrencilerden, kayıt için istenen belgelere ek olarak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki belgeler istenir.

(5) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı veya sahtecilik yaptıklarının tespit edilmesi halinde derhal Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmış olsalar dahi, haklarında gerekli işlem başlatılır ve kendilerine verilen diploma dâhil bütün belgeler iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders kayıt koşulu

MADDE 6 – (1) Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programdaki tüm dersleri almakla yükümlüdür. Programdaki dersler zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Seçmeli dersler, öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi alanı içinden veya dışından ve kendi isteği ile aldığı derslerdir.

(2) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği, devam mecburiyeti olan teorik ve uygulama haftalık ders saatlerinin toplamı Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar için kırk ders saatinden, diğer birimlerde otuz ders saatinden fazla olamaz. Tüm birimlerde devam mecburiyeti olan veya olmayan tüm derslerin haftalık ders saati kırkı geçemez. Her dersin süresi kırk beş dakikadır.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim ücretini yatırarak, bilgisayar ortamında kayıtlarını yenilemek ve danışmanlarına onaylatmak zorundadır. Bu süre içerisinde haklı veya geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrencilere, o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi verilmez ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen haklı veya geçerli bir nedenle (Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde) kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilere, kayıt yenileme süresinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini belgelendirmek koşulu ile ilgili birime başvurmaları ve ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin uygun görülmesi halinde ek kayıt süresi tanınır.

(4) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili mevzuatta belirtilen öğrenci katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenci katkı payını ödemeyen öğrencilerin kayıt ve kayıt yenileme işlemi yapılmaz ve bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta öngörülen hükümler uygulanır. Öğrencinin katkı payını ödemediği veya kaydını yenilemediği yarıyıllar/yıllar öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

(5) Bir derse kayıt yaptırmak için, varsa o dersin ön koşulu olan ders/derslerden başarılı olmak gerekir.

(6) Tek dersten kalmış olan öğrencilerin, tek ders mezuniyet sınavına girebilmesi için sınavın yapılacağı döneme ilişkin kayıt yaptırması gerekir.

Harçlar

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Öğrencinin kendi isteğiyle, yönetim kurulu kararıyla ya da disiplin cezası alması nedeniyle kaydı silinmiş ise alınan harçlar iade edilmez.

İzinler

MADDE 8 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:

a) Öğrencinin eğitim-öğretime veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması durumunda, öğrenci belgelendirmek kaydıyla bir dilekçe ile bağlı olduğu birime müracaat eder ve ilgili yönetim kurulu kararı, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl izinli sayılabilir.

b) Üniversite adına sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif ve benzeri etkinliklere, ulusal/uluslararası seviyede yurt içi/yurt dışındaki müsabakalara katılacaklar ile bunların seçme ve hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, Üniversitede öğrenim gördüğü birimin yönetim kurulu kararı ve Rektör onayı ile bu süre içerisinde görevli/izinli sayılır. Giremedikleri sınav hakları saklı tutulur. Öğrencilere, izinli-mazeretli oldukları sürede giremedikleri ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavları için ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı tanınır.

Kayıt dondurma

MADDE 9 – (1) Kayıt dondurma müracaatının eğitim-öğretim yarıyılının/yılının ilk iki haftası içinde yapılması gerekir. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen (Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde) haklı ve geçerli mazeretlerini belgelendirmek koşulu ile eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir ve bu haklardan ders kaydı yaptıranlar yararlanabilir. Ancak askerlik, tutukluluk hali, doğal afetler ve sağlık nedenlerinden dolayı kayıt dondurma isteklerinde ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. İlgili kurullarca mazereti geçerli sayılan öğrencilerin kayıt veya eğitimlerini dondurma isteklerine ilişkin başvuru ve kayıt dondurma süreleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir; uygun görülmesi halinde iki yarıyılı geçen süre içinde kayıt dondurulabilir.

İlişik kesme

MADDE 10 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğini, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,

ç) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakülte, konservatuar, yüksekokul/meslek yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey geçişler ise; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay ve dikey geçiş işlemleri; ilgili kurullarca belirlenecek kontenjan dâhilinde, ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

(2) İkinci öğretimde yatay geçişler, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 12 – (1) Üniversitede, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile örgün eğitim, yaygın eğitim, ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan eğitim programları açılabilir.

Öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az 14 hafta olmak üzere, güz ve bahar yarıyılları ile yaz okulundan oluşur. Yarıyıl/yılsonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Resmi tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde dersi veren birim tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ders ve sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(2) Akademik takvim, ilgili birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Öğretim planları

MADDE 14 – (1) Üniversitenin birimlerinde öğretim, Senato tarafından kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle ilgili kurullarca kararlaştırılan öğretim planına ve plandaki sıraya göre yapılır. Öğretim planındaki dersler, o fakülte ve yüksekokulun bölümlerinde veya diğer fakülte, konservatuar yüksekokul ve bölümlerde açılan derslerden oluşur. Öğretim planındaki ders ve uygulamaların normal süresi bir yarıyıldır. Ancak, özelliği olan ders, uygulama ve stajlar, ilgili birim kurullarınca belirlenen esaslara göre düzenlenir ve değerlendirilir.

(2) Derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceği ve ders bilgi paketi; öğretim yılı veya yarıyılı başlamadan önce anabilim/ana sanat dalı, program ve/veya bölüm kurullarınca belirlenir. En geç bir önceki öğretim yılı/yarıyılın son haftasında ilgili dekanlığa veya müdürlüğe sunulur ve fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulları kurullarında görüşüldükten sonra uygulamaya konulur.

(3) Yeni açılan programların yarıyıl ders saatleri ve kredileri birimlerin kurullarından geçtikten sonra Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Ders müfredatında değişiklik söz konusu olduğunda aynı yöntem izlenir.

Ders programı

MADDE 15 – (1) Bölümlerce yapılan haftalık ders programı eğitim-öğretimin başlangıcından en geç bir ay önce ilgili birim kurulunun onayına sunulur. Ders programları onaylandıktan sonra ilgili bölümlerin panolarında ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 16 – (1) Yükseköğretim kurumlarının ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, bu madde hükümlerine göre belirlenen ders kredileri ve diğer yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları halinde; ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora diploması alır. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.

(2) Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin üç dönemi aşmamak üzere yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği; her bir dönemde alınması gereken asgari ve azami kredi miktarları; her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olacağı ve bunların ölçme ve değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı; hazırlık sınıfı veya başka yollarla yabancı dil yeterliliğinin nasıl kazandırılacağı ve yabancı dil bilgi düzeyinin nasıl ölçüleceği; kayıt, devam, uygulama, tez ve teorik ders içerikleri, ön şartlı dersler, sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı; öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların diploma programlarına ilişkin değerlendirmelerinin alınması; diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakının sağlanması; ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması; farklı diploma programlarından bazı derslerin alınmasıyla yan dal veya çift ana dal yapılması; diploma alınabilmesi için, uygulama, teorik, uzaktan veya açık öğretim özellikleri ile eğitim-öğretimin devamına ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

Üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alma

MADDE 17 – (1) Öğrencinin bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için, önceki yarıyıllardan dersinin kalmaması ve genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 olması gerekir.

(2) Ayrıca herhangi bir sebeple üniversitelerden kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda müfredatlarında bulunan derslerin %70’inden muaf olanlar istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üstten ders alabilirler.

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları

MADDE 18 – (1) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 19 – (1) Birimlerde; teorik ve uygulamalı zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik, atölye ve laboratuvar çalışmaları, inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet-bitirme tezi, proje ve benzeri diğer etkinlikler yer alabilir.

(2) Eğitim programlarında yer alacak seçmeli ve zorunlu teorik ile uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/anabilim dalı tarafından düzenlenerek ilgili fakülte/konservatuar/meslek yüksekokulu, yüksekokul kurulları tarafından uygun görüldükten sonra Senatonun onayına sunulur. Eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek ilan edilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

Yan dal programı

MADDE 20 – (1) Yan dal programı açılması; ilgili bölümün/anabilim dalının isteği, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve yan dal programı bölümlerin işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir programa kayıtlı olan öğrencilerden Ardahan Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesinde belirtilen koşullara sahip olanlar arasından isteyenlere kendi ön lisans ve lisans programlarına ek olarak, bir yan dal programını izleme izni verilebilir.

Çift ana dal programı

MADDE 21 – (1) İlgili bölüm ve kurulların önerisi, Senatonun onayı ile herhangi bir ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden, Ardahan Üniversitesi Çift Ana Dal Programı (ÇAP) Yönergesinde belirtilen koşullara sahip olanlar arasından isteyenler, kendi lisans veya ön lisans programlarına ek olarak çift ana dal programına devam etmelerine ve ikinci bir lisans veya ön lisans diploması almalarına imkân sağlanır.

Yaz okulu

MADDE 22 – (1) Üniversitede yabancı dil hazırlık, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren akademik birimlerle ilgili olarak; güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz aylarında da eğitim-öğretim yapılabilir. Yaz okulunda yapılacak bu eğitim-öğretim ile ilgili işlemlerde Ardahan Üniversitesi Yaz Okulu yönergesi esas alınır.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 23 – (1) Haftada bir saat teorik ders ile iki saatlik uygulama, laboratuvar, atölye ve klinik çalışmaları gibi etkinlikler bir (1) kredi değerindedir. Alınan derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde Senato tarafından onaylanır.

Öğrenci değişim programları ve ders kredilerinin transfer edilmesi

MADDE 24 – (1) Öğrenciler; ilgili yönetim kurullarından izin almak koşuluyla, Üniversitenin diğer birimlerinden, yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından, denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen ve Üniversite ile anlaşma yapan yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından, Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilmek şartıyla ders alabilir ve bu derslerin kredileri transfer edilebilir. Yurt dışı uygulamalar, ilgili anlaşma ve programlar çerçevesinde yapılır. Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalara göre belirlenir.

(2) Yurt içi ve yurt dışı değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin ilgili programlara ait başvuru şartlarını sağlamaları gerekir.

(3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumu ile Ardahan Üniversitesi arasında yapılan anlaşmalar ve öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğrenciler bir veya iki yarıyıl anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde kendi üniversitesinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu programlar çerçevesinde;

a) Üniversiteden, yurt dışındaki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölümler tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eşdeğer veya yerine sayılabilecek derslerin notu GANO hesaplamasına dâhil edilir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli olarak not durum belgesine işlenir. Ancak bu not GANO hesaplamasına dâhil edilmez. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği dersleri alır.

b) Yurt içi veya yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden, Ardahan Üniversitesine gelen öğrenciler, eğitim gördükleri süre içerisinde; ilgili anlaşma ve diğer mevzuat hükümlerine ve ilgili birimin yönetim kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrencilere aldıkları dersler için Değişim Programları Ofisi veya Dış ilişkiler Ofisi ile işbirliği içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sadece not durum belgesi verilir. Değişim programları çerçevesinde katkı paylarının ödenme şekli ikili anlaşmalara göre yürütülür. Öğrenci değişimi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ön koşullu dersler

MADDE 25 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları; bu dersleri veren bölümce, gerekçeleri belirtilerek ilgili kurula önerilir ve bu kurulların onayından sonra kesinleşir ve karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Ön koşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça, ön koşula bağlı olan dersler alınamaz.

Derslere devam

MADDE 26 – (1) Teorik derslere, uygulamalara, laboratuvar ve atölye çalışmalarına devam zorunludur. Devam durumu, dersin öğretim elemanınca izlenir ve sınavlardan önce ilan edilir. Devam çizelgelerinin saklanma süreleri dört yıl olup, dersi veren öğretim elemanı tarafından saklanır.

(2) Öğrenci yarıyılda/yılda aldığı bir dersin teorik saatleri ile uygulama, laboratuvar ve atölye çalışmalarının %80’ine devam etmek zorundadır. Etmediği takdirde; ilgili derse devam etmemiş sayılır, yarıyıl/yılsonu sınavlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İkinci Eğitim-Öğretim ve Öğrenime Yeniden Devam Etme

İkinci eğitim-öğretim

MADDE 27 – (1) İkinci eğitim-öğretim, hafta içinde normal öğretimin bitimini izleyen saatlerde yapılan eğitimdir, gerektiğinde hafta sonları da yapılabilir.

(2) Bu öğretimde stajlar eğitim-öğretim sırasında yapılabilir.

(3) Verilecek çıkış belgesi ve diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

(4) İkinci eğitim-öğretimde, normal eğitim-öğretimdeki esaslar uygulanır.

(5) İkinci eğitim-öğretim, isteğe bağlı ve paralıdır. Bu öğretimde öğrenim gören öğrenciler, Merkezi Yerleştirme puanıyla veya hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek koşuluyla ikinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek koşuluyla, bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler; üst sınıfta o yıl için normal öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler ya da bu öğrenciler, kontenjanlar dâhilinde ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı ödemek koşulu ile normal eğitim-öğretim programına yatay geçiş yapabilirler. Normal öğretim öğrencileri, ikinci öğretime yatay geçiş yapabilir. Bu yatay geçişlerde, öğrenci normal öğretimde uygulanan ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak geçiş yapan bu öğrenciler, ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadır.

(6) İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim öğrencilerinin her türlü haklarından yararlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Ders Başarı Notu, Onur Öğrencileri, Muafiyet ve İntibak,

Öğrenci Danışmanlığı

Sınavlar

MADDE 28 – (1) Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavları (final/bütünleme), tek ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yarıyıl/yılsonu sınavları, ait oldukları yarıyıl/yılsonlarında yapılır. Açılan dersler (bitirme tezi/staj vb dersler hariç) için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının yapılacağı yer ve tarihler, dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğünce belirlenir ve sınavların başlangıcından en az on beş gün önce ilan edilir. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Sınavlarda kopya çekenler, kopya çekme girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır ve ayrıca öğrenci hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir, ilgili birimin bölüm başkanlığına ve fakülte/yüksekokul öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Sınavla ilgili belgeler dersi veren öğretim elemanı tarafından dört yıl saklanır.

Ara sınav

MADDE 29 – (1) Açılan dersler (bitirme tezi/staj vb. dersler hariç) için en az bir ara sınav yapılır ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme esasları ilgili kurul kararı ile belirlenir. Aynı yarıyıla ilişkin derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı günde yapılabilir.

Mazeret sınavı

MADDE 30 – (1) Kaza, birinci derece yakınının ölümü, hastalık, doğal afet, askerlik ve tutukluluk hali ve ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerde, mazeretin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde başvurulması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılabilir. Ara sınavına giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/konservatuvar, yüksekokul/meslek yüksekokulu/ müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Ara sınavlar için mazeret sınavı, yarıyılın/yılın son haftasına kadar yapılabilir ve ara sınavın yapıldığı tarihe kadar olan konuları kapsar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler hariç, yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınav hakkı tanınmaz. Ancak öğrencinin kendisinin veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık raporuyla belgelendirilmesi şartıyla bütünleme sınavları için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

Yarıyıl/yılsonu sınavı

MADDE 31 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavı, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin devam koşulunun yerine getirilmiş olması kaydıyla, yarıyıl/yılsonunda ilgili kurullar tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Final sınavlarına girme hakkını kazanıp da giremeyen ya da sınava girip başarılı olamayan öğrenciler bütünleme sınav hakkından faydalanırlar.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 32 – (1) Üniversite öğrencileri; öncelikle öğrencisi olduğu akademik birimin yönetim kurulunun onayını almak koşuluyla diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları, ders aldıkları dönemi izleyen yarıyılın sonuna kadar resmi belgeleriyle birim öğrenci işlerine müracaat ederek kendi biriminden alması gereken derslere eşdeğer kabul edilecek şekilde not durum belgelerine işletebilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesindeki karşılığı dikkate alınarak en yakın olduğu nota dönüştürülür.

(2) Diğer üniversiteden alınan, ancak kendi birimindeki müfredatta yer almayan veya kredisi uygun olmayan dersler ve seçmeli dersler aldığı üniversitedeki haliyle not durum belgelerine işlenir. Bu dersler genel not ortalamasının hesaplanmasında da dikkate alınır.

Tek ders sınavı

MADDE 33 – (1) Tek Ders sınavı yarıyıl/yılsonu sınavlarına girme şartlarını yerine getirmek kaydıyla mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrencilere yapılan sınavdır.

Mezuniyeti için azami öğrenim süresini tamamlamamış öğrenciler, devam şartını yerine getirdiği ancak başarısız olduğu dersten veya başarılı olduğu halde GNO nun 2.00 altında olması nedeniyle herhangi bir dersten tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav tarihi akademik takvimde belirtilir.

(2) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, söz konusu ders ilgili yarıyılda/yılda tekrar alınabilir veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılacak olan bir sonraki tek ders sınavına başvurabilir. Her iki durumda da öğrencinin, ilgili döneme ait harcı/öğrenim ücretini yatırarak kayıt yaptırması gerekir.

Muafiyet sınavı

MADDE 34 – (1) Yabancı dille eğitim veren hazırlık sınıfları ve ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden, her eğitim-öğretim yılı başında Ardahan Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinde belirtilen usul ve esaslara göre bir muafiyet sınavı yapılır.

Sınavlara giriş şartları

MADDE 35 – (1) Öğrencinin teorik ve uygulamalı derslerde devam zorunluluğunu yerine getirmesi gerekir. Dersin teorik ve uygulamasının birlikte veya bağımsız sınavlarla değerlendirilmesine ilgili bölüm başkanlığı karar verir. Öğrencilerin devam şartını yerine getirmiş olduğu derslerle ilgili devam etme zorunluluğu yoktur.

Ders başarı notu

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır. Öğrencilerin girdikleri sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme notu 100 üzerinden en az 50’dir. Bu not; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplamıdır. Ara sınav notu hesaplanırken sınavdan önce öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olmak kaydıyla laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, kısa süreli sınav, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalardan alınan not o dersin ara sınav notuna katılabilir. Ancak nota etkisi %50 oranını aşmaz. Öğrencinin bir dersten geçebilmesi için yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alması zorunludur. Bu notu alamayan öğrenci, dersin ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılır. Küsurlu notlar en yakın tam sayıya çevrilir.

(2) Katsayı, harf notu karşılıkları ve anlamı ile mutlak değerlendirme sistemindeki not aralıkları aşağıdaki gibidir:

                          Harf Notu                                                Mutlak Değerlendirme

Katsayı               Karşılığı         Anlamı                               Sistemindeki Not Aralıkları

4.00                   AA                Mükemmel                         85 – 100

3.50                   BA                Çok İyi                               75 – 84

3.00                   BB                 İyi                                      70 – 74

2.50                   CB                 Orta                                    65 – 69

2.00                   CC                 Başarılı                               60 – 64

1.50                   DC                Başarılı                               55 – 59

1.00                   DD                Başarılı                               50 – 54

0.50                   FD                 Başarısız                            40 – 49

0.00                   FF                 Başarısız                            0 – 39

0.00                   FG                 Yarı yılsonu sınavına

                                                Girmedi (başarısız)            --

0.00                   DZ                 Devamsız (başarısız)          --

                          MZ                Mazeretli

                          S                    Yeterli (başarılı)                 50 - 100

                          U                   Yetersiz (başarısız)

(3) Harf notlarından;

a) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve S başarılı harf notlarıdır.

b) FD, FF, FG, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.

c) FD: Derse devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve final veya bütünleme sınavları sonunda not ortalaması 0-49 aralığında olan başarısız öğrenciler için verilir. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı not ortalaması (GNO)/yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YNO) hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,50 alınarak GNO/YNO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle işleme alınır.

ç) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koşullarını yerine getirerek o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olduğu halde sınavına girmeyen öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu başarı derecesi, öğrencinin öğrenim süresince tamamlamakla yükümlü olduğu toplam kredi ve genel ağırlıklı not ortalaması (GNO)/yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YNO) hesabında; ilgili dersin başarı katsayısı 0,00 alınarak GNO/YNO hesabına dersin kredisi katılmak suretiyle FF notu gibi işleme alınır.

d) DZ: Derse devam ve uygulamayla ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Bu not da, FF notu olarak işleme alınır.

e) S (Yeterli, başarılı): Bu not, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

1) Öğrencilerin Üniversitemiz dışındaki yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan almış oldukları ve ilgili yönetim kurulunca başarılı kabul edilen dersler ile bitirme tezi/staj derslerinin başarılı harf notu için kullanılır. Bu tür derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır, fakat GNO/YNO hesabına katılmaz.

f) U (Yetersiz, başarısız): S notunun verilebildiği derslere uygulanabilir ve başarısız olarak değerlendirilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 37 – (1) Bir dersten, (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Öğrenciler başarılı oldukları derslerden istediklerini takip eden yılların ilgili döneminde kayıt yaptırarak tekrar alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerde devam zorunluluğu aranmaz. Öğrenciler, tekrar aldığı dersin ara sınavına da katılmak zorundadır. Dersin başarı notu hesaplanırken değerlendirme, o yarıyıldaki ara sınav ve final/bütünleme sınav notuna göre yapılır. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir, öğrenci tekrar ettiği dönem ara sınavına girmemişse ara sınav notu sıfır (0) olarak kabul edilir.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 38 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalamaları; yarıyıl ortalaması, yılsonu ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere üç ayrı ortalamadan oluşur. Bir yarıyılın akademik başarı not ortalaması; öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği harf notlarının katsayısı ile o derslerin AKTS değerlerinin çarpılması ile elde edilen sonucun, o döneme ait AKTS toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu değer, yarıyıl akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır. Yılsonu ortalaması, yarıyıl akademik başarı not ortalamasındaki yol izlenerek öğrencinin bir eğitim-öğretim yılında almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalaması ise tüm dönemlerdeki her dersin harf notu katsayısı ile AKTS’lerin çarpımından elde edilen sonucun yine tüm dönemlerin AKTS toplamına bölünmesi ile elde edilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 39 – (1) Alt yarıyıldan/yıllardan başarısız dersi olmamak ve disiplin cezası almamış olmak kaydıyla her eğitim-öğretim yılı sonunda en az normal ders yükü ile o yılın not ortalaması 3,00-3,50 arasındaki öğrenciler onur öğrencisi; 3,51-4,00 arasındaki öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir ve bu öğrencilere belge verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 40 – (1) Yazılı sınavlar için; öğrenci, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren bir hafta içinde bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak, sınav evrakının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık/Müdürlük ilgili öğretim elemanından sınav kâğıdının yeniden incelenmesini talep eder. Öğretim elemanı en geç üç iş günü içinde sınav kâğıdı inceleme sonucunu öğrencinin sınav kâğıdı ve cevap anahtarıyla birlikte Dekanlık/Müdürlüğe resmi yazıyla bildirir. Notun nihai durumu dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından yine en geç üç iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine girilir ve sonuç öğrenciye tebliğ edilir.

Ön lisans diploması verilmesi

MADDE 41 – (1) Bir lisans programında kayıtlı iken, en az ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olan öğrencilerden isteyenlere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, öğrencinin ayrıldığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.

Meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 42 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden, meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları; Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca değerlendirilir.

Muafiyet ve intibak

MADDE 43 – (1) Birimlere kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren en geç on beş gün içinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri ve intibak işlemleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 44 – (1) Eğitim ve öğretimin düzenli bir biçimde yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması için öğretim kurumları, o bölümün özelliklerini göz önünde bulundurarak bölüm başkanı/bölüm veya program koordinatörü yeterli sayıda öğrenci danışmanı görevlendirebilir. Danışmanlar, alınacak derslerin öncelik sırasının izlenmesinde, ders programlarının düzenlenmesinde ve ilgili birimin yetkili kurullarının aldıkları kararların uygulanmasında öğrencilere yardımcı olur ve ilgili birim yönetimiyle öğrenciler arasındaki iletişimi sağlar. Danışmanların görevleri Ardahan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Yönergesinde belirtilmiştir.

Mezuniyet, mezuniyet belgesi, diplomalar ve diploma eki

MADDE 45 – (1) Mezun olabilmek için genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır. Bu ortalamayı sağlayan öğrenciler, bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek mezuniyete hak kazanırlar. Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(2) Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun tespit ettiği ilkeler doğrultusunda; ilgili birimin bölüm ve program adı yazılmak suretiyle diploma ve unvanlar verilir. Diplomasını kaybedenler, mezun olduğu birimine yazılı müracaat ederek yeniden diploma düzenlenmesini isteyebilirler. Öğrencilerin bu talebi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha diploma düzenlenir. Aldığı diplomanın ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin düzenlenmesinde ikinci nüsha diploma verilmesi usulü uygulanır.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Üniversiteyi bitirenlere ayrıca, öğrenimlerindeki başarı derecesini, onur listelerinde yer aldığını, devam ettikleri fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokul bölüm ve programını, aldıkları ders, proje, laboratuvar, klinik, bitirme ödevi ve staj gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte varsa almış olduğu disiplin cezalarını gösteren bir öğrenim not belgesi (transkript) verilir.

(4) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, diploma ile birlikte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca hazırlanıp onaylanan bir diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve kredi saatleri ile standart diploma eki bilgileri yer alır ve öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

Öğrenci işleri

MADDE 46 – (1) Üniversite öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme işlemleri ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, ilgili birim ve yönetim kurulları tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerin kendi istekleri ile kayıt sildirmeleri, dosyalarının tutulması, askerlik işlemleri, not durum belgesi ve öğrenci belgesi verilmesi işlemleri ise kayıtlı olduğu akademik birimin öğrenci işleri personelince yürütülür. Özel yetenekle öğrenci kabul eden birimler dışında merkezi yerleştirme sınav sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt yaptıracak öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, kimlik kartları ve diplomalarının düzenlenmesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Ancak, işlemlerin daha süratli ve aksamadan yürütülmesi amacıyla Rektörün onayı ile yukarıda belirtilen işlerin tamamı veya bir kısmı dekanlık/müdürlük tarafından da yürütülebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 47 – (1) Disiplin cezaları dışındaki bildirimler; öğrencinin Üniversite Öğrenci Bilgi Sisteminde beyan ettiği kayıtlı en son e-posta/telefon numaralarına bildirim yapılarak veya Ardahan Üniversitesi internet sayfasında ilan yoluyla yapılır. E-posta ve telefon numaraları ile ilgili tebligatlarda öğrenci bilgi sisteminde yer alan iletişim bilgileri esas alınır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve birimlerin kurul ya da yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 49 – (1) 2/9/2013 tarihli ve 28753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.