10 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30561

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU KÜLTÜRÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ALKÜSAM)

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ALKÜSAM) amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ALKÜSAM): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Selçuklu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak Türk uygarlık ve medeniyetinin belli bir dönemine etki eden Selçukluların tarihi, kültürü, dili ve sanatı üzerine yapılacak çalışmaları organize etmek, Selçukluları tarihi süreç içerisinde tüm yönleriyle disiplinler arası bir yaklaşımla derinlemesine araştırıp, Selçuklu kültürüne ait bütün unsurları ortaya koymak, bunları kayıt altına alıp korumak, konuyla ilgili bilimsel toplantılar (konferans, sempozyum, çalıştay ve benzeri) yapmak ve bunların sonucunda yayınlar ortaya çıkararak elde edilen ürünlerin topluma, akademik camiaya ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası camiada Selçuklularla ilgili araştırmalar yapan diğer merkezlerle işbirliği çalışmaları yapmak ve bunun sonucunda bazı ortak projeler ve yayınlar oluşturmak.

b) Selçuklularla ilgili tarihi araştırmaların yanında toplumsal, sosyolojik, edebi, kültürel, dilsel ve sanatsal alanlarla ilgili araştırmalar yapmak ve aynı zamanda disiplinler arası çalışmalarla Selçukluları farklı yönlerden bir bütün halinde incelemek.

c) Selçukluların diliyle ilgili yapılacak yüksek lisans ve doktora tezlerini desteklemek ve Selçukluların diliyle ilgili akademik çalışmalar ortaya çıkmasını sağlamak.

ç) Selçuklularla ilgili ortaya konan tüm yazılı eserleri toplayarak Merkez bünyesinde Selçuklularla ilgili bir eserler kütüphanesi meydana getirmek.

d) Selçuklu dili, kültürü, tarihi, edebiyatı ve sanatı üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, çalıştay, seminer, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek.

e) Selçuklu kültürüne ait her türlü malzemeyi toplamak, kayıt altına almak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için alan çalışmaları yapmak.

f)  Selçuklu kültürüyle alakalı ulusal ve uluslararası boyutta Türkçe ve yabancı dillerde olmak üzere dergi, kitap ve benzeri yayınlar ortaya koymak.

g) Selçuklu sanatıyla ilgili kurslar açmak.

ğ) Selçuklularla ilgili dizi, film ve belgesel oluşturulmasını sağlamak ve akabinde bu kayıtlarla kütüphane ve arşiv belgelerine katkıda bulunmak.

h) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ı) Merkezin kuruluş amacına uygun olan diğer çalışmaları 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkeleri çerçevesinde yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının/yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkez Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak, toplantıların gündemlerini belirlemek ve kararlarını uygulamak.

c) Merkezin personel ihtiyacı ile diğer her türlü malzeme ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin çalışma alanına giren konularda yapılan ulusal ve uluslararası etkinliklere Merkezi temsilen katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

e) Merkezin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla her türlü ilişkisini, işbirliği çalışmalarını yürütmek.

f)                Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

g) Merkezin sürekli olarak gelişmesini sağlayacak gerekli tedbirleri almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı/yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ve başkanlığında ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün kararı doğrultusunda karar alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını Rektörün onayına sunulmak üzere karara bağlamak.

b) Merkezin araştırma konularına uygun personel yetiştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı burs temini sağlamak.

c) Eğitim, araştırma, uygulama alanlarındaki projeleri, eğitim programlarını planlamak ve değerlendirmek.

ç) Üniversite içerisinde ve dışında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

d) Merkezin ödenek, akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı/Yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin çalışma alanında ilgili ulusal/uluslararası alanda çalışmalar yapmış olan deneyimli kişilerden ve ilgili kuruluş temsilcileri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilen beş kişiden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye belirlenip görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez ve gerekli görüldüğü durumlarda toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Donanım ve demirbaş

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.