9 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30560

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BUĞDAY UNU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/9)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/39)

MADDE 1 – 2/4/2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No: 2013/9)’nin Ek-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.