8 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30559

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2017 tarihli ve 29984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisini,

k) Öğretim üyesi: Doktor öğretim üyesi ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönem ödevinde” ibaresi “dönem projesinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, dönem projesine ilgili EABD tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vererek sunum yapmak zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2017

29984

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2018

30325