6 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30557

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL

HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2015 tarihli ve 29502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği bölümü hazırlık sınıfı öğrencilerinden, her bir beceriden en az 20 puan almış olmak kaydıyla, TOEFL-İBT’den (Test of English as a Foreign Language - internetbased test) 80, FCE (Cambridge First Certificate in English) sınavından A düzeyinde not aldıklarını belgeleyenler,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler ve daha önce başarısız olmuş öğrenciler için ayrı ayrı yapılabilir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bu sınava girebilmeleri için seviye belirleme sınavından yönetim kurulunca belirlenen puanı almış olmaları gerekir.”

“(8) Yabancı dille eğitim yapan bölümlerin yeterlilik sınavının birinci aşaması, dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma becerilerini kapsar. Birinci aşamadan 100 üzerinden en az 70 puan alamayan öğrenci, takip eden beceri sınavlarına giremez. Sınavın ikinci aşaması yazma, konuşma ve dinleme becerisi sınavlarını kapsar. İkinci aşamadaki beceri sınavları ortalaması en az 70 puan olan öğrenciler başarılı olup bölümlerinde okumaya hak kazanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2015

29502

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/8/2016

29795