6 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30557

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/3/1990 tarihli ve 20461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.