6 Ekim 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30557

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYİN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/5/2009 tarihli ve 27234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu üyeleri arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan sürelerini doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2009

27234

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/7/2009

27280

2-

5/3/2010

27512

3-

15/8/2011

28026

4-

25/6/2013

28688