4 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30555

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/1/2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile başvuru şartlarına uygun olmayan ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“a) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında YÖK tarafından belirlenen eşdeğerlik tablosu kullanılır.”

“Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ile yazılı, mülakat veya özel yetenek sınav sonucu alınan puanın % 20’si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı, mülakat veya özel yetenek sınavından en az 65 puan alması ve değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Enstitüye özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyenlerin, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma süresi sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığına müracaat etmesi gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başvuruda istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim elemanları tarafından verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir öğretim üyesi en fazla beş lisansüstü öğrencisine danışmanlık yapabilir. Gerekli hallerde tez danışmanlığı üst sınırı anabilim dalı başkanlığının gerekçeli görüşü ve Enstitü Yönetim Kurul kararı ile 12’ye kadar arttırılabilir.”

“(7) Tez danışmanının Üniversiteden ayrılması gibi görevinin sona erdiği ya da en az bir yarıyıl görevinin başında bulunamayacağı durumlarda, danışmanlığının boş kalacağı süre içerisinde danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanlığınca, görüşü alınarak önerilen ve enstitü yönetim kurulunun onaylayacağı öğretim üyesi tarafından yürütülür. Boşalan tez danışmanlığı görevini ilgili anabilim dalında yürütecek öğretim elemanı bulunmaması durumunda, tez danışmanı anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri arasından da atanabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Seminerin amacı; öğrencinin çalışma alanı ile ilgili bir konuda hazırladığı sunumu öğrenci ve öğretim üyelerine sunmasıdır.

(2) Seminerin konusu, sunum yapılacağı tarih, yer ve saat enstitüye bildirilir ve gerekli yerlerde ilan edilir.

(3) Öğrenci tez yazım kılavuzuna uygun yazdığı ve danışmanına onaylattığı seminerini enstitüye süresi içerisinde teslim eder. Seminerini akademik takvimde belirtilen sürede teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve bu dersten başarılı bulununcaya kadar bu dersi almaya devam eder.

(4) Seminer ve tez çalışması birlikte yürütülemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci başarısız olduğu derse bir sonraki yarıyıl öncelikli olarak yeniden kayıt yaptırır. Devamsızlık nedeni ile başarısız olunan ders hariç, tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz. Öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin ilgili yarıyılda açılmaması, programdan kaldırılması halinde danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka lisansüstü ders alabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenci lisansüstü eğitimde alacağı derslerin (uzmanlık alan dersi ve seminer hariç) AKTS kredi sayısının en çok %50’sini danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu dersleri kayıtlı olduğu programın ders yüküne saydırabilir.

(2) Bir öğrenci daha önce kayıtlı olduğu lisansüstü programda alarak başarılı olduğu dersleri (uzmanlık alan dersi ve seminer hariç) ile özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri son beş yılı geçmemiş olmak koşulu ile danışmanın görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programda alması gereken derslerin yerine saydırabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izin hususları ile geçiş şartları Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu Etik Kurul Onayı gerektiriyorsa ilgili Etik Kurul Onayı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusu değişikliği aynı usul ile akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez danışmanı tarafından tezi kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar tezini enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.”

“(5) Tezler enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara göre jüri üyelerine gönderilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesidir. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavları yılda iki kez ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencinin en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir.”

“(7) Doktora yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyıl tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul ve red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.”

“c) Tez önerisinde savunulan rapor, tez izleme komitesi ara raporu olarak değerlendirilmez.

ç) Tez çalışması dersi alınmadan tez izleme komite raporu sunulamaz ve iki rapor arası en az üç ay olmalıdır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci tarafından hazırlanan tezler, enstitü müdürlüğünce belirlenen esaslara göre jüri üyelerine gönderilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 41 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü öğrencilere; belgelendirecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması, eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması ve enstitü yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer nedenlerle; bilimsel hazırlık ve tezsiz yüksek lisans programları için bir yarıyıla, tezli yüksek lisans programları için en fazla iki yarıyıla, doktora programları için en fazla dört yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder.”

“(4) Zorunlu haller dışında kayıt dondurma/izin isteklerinin en geç ders ekleme bırakma süresinin sonuna kadar dilekçe ve mazeret ekleriyle birlikte, ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılması gerekir. Kayıt dondurma/izin talepleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/1/2017

29951