3 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30554

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2017 tarihli ve 30160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ders/staj kurulu: Tıp Fakültesi öğretim üyelerince verilen eğitim programının tematik akışı içinde bir araya toplanmış kuramsal konu ve uygulamaları tanımlayan kurulları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Fakülte Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine, sağlık kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, ilgili öğrencinin hekimlik yapmasının uygun olmadığına dair rapor verilmiş olması veya vefatı halinde.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üçüncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenci, staj kurullarına başlar. Staj kurullarının tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci, intörnlük dönemine başlar. İntörnlük dönemi dilimlerini, eğitim-öğretim yılı başlangıcında ilan edilmiş program dâhilinde eksiksiz olarak tamamlayan ve dilimlerin tümünden yeterlilik belgesi alan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile mezun olurlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İntörnlük dönemi dilimler şeklinde düzenlenir, beşinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencinin intörnlük dönemine intibakı yapılır.

(5) Eğitim programları, intörnlük dönemi eğitim programı ve intörnlük dilimlerine dönüşümlü olarak devam edecek olan öğrenci grupları, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğretim üyeleri her eğitim-öğretim yılı için en az bir alan içi seçmeli ders hazırlığı yapmaktan sorumludur. Öğretim üyeleri tarafından yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere hazırlanan alan içi seçmeli ders başvuru teklifleri ile tamamlanan eğitim-öğretim yılına ait alan içi seçmeli ders değerlendirme raporları haziran ayı içinde sınıf koordinatörleri kurulu ve ardından eğitim komisyonunda görüşülür. Ayrıca, tıp eğitimi anabilim dalı veya baş koordinatörlük, yeni eğitim-öğretim yılında ders/staj kurullarında sınıf amaç ve öğrenim hedeflerine uygun olan alan içi seçmeli derslerin açılmasını dekanlığa teklif edebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Dikey koridor derslerinde başarı değerlendirmesi eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Dikey koridor ders önerileri, tıp eğitimi anabilim dalı veya baş koordinatörlük tarafından yapılır ve program değerlendirme sürecine girerek karara bağlanır. Programın yürütülmesinden sınıf koordinatörleri sorumludur.

(3) Her eğitim-öğretim yılı sonunda dikey koridor dersleri de program değerlendirme sürecine uygun olarak değerlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Temel hekimlik uygulamaları; birinci sınıftan başlayıp intörnlük dönemi tamamlanana kadar geçen eğitim süresi boyunca, sınıflar içinde bütünlük oluşturacak ve öğrencilerin klinik becerilerini geliştirecek şekilde eğitim programları içinde yer alır.

“(3) Temel hekimlik uygulamaları eğitiminin kapsamı, Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı (UÇEP)’nda yer alan ve bunlara ek olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇEP kapsamına alınmış eğitim etkinliklerini içerir.

(4) Temel hekimlik uygulamaları eğitiminin verileceği zaman dilimi ve uygulama yerleri, sınıf koordinatörleri, kurul yürütme komiteleri ve intörnlük dilimi sorumluları tarafından sınıf amaç ve hedefleri ile bütünlük oluşturacak şekilde temel hekimlik uygulamaları komisyonu ile birlikte eğitim programı içinde düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İntörnlük dönemi

MADDE 23 – (1) Fakültenin altıncı sınıfında uygulanan eğitimin bütünü intörnlük dönemi olarak tanımlanır. İntörnlük dönemi içinde öğrencilerin eğitim aldıkları anabilim dalları ise intörnlük dilimi olarak tanımlanır ve intörnlük dönemi eğitim süresi kesintisiz on iki aydır.

(2) İntörnlük dönemi eğitimi; Fakülte Kurulu kararları doğrultusunda uygulanır ve eğitim-öğretim yılı içindeki öğrenci rotasyonları Dekanlık tarafından düzenlenir.

(3) Altıncı sınıf koordinatörü ve yardımcıları, intörnlük dilimlerinin koordinasyonundan sorumludur ve üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere Dekanın önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından görevlendirilir. Görev süresi sorumlu oldukları intörnlük dilimlerinin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programlarının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(4) İntörnlük dilimi sorumlusu, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden ve öğrenci geribildirimlerinin alınmasından sorumludur ve iki eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere Dekanın önerisiyle Fakülte Kurulu tarafından seçilir. Görev süresi sorumlu olduğu intörnlük diliminin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süresi biten öğretim üyesi yeniden görevlendirilebilir.

(5) İntörnlük dilimlerinde yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programı taslakları, intörnlük dönemine katkı veren anabilim dallarının akademik kurullarında Mayıs ayı içinde görüşülerek belirlenir ve en geç Mayıs ayının son haftasında anabilim dalı intörnlük dilimi sorumlusu tarafından altıncı sınıf koordinatörüne sunulur.

(6) Eğitim komisyonu, her yıl en geç Haziran ayının son haftasında toplanarak intörnlük dilimlerinde uygulanacak yeni intörnlük dönemi eğitim programı taslağına son şeklini verir ve Fakülte Kurulunun onayına sunar.

(7) Yeni eğitim-öğretim yılı içinde uygulanacak olan intörnlük dönemi eğitim programı eğitim komisyonu önerileri de dikkate alınarak Fakülte Kurulunca onaylanır ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve/veya Fakülte internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınıf koordinatörleri ve yardımcıları, üç eğitim-öğretim yılı boyunca görev yapar, görev süreleri, sorumlu oldukları kurulların/ intörnlük dilimlerinin yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim programlarının Fakülte Kurulunda onaylanmasından ve ilgili yılın eğitim programının tamamlanmasından sonra sona erer. Görev süreleri biten öğretim üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

(3) İlk beş sınıf koordinatörleri ve yardımcıları, sınıflarında bulunan kurulların, seçmeli ve dikey koridor derslerinin, altıncı sınıf koordinatörü ve yardımcıları da intörnlük dilimlerinin Fakültenin ve sınıfların amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda Fakülte Kurulunca kabul edilmiş eğitim programı yapılandırma ilkelerine göre düzenlenmesinden ve koordinasyonundan sorumludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı ve birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alan içi seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi”

“(1) Alan içi seçmeli dersin eğitim programının hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

(2) Dersin amaç ve öğrenim hedefleri ile ders programı ve değerlendirme sürecinden oluşan eğitim programı taslağını her yıl mayıs ayı içinde Dekanlığa sunar. Alan içi seçmeli dersin yeni eğitim-öğretim yılında eğitim programına konulup konulmayacağı tıp eğitimi anabilim dalı ve eğitim komisyonunun önerileri gözetilerek Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.”

“(4) Alan içi seçmeli dersin eğitim-öğretim yılı içindeki her döngüsünün sonunda eğitim programını değerlendirir. Aksaklık tespit etmesi durumunda sınıf koordinatörü ile birlikte olağanüstü toplanır. Aksaklıkların giderilmesi için alınan tedbir ve önerileri Dekanlığa sunar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Program değerlendirme süreci

MADDE 29 – (1) Program değerlendirme süreci ve çalışma esasları Senato tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından yürütülür.

(2) Program değerlendirme sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri alınır. Her türlü geri bildirimin uygulanması ve değerlendirilmesi, ilgili yönergeler ile düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Tüm ders ve staj kurullarına devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulları eğitim programı içindeki kuramsal veya uygulamalı derslerin mazeretli olsun ya da olmasın %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, ders kuruluna devam etmemiş sayılır ve ilgili ders kurullarının sonunda yapılan hiçbir sınava giremez. Ders kurul sonu başarı notu “0” (sıfır) olarak kabul edilir.

b) Staj kurulları eğitim programı içindeki kuramsal veya uygulamalı derslerin mazeretli olsun ya da olmasın %10’undan fazlasına devam etmeyen öğrenci, staj kuruluna devam etmemiş sayılır ve ilgili staj kurullarının sonunda yapılan hiçbir sınava giremez. Staj kurulu bitirme başarı notu “0” (sıfır) olarak kabul edilir. Devamsızlıktan kalan öğrenci, staj kurulunu bütün öğeleri ile tekrar eder.

c) Eğitim süresi boyunca devam eden dikey koridor dersleri ve alan içi/dışı seçmeli derslerin devamlılık durumu için (a) bendinde belirtilen hükümlere uyulur.

ç) Genel zorunlu derslerin devamlılık durumu için ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

d) Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz.

(2) İntörnlük dilimine devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) İntörnlük dilimlerinde belirlenmiş eğitim programı süresinin her iki haftası için bir günden fazla süre ile eğitim programına katılmayan öğrenci devam etmemiş ve ilgili intörnlük diliminde başarısız olmuş kabul edilir.

b) Mazeretleri nedeni ile intörnlük dilimi süresinin her bir haftası için en fazla bir güne kadar devamsızlığı olan öğrencilerden mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, devamsız oldukları günleri İntörnlük eğitiminin sonunda ilgili intörnlük dilimi sorumlusu denetiminde telafi ederler. Devamsızlıktan kalan öğrenciler ise ilgili intörnlük dilimini bütün öğeleri ile tekrar eder.

c) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrencilerden ilgili intörnlük dilimi programı sonunda devamsızlık süresi her iki haftası için bir günden az olanlar, telafiden muaf tutulur.

ç) Mazeretli devamsızlık sınırını aşan, sınırı aşmamakla birlikte mazeret bildirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ve telafi çalışmalarını yapmayan öğrenciler ilgili intörnlük dilimini tekrar ederler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Öğrencilerin her türlü mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(2) Geçerli mazeretlere ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrencinin hastalığını Fakülte hastanesinden alacağı, bu mümkün olmadığı takdirde yataklı tedavi kurumundan alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık raporları rapor alındığı tarihten itibaren iki iş günü içinde dilekçe eşliğinde Fakülteye teslim edilir.

b) Öğrencilerin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması veya kaza, doğal afet, ailevi ve ekonomik nedenlerden mazeretli sayılabilmesi için mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir.

c) 32 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen devam zorunluluğu haricinde, (b) bendinde ifade edilen durumdaki öğrenciler ve Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını ders/staj kurulları için anabilim dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatlerde, intörnlük dilimi öğrencileri için ise, devamsız olduğu günleri İntörnlük eğitiminin sonunda telafi eder. İlan edilen telafi uygulamasına katılmayan öğrenciler, bulunduğu ders/staj kurulu veya intörnlük diliminin devam koşulunu karşılamadığı durumda devamsızlıktan kalır. Öğrenciler bu süreler içerisinde katılamadıkları sınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler. Ancak zorunlu veya seçmeli ders/staj kurullarında kuramsal ders veya uygulama çalışmalarının veya intörnlük diliminin %30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler her koşulda devamsız sayılırlar, bitirme sınavlarına alınmazlar ve ilgili ders kurulundan sıfır (0) notunu alırlar, ilgili staj kurulu veya intörnlük dilimini ise tekrar ederler.

(3) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin başlangıç tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yapılır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(4) Mazeret sınavlarına ilişkin esaslar, aşağıdaki şekildedir:

a) Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca geçerli kabul edilen öğrenciler, mazeret sınavına girerler.

b) Ara sınav ve ders kurul sonu sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunur.

c) Sınıf geçme/staj kurulu bitirme sınavına devamsızlık haricinde giremeyen öğrenciler, bütünleme sınavına girerler.

ç) Bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

d) Belirlenen sınav tarihinden 10 takvim günü öncesine kadar ikinci fıkranın (b) bendinde belirtilen mazereti oluşan öğrencinin mazeret sınav hakkı vardır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Uzun süreli hastalıklar, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik, ekonomik nedenler, Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması gibi haklı ve geçerli bir mazeretinin olması ve bunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde öğrencinin kaydı bir defada en çok bir eğitim-öğretim yılı için dondurulabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Öğrencilerin başarı durumunu belirlemek amacı ile aşağıdaki değerlendirmeler ve sınavlar yapılır:

a) Ara sınav ve formatif değerlendirme,

b) Ders kurul sonu sınavları,

c) Temel hekimlik uygulamaları yeterlilik sınavı,

ç) Sınıf geçme sınavları,

d) Staj kurulu bitirme sınavları,

e) Alan içi seçmeli ders yeterlilik değerlendirmesi,

f) Sınıf geçme bütünleme sınavları,

g) Staj kurulu bütünleme sınavları,

ğ) Alan dışı seçmeli değerlendirmesi,

h) İntörnlük yeterlik değerlendirmesi,

ı) Hazır bulunuşluk yeterlik değerlendirmesi,

i) Gelişim sınavı,

j) Probleme dayalı öğrenim değerlendirmeleri.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Temel hekimlik uygulamaları yeterlik değerlendirmesi ve sınavı

MADDE 38 – (1) Temel hekimlik uygulamaları yeterlik değerlendirmesine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Ders/staj kurulları ve intörnlük dönemi boyunca devam eden her bir temel hekimlik uygulaması bitiminde yeterlik değerlendirmesi yapılır. Yeterlik alan öğrenci başarılı kabul edilir.

b) Devamsızlık veya yetersizlik durumundaki öğrenciler, temel hekimlik uygulamaları yeterliklerini ilgili ders/staj kurullarının sonundaki sınav haftasında, intörnlük diliminde ise, intörnlük dilimi sorumlusunun gösterdiği gün ve saatlerde yapılacak ek yeterlik değerlendirmeleri ile tamamlamaları gerekir.

c) (b) bendinde tanımlanan zaman dilimlerinde başarısız ya da devamsız olan ilk üç sınıftaki öğrenciler, yılsonunda belirlenen telafi günlerinde yeterliklerini tamamlamak durumundadırlar. Yine başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının sonunda yapılacak telafi günlerinde eksikliklerini tamamlarlar. Ancak 3. sınıfın sonunda yapılan telafilerde de temel hekimlik uygulamalarında yeterliklerini tamamlayamayan öğrenciler, 3. sınıfın sonunda yapılacak temel hekimlik uygulamaları yeterlik sınavına giremezler.

ç) (b) bendinde tanımlanan zaman dilimlerinde başarısız ya da devamsız olan 4. ve 5. sınıftaki öğrenciler, yılsonunda belirlenen telafi günlerinde yeterliklerini tamamlamak durumundadırlar. Yine başarısız olan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının sonunda yapılacak telafi günlerinde eksikliklerini tamamlarlar. Ancak 5. sınıfın sonunda yapılan telafilerde de temel hekimlik uygulamalarında yeterliklerini tamamlamayan öğrenciler intörnlük dilimine başlayamazlar.

d) Telafi ve temel hekimlik uygulamaları yeterlik sınavına girecek öğrencilerin listeleri dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Temel hekimlik uygulamaları yeterlik sınavına ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrencilerin staj kurulları öncesi temel hekimlik uygulama eğitimlerinin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla uygulanır ve ilk 3. sınıfta temel hekimlik uygulamalarının tamamından yeterlik almış öğrenciler sınava girmeye hak kazanırlar.

b) Sınavın kapsamı, ilk 3. sınıf temel hekimlik uygulamalarından (hasta başı, maket, demonstrasyon vb.) oluşur. Telafiler, sınavın hazırlığı ve yürütülmesinden 3. sınıf koordinatörü sorumludur.

c) Yapılandırılmış temel hekimlik uygulaması sınavında başarı için yeterlik aranır.

ç) Sınav üçüncü sınıfın sonunda, son ders kurulu süresi içinde en az iki öğretim üyesi tarafından yapılır.

d) Sınav tarihi üçüncü sınıfın son ders kurulu başlamadan önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

e) Sınavda yeterlik alamayıp başarılı olamayan öğrenciler için sınıf geçme sınavı öncesi ek yeterlik sınavı yapılır.

f) Sınavda başarısızlık durumunda sınıf geçme sınavına giremez, bir üst sınıfa devam edemez ve üçüncü sınıfı bütün öğeleri ile tekrar eder.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Staj kurulu bitirme başarı notu; kurulun sonunda yapılan kuramsal değerlendirme sınav notunun %60’ı ile uygulama sınav notunun %40’ı toplanarak hesaplanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin on ikinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Ara sınav/ders kurulu sonu sınavlarına mazeretli olarak katılamayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere, katılamadıkları sınav için mazeret sınav hakkı verilir.

(13) Bütünleme sınavları akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan bütünleme haftasında yapılır. Bütünleme sınavları ile sınıf geçme sınavı veya staj kurulu bitirme sınavı arasında en az on gün süre bulunur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Dikey koridor derslerinden başarılı olmak zorundadır.

(10) Alan dışı seçmeli derslere devam etmiş olması zorunludur.”

“(11) İntörnlük döneminde öğrencinin başarılı kabul edilmesi için, tüm intörnlük dilimlerinden yeterlik alması gereklidir.

(12) Koşulların tümünü yerine getirmesi durumunda öğrenci bir üst sınıfa geçmeye hak kazanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavlarında başarılı olup dikey koridor derslerinde ve/veya alan içi seçmeli derslerde devamsızlık ve/veya yetersizlik durumu söz konusu olduğunda, öğrenci başarısız olduğu dikey koridor ve/veya alan içi/alan dışı seçmeli dersleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen koşullarda telafi etmek zorundadır. Telafi edilmemesi durumunda bir üst sınıfa devam edemez.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 – (1) Ulusal ve uluslararası değişim programları çerçevesinde fakülte dışında eğitim alacak öğrenciler, ilgili programın yürürlükteki mevzuatına tabidirler.

(2) Ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesi dışında öğrencinin yurt içi/yurt dışında eğitim alması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

a) İlgili staj kurulu başlamadan en az bir ay önce yazılı talebi olması,

b) Her eğitim-öğretim yılında en fazla bir staj kurulunu geçmemesi,

c) İlgili kuruldaki başarı sırası dikkate alınarak, öğrenci sayısının %10’unu aşmaması,

ç) Fakülte dışında eğitim göreceği kurumdan kabul yazısı alması,

d) İçeriği ve süresi göz önüne alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunun kabulü.

(3) Öğrencinin yaz tatili döneminde yurt dışında seçmeli ders karşılığı eğitim alması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gereklidir:

a) Yaz tatili başlamadan en az bir ay önce yazılı talebi olması,

b) Her eğitim-öğretim yılında en fazla iki seçmeli dersi geçmemesi,

c) Fakülte dışında eğitim göreceği kurumdan kabul yazısı alınması,

ç) İçeriği ve süresi göz önüne alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun kabulü.

(4) İntörnlük döneminin seçmeli diliminde bulunan öğrencilerin en fazla %20’sini aşmamak koşuluyla, Fakülte dışında eğitim alınması Fakülte Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Kontenjan sınırını aşan başvuru olması halinde genel başarı ortalama notuna göre sıralama yapılır.

(5) Yurt dışında eğitim başvuruları önceliklidir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ardışık ders kurullarına düzensiz devam eden öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) 2013 yılı yönetmeliğine göre ardışık ders kurullarını düzensiz alan öğrencilere çapraz öğrenci denir.

b) 2017 yılı yönetmeliğine göre çapraz olan öğrencilerin durumları 4. sınıfa kadar devam eder.

c) Ancak çapraz durumu sona erenler diğer öğrencilerle birlikte eğitime devam ederler.

ç) 2017 yılı yönetmeliğinin geçici maddelerinde yer alan borçlu öğrencilerin borçlu oldukları ders kurulundan başarısız olmaları halinde intibaklarının yapıldığı sınıftaki başarı durumlarından bağımsız olarak borçlu oldukları ders kurulunu tekrar ederler. Bu ders kurulunun açılmasını beklerken herhangi bir ders veya staj kurulu alamazlar. Borçlu oldukları ders kurulunu geçmeleri halinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasını beklerler, bu sürede herhangi bir ders kurulu alamazlar. En yakın akademik yılın başından itibaren öğrenimlerine devam ederler. Borçlu oldukları ders kurulundan başarısız olmaları durumunda, ilgili kurulu, akademik takvimde ilan edilen zaman diliminde ve başarılı oluncaya kadar almakla yükümlüdürler. Bu durumdaki öğrencilere herhangi bir ek sınav hakkı verilmez. Ancak kurul bitirme sınavından başarısız olan öğrencilere kurulun sonunda bütünleme sınavı hakkı verilir. Bütünleme sınavının tarihine yönetim kurulu karar verir, aynı durumdaki tüm öğrenciler için sadece bir kez sınav açılır.

d) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde bulundukları sınıfı tamamlayıp, bir üst sınıfın ders kurullarını alan çapraz öğrenciler, bu sınıfın tüm ders kurullarını tamamladıktan sonra bu Yönetmelikte belirtilen şartlara göre sınıf geçme sınavına girerler. Sınav tarihi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler sadece bir kez sınıf geçme ve sınıf geçme bütünleme sınavına girebilirler.

e) 3. sınıfı çapraz olarak tamamlayan öğrenciler sınıf geçme sınavına girebilmek için temel hekimlik uygulama sınavına girip başarılı olmak zorundadırlar. Temel hekimlik uygulama sınavı ve bütünleme tarihi bu öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler bu sınava sadece bir kez katılabilirler, başarısız olmaları durumunda 3. sınıfı yeni eğitim-öğretim yılından itibaren tekrar ederler.

f) Çapraz öğrenciler bulundukları sınıfın genel zorunlu dersler haricindeki tüm ögelerini başarı ile tamamlamaları durumda bir üst sınıfa geçerler.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.