2 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30553

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kayıt, eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen lisans eğitim ve öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekan: Hukuk Fakültesi Dekanını,

c) Dönemlik ders: Güz veya bahar yarıyılında alınan dersi,

ç) Fakülte: Hukuk Fakültesini,

d) Öğretim yılı: Bir akademik takvimdeki güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan öğretim süresini,

e) Seçmeli ders: Hukuk Fakültesi müfredatında, öğrencinin seçmeli dersler grubundan seçerek aldığı dersi,

f) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

g) Yıllık ders: Güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan bir öğretim yılı boyunca alınan dersi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar, Yatay ve Dikey Geçişe İlişkin Esaslar

Kayıt

MADDE 5 – (1) Hukuk Fakültesinde öğrenim görecek olan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce ilan edilen kurallara göre yürütülür.

(2) Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek ve devam edebilmek için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen malî yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Kayıt yenileme ve mazeret

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, öğrenim haklarından yararlanmak için öğrenim sürelerince yıllık dersler ve güz dönemi seçmeli dersleri için her güz yarıyılı başında bahar dönemi seçmeli dersleri için her bahar yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli olarak kabul edilen öğrenciler dışında, süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o öğretim yılında/yarıyılında öğrenimine kesinlikle devam edemez; kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında katkı payını ödeyen, fakat kaydını yenilemeyen öğrencilerden, ancak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilenlerin kaydı, mazeretli kayıtlar için genel akademik takvimde belirtilen sürede yapılır.

(3) Kayıt yenilememe nedeniyle öğrenim görülmeyen yıl/yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(4) Azami süreler içinde katkı payı ya da öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Pamukkale Üniversitesi yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ya da öğrenim ücretinin ödenmemesi ve kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere izin verilerek kayıtlarının dondurulmasına karar verilebilir:

a) Öğrencilere; öğrenimlerini sürdürmelerini engelleyecek mazeretlerinin olması veya eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının ortaya çıkması halinde, eğitim-öğretim süresi içerisinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencinin bu izinden yararlanabilmesi için dönem başlangıcından önce Dekanlığa bir dilekçe ve gerekçelerine ilişkin belgelerle başvurması zorunludur.

b) Uzun süreli tedavi gerektiren ruhsal ve bedensel rahatsızlıklarını resmî sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgeleyenlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki öğretim yılına kadar izin verilir. İki öğretim yılı izin almış öğrencilerin takip eden ilk öğretim dönemi başında öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir.

c) Askerlik görevini yapanlara askerlik süresinin bitimine kadar izin verilir.

(2) Kayıt dondurmada geçen süreler bu Yönetmelikte belirtilen azamî öğrenim süresine dâhil edilmez.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 8 – (1) 12 nci maddede belirtilen öğrenim süresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın öğrencinin;

a) Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kayıt silme dilekçesi vermesi,

c) Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçmesi,

ç) Vefat etmesi,

d) Açıköğretim programları hariç olmak üzere, başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde örgün öğretim yapılan bir programa kayıtlı olduğunun belirlenmesi,

e) Öğrencinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporuyla belirlenmesi,

halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Üniversiteden ilişik kesme kararları, kendi isteğiyle kayıt silme hariç ilgili yönetim kurullarınca alınır. Kendi isteğiyle kayıt silme işlemi, öğrencinin kendisi tarafından veya belirlediği vekilleri aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat edilmesi ile gerçekleştirilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. Bu öğrenciler Üniversiteye dönmek isterlerse yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulurlar.

(3) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciye isteği halinde not durum çizelgesi verilir ve kayıtta teslim etmiş olduğu diplomaları iade edilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Fakülteye yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim ve eğitim-öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başlamadan ilan edilir. Senato, gerekli gördüğünde akademik takvim üzerinde değişiklik yapar ve ilan eder.

(2) Öğretim yılı, yıllık dersler ve dönemlik derslerden oluşur. Yıllık dersler iki dönem boyunca, dönemlik dersler ise bir öğretim yılındaki güz veya bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıllık dönemlerde görülür. Fakülte Kurulu bir dersin dönemlik veya yıllık ders olarak açılmasına ya da yıllık dersin dönemlik derse, dönemlik dersin yıllık derse çevrilmesine karar verebilir.

(3) Her yarıyıl; Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günleri hariç en az yetmiş; her yıl Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günleri hariç en az yüz kırk eğitimöğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi/yıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar tatil günlerinde de yapılabilir.

(4) Yıllık dersler için yaz öğretimi açılmaz. Dönemlik derslerde 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Derslerin yürütülmesi

MADDE 11 – (1) Eğitimöğretim/ders programları, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.

(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında alacakları zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin olarak bir haftanın beş eğitimöğretim gününde yapılan teorik ders, uygulama, bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav gibi eğitimöğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir eğitimöğretim yılında ders ve uygulama kredilerinin toplamı yıllık (60) altmış AKTS’dir.

(3) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında alacakları yıllık veya dönemlik dersler, eğitim ve öğretim programındaki teorik ve uygulamalı çalışmalar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(4) İlk defa aldığı seçmeli bir dersi tekrarlamak durumunda kalan bir öğrencinin, eğitimöğretim programına göre daha sonraki öğretim yılında, o derse eşdeğer, o dönem için katalogda belirlenen dersler arasından başka bir seçmeli ders alması mümkündür. Öğrenciler seçmeli derslerini kayıt yenileme esnasında seçmek zorundadır.

(5) Seçmeli dersler her sınıfın güz ve bahar yarıyılında dönemlik olarak okutulur ve bu derslerin ara sınavı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde, genel sınavlar ise akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

Öğrenim süresi

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, ilk kayıt oldukları öğretim döneminden başlamak üzere her yıl/dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın azamî (7) yedi yıl içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır.

Ders geçme ve ders tekrarı

MADDE 13 – (1) Fakültede ders geçme sistemi uygulanır. Öğrencinin alabileceği derslere, üstten ders almaya ve bunlarla ilgili sınırlamalara ilişkin hususlar Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen yönerge ile düzenlenir.

(2) Bir öğretim yılına ait eğitimöğretim programında başarılmamış olan dersler, bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Öğrenci eğitimöğretim ve haftalık ders programlarına uygun olarak, derslere devam etme zorunluluğunu aksatmayacak şekilde derslerini alır. Öğrencinin tekrarlamak zorunda olduğu derslerin çokluğu veya haftalık ders programlarında yeni alacağı derslerin tekrarlayacağı dersler ile çakışması nedeni ile kayıt yaptırdığı güz veya bahar yarıyılı programındaki derslerin bir kısmını veya tümünü alamaması, o öğrenci için bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin işlemesini engellemez.

(3) Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, dersin geçme notudur.

Devam zorunluluğu ve devamın denetlenmesi

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin derslere ve uygulama ve benzeri diğer çalışmalara devamı zorunludur. Öğrenciler derslerin %70’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, devam süreleri ve bunların izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir; Senato onayı ile yürürlüğe girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarı Değerlendirmeleri

Sınavlar ve sınavların yapılışı

MADDE 15 – (1) Dönemlik/yıllık dersler için her yarıyıl/yıl içinde en az bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır.

(2) Öğrenciler; sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır.

(3) Gerekli görüldüğü takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile derslerin sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Kabul edilebilir bir mazeret nedeni ile sınava girememe

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile bir dersin ara sınavına girememiş olan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede yapılacağını Fakülte Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder.

(2) Geçerli bir nedeni olan öğrenci, ara sınav mazeretinin beyanı için gerekçeleri ve mazeretini ispatlayan belgelerle birlikte, mazeretinin sona ermesinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna başvurur. Öğrencinin mazeretinin kabul edilip edilmeyeceğine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.          

(4) Genel sınavlar için mazeret sınavı açılmaz.

(5) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir bir mazereti olmadan bir dersin ara sınavına girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır not almış sayılır.

Dersten başarısızlık

MADDE 17 – (1) Bir dersten başarısız olan öğrenci, o dersi bu Yönetmelikte yer alan tüm yükümlülükleri yerine getirerek tekrarlamak zorundadır.

(2) Devam şartını sağladığı halde, bir dersten başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlayacağı yıl/yarıyıl için o dersin teorik kısmına devam etmeyebilir. Ancak, bu öğrenci o derse yeniden kaydolmak, ara sınavlarına katılmak ve bu Yönetmelikteki diğer şartları yerine getirmek zorundadır.

Tek ders sınavı

MADDE 18 – (1) Azamî süreler içinde bir ders hariç, diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Tek ders sınavına girecek öğrenciler, yazılı dilekçeyle başvurmaları halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla akademik takvimde belirtilen sürelerde tek ders sınavına girmeye hak kazanırlar. Tek ders sınav hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Öğrenciler, tek ders sınavında başarılı olmaları durumunda mezun olabilirler.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 19 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz için, sonuçların ilanını izleyen beş (5) işgünü içerisinde, sonucun tekrar değerlendirilmesi istemiyle yazılı olarak Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna başvurulur. Dekanlık tarafından görevlendirilen dersin sorumlu öğretim elemanı dışındaki bir öğretim üyesi/görevlisi sınav kâğıtlarını maddî hata yönünden değerlendirir. Bu değerlendirme, sadece varsa maddî hataların düzeltilmesi şeklinde yapılır; ders sorumlu öğretim elemanının takdir ettiği notlar değerlendirilemez ve değiştirilemez. İtiraz sonucu not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Öğrencinin birinci fıkrada tanımlanan sürede sonucun incelenmesi isteğinde bulunmaması halinde notlar kesinleşmiş olur.

(3) Her türlü yazılı sınav belgesi iki yıl süre ile saklanır.

(4) Öğrenciler öğretim üyesinin not takdirine ilişkin olarak hata itirazında bulunamaz.

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, başarı notunun en az (60) altmış puan olması zorunludur. Sorumlu olduğu tek dersin sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerden sorumlu olduğu tek dersi en az bir kez almış ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmiş olan bir öğrenci, o derste sağladığı yıl içi/yarıyıl içi notuna bakılmaksızın, tek ders sınavında (100) yüz üzerinden en az (60) altmış puan almış olması halinde o dersi başarmış sayılır.

(2) Tüm notlar (100) yüz üzerinden verilir.

(3) Sınavlar, başarı değerlendirmeleri, puanlar ve not sistemine ilişkin ayrıntılar, Pamukkale Üniversitesi tarafından belirlenen yönerge ile düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Malî Yükümlülükler, Çeşitli ve Son Hükümler

Malî yükümlülükler

MADDE 21 – (1) Bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı başında, ilgili mevzuatla o öğretim yılı için tespit edilen cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ve kredi başına ödenecek katkı payının tamamını ödememiş olan öğrencinin kaydı yapılmaz/yenilenmez.

(2) Malî yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, kayıtları yapılmamış veya yenilenmemiş olanlardan, her ne şekilde olursa olsun, derslere veya sınavlara giren öğrencilerin devam durumları dikkate alınmaz, sınav evrakı değerlendirilmez ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.

(3) Öğrenimlerini tamamlamış, fakat malî yükümlülüklerini tamamen yerine getirmemiş olan öğrencilere “Geçici Mezuniyet Belgesi” veya diploma verilmez.

Tebligat

MADDE 22 – (1) Öğrencilere tebligat, kayıt sırasında bildirdikleri ya da otomasyonda güncelledikleri adrese taahhütlü olarak yollanmak veya elektronik posta yoluyla gönderilmek yahut Fakülte tarafından ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Öğrenci, kullanıcı adıyla tanımlı elektronik posta adresini aktif durumda tutmak, sürekli elektronik posta takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştiği takdirde yeni adresini otomasyon sistemi üzerinden güncellemek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle, elektronik posta adresinin aktif olmaması durumunda elektronik posta gönderilmiş; yanlış veya eksik adres beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar da öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

Diploma

MADDE 23 – (1) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin verilebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen malî yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.