2 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30553

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Klinik uygulama: Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak tespit edilen bir sürede anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları,”

“ö) Sınıf koordinatörü: Dekan tarafından her sınıf için belirlenen, o sınıfa ait eğitim-öğretim işleyişini, dersleri ve sınavları koordine eden öğretim üyesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim planı; eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ortak zorunlu derslerine ilaveten alan dışı farklı branşlardan seçmeli dersler ile Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği ve temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütününü kapsar.”

“Eğitim-öğretim çalışmaları; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik dersler, laboratuvar uygulamaları, klinik öncesi (preklinik) uygulamaları, klinik uygulamaları ve diğer etkinliklerden (bitirme projesi, ödevler, seminer ve benzeri çalışmalar) oluşmaktadır.”

“a) Dersler, öğrenci grupları ile güncel eğitim-öğretim metotları kullanılarak yapılır. Mesleki zorunlu dersler, bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Her bir ders saati süresi 45 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.”

“d) Klinik uygulama; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak tespit edilen bir sürede anabilim dalınca uygulamalı olarak verilen pratik eğitimlerdir.”

“(6) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, bir sonraki eğitim-öğretim yılının ön şartıdır. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve yabancı dil derslerinden başarısız olan öğrenciye bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde yarıyıl/yılsonu başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci ve dördüncü cümleleri ile aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “staj” ibaresi “klinik uygulama” olarak değiştirilmiştir.

“Teorik dersler, klinik öncesi uygulama, gözlemci öğrenci uygulama ve klinik uygulama programları eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir.”

“Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi veya dersleri tekrarlar.”

“b) Klinik diş hekimliği bilimleri düzeyi: Diş hekimliğinin son üç yılında verilen eğitimdir. Böylece beş yıllık öğrenim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda klinik öncesi (preklinik) uygulamayı verilen sürede başarılı olarak yapmaları zorunludur. Uygulamaları başarı ile tamamlayamayan öğrenci o klinik öncesi uygulamalarından başarısız sayılır ve yılsonu sınavına giremez ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. İlgili uygulamalı dersin teorik derslerine ve ara sınavlarına girmek zorundadır.

(2) Klinik uygulamalar; üçüncü sınıfta gözlemci öğrenci, dört ve beşinci sınıfta klinik uygulamalar tarzında yapılır. Gözlemci öğrenciler ilgili anabilim dallarının kliniklerinde ve/veya laboratuvarlarında dönüşümlü olarak pratik yaparlar. Bu öğrencilerin zorunlu olarak yapmaları gereken uygulamalar ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Dört ve beşinci sınıf klinik uygulamaları, ilgili anabilim dallarının görüşü alınarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.”

(3) Haftalık ders programı, klinik uygulama programı ve klinik uygulama öğrenci grupları eğitim-öğretim yılı başlangıcında Eğitim-Öğretim Alt Kurulu tarafından hazırlanarak Dekanlık tarafından ilan edilir.

(4) Öğrenciler, yılsonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları klinik öncesi uygulama veya klinik uygulama çalışmalarının; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(5) Bir öğrenci aynı anda birden fazla klinik uygulama çalışması yapamaz.

(6) Klinik uygulamalı derslerde başarılı olan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, başarılı oldukları derslerin bir sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmalarının 1/3’ünü dersleri başardıkları yılı takip eden yaz tatilinde yapabilirler. Bu programın açılıp açılmayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığınca karar verilir ve Dekanlık onayı ile ilan edilir. Bu programa katılan öğrenci iki haftadan az çalışamaz. İki haftadan az çalıştığı takdirde öğrencilerin yaptığı bu klinik uygulamalar dikkate alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, klinik uygulama sonu sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Her sınav yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.”

“(2) Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından klinik öncesi uygulama (preklinik), klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur. Ancak, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar. Sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.”

“(4) Yarıyıl/yılsonu sınavı; öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl dönemlik derslerde/yılsonunda gireceği sınavdır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için dönem başında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak her dönem için en az bir yazılı ara sınava katılmak ve dersin pratik uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorundadır. Klinik öncesi uygulaması ve/veya klinik uygulaması olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.”

“(5) Klinik uygulama sonu sınavı, klinik uygulama süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Klinik uygulama sonu sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Klinik uygulama sonu sınavı, klinik uygulamanın son haftası içerisinde yapılır.

b) Klinik uygulama sonu sınavına girebilmek için; ilgili anabilim dalınca önceden belirlenen ve Dekanlıkça uygun görülen klinik uygulamalarını klinik uygulama süresi içinde başarı ile tamamlamak, uygulamaların % 80'ine devam etmiş olmak ve beşinci sınıf öğrencileri için anabilim dalının belirlediği konuda seminer vermiş olmak gerekir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci klinik uygulamasını tekrar eder. Şartları yerine getiren öğrenci pratik sınavına alınır.

c) Pratik sınav sadece hasta başı pratik uygulama sınavı şeklinde olabileceği gibi, pratik ile beraber sözlü sınav şeklinde veya sadece sözlü sınav şeklinde de yapılabilir. Pratik sınav, sözlü sınavla yapıldığı takdirde sınav sonucu sözlü sınavdan sonra açıklanır. Klinik uygulama sonu uygulanacak pratik sınavlarda değerlendirme "Başarılı" veya "Başarısız" şeklinde yapılır. Başarısız olan öğrenci klinik uygulamayı tekrar eder.

ç) Pratik sınavda başarılı olan öğrenci teorik sınava girer. Teorik sınavda başarılı olamayan öğrenciye, pratik sınavdaki başarısı saklı kalmak üzere bütünleme sınav hakkı tanınır.

d) Beşinci sınıfta klinik uygulama tekrarına kalan öğrenciler, bulunduğu öğretim yılı Temmuz ayından itibaren yeni eğitim-öğretim yılı başlayana kadar, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ve Eğitim Öğretim Alt Kurulu Başkanlığınca belirlenecek olan programa göre başarısız oldukları klinik uygulamaları alabilirler.

e) Klinik uygulamalar bu dönemde bir kez tekrar edilebilir. Başarısız olanlar takip eden eğitim-öğretim yılında başarısız oldukları klinik uygulamaları alabilirler. Klinik uygulama tekrarı yapan öğrenci, klinik uygulama sonu teorik sınavında başarılı olamadığı takdirde o klinik uygulamanın bütünleme hakkını bir defa olmak üzere daha sonraki klinik uygulama sonlarında açılacak teorik sınavlarda veya bütünleme dönemlerinde açılacak sınavda kullanabilir.

f) Her klinik uygulama, bir eğitim-öğretim yılında en çok iki kez tekrar edilebilir.”

“(6) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece başarısız oldukları dersler için verilen sınav haklarıdır. Klinik uygulamalarda eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen puanları eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin yılsonu veya klinik uygulama sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen öğrenciler; klinik uygulamalar puanları ve staj sonu sınavları ile ilgili alınan Fakülte Kurulu kararına göre bütünleme sınavına girebilir.”

“(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınava katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınav, ara sınavlar ve bütünleme sınavları için kullandırılır. Hastalık nedeni ile sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Türkiye’yi, Üniversiteyi ve Fakülteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir.”

“(9) Bütünleme sınav sonuçlarına göre sadece beşinci sınıfta üç ders için sınav hakkı verilir. Üç ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan kalan öğrenciler alınmazlar. Üç ders için sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra Dekanlık tarafından belirtilen süre içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az geçer not alması gerekir. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bir eğitim-öğretim yılında, güz ve bahar yarıyılı başarısız olan öğrenciler, sonraki eğitim-öğretim yılında, o yılın tamamından değil, başarısız olduğu dersler ve klinik uygulamalardan sorumludurlar. Öğrenci devamsız veya yılsonu sınavları sonucunda başarısız ise, kayıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan                            Not                             Katsayı

95-100                         A1                                4,0

90-94                           A2                               3,75

85-89                           A3                               3,50

80-84                           B1                                3,25

75-70                           B2                                3,00

70-74                           B3                                2,75

65-69                           C1                                2,50

60-64                           C2                                2,25

b) Geçmez notlar şunlardır:

Puan                            Not                             Katsayı

55-59                           D1                               2,00

50-54                           D2                               1,75

0-49                              F                                 0,00

Devamsız                     F2                                  0

                                                                                         ”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı puanına ulaşmaları gereklidir. Yılsonu başarı puanı; yıl içi puan ortalamasının %40’ı ile yılsonu sınav puanının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen puandır. Klinik öncesi uygulama derslerinin yılsonu sınavında, önce pratik sınav sonra teorik sınav yapılır. Yapılan bu pratik sınavdan en az 60 puan alarak başarılı olan öğrenciler teorik sınava alınırlar. Klinik uygulama sonu sınavından başarılı olabilmek için en az 60 puan almak zorunludur. Alamayan öğrenciler başarısız sayılırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğrencilerin teorik derslerin, uygulamaların, stajların ve laboratuvar çalışmalarının en az % 80'ine devamı zorunludur. Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrenci sınavlara giremez. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında sağlık raporu dahil mazereti dikkate alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, en geç yarıyıl/yılın son haftası içinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nde ilan edilir.

(2) Bir dersin yarıyıl veya yılsonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik, klinik öncesi uygulama, klinik uygulama ve laboratuvarların % 80'ine katılmak,

b) Uygulamaları başarıyla tamamlamak,

gerekir.

(3) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş ve uygulamalarda başarısız olan öğrenci o dersi tekrar eder.

(4) Üçüncü sınıf gözlemci öğrencileri ile dördüncü sınıftaki öğrencilerden klinik ve/veya laboratuvar çalışmalarının en çok % 25'ini klinik uygulama süresi içerisinde tamamlayamadığı için yılsonu sınavına giremeyen öğrencilere eğitim-öğretim dönemi dışında telafi hakkı tanınır. Anabilim dallarının bu öğrencilere telafi programı açması zorunludur. Telafi programının süresi en az on işgünüdür. Bir öğrenciye en fazla üç dersin klinik ve/veya laboratuvar çalışmalarından telafi hakkı verilir. Öğrenci, tamamlayamadığı klinik çalışmalarını % 50 fazlasıyla yapmak zorundadır. Telafi çalışmalarının programı, ilgili anabilim dallarının önerileri alınarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve programın başlama tarihinden bir hafta önce ilan edilir. Bu öğrenciler telafi programını başarıyla tamamlamaları halinde o dersin bütünleme sınavına girerler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir yılsonunda bütünlemeye kalmaksızın, o yılın not ortalaması 3,76-4,00 olan öğrenciler onur öğrencileri olarak seçilir ve kendilerine onur belgeleri düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması; diş hekimliği eğitimi programına kayıtlı öğrencilerin ön lisans diploması, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alet ve malzemelerin korunması ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar

MADDE 30 – (1) Öğrenciler ilgili Yönetmelik esaslarına uygun giyinmek, ayrıca eğitimin özelliği olarak klinik ve laboratuvarlarda diş hekimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarında isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartları takmak zorundadır.

(2) Öğrenci Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının temizliği ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

(3) Klinik öğrencileri, hastaların gerekli olan tedavilerini bulundukları anabilim dalının göstereceği düzende yapmak zorundadır. Hastaların her türlü tedavi planlamaları ve gerekli malzemelerin temini ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Derslerin değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar hakkında yapılan değişiklik 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875