2 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30553

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/4/2017 tarihli ve 30053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları Üniversitece tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrencinin önceki programında geçirdiği süre öğrenim hesabına katılır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları,

c) En az 2.50 lisans genel not ortalamasına sahip olmaları,

gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 56 – (1) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu durum YÖK’e ve adı geçen öğrenciye yazı ile bildirilir.

(2) Kaydının silinmesini isteyen öğrenciler, bu taleplerini yazı ile Enstitüye bildirmek zorundadır. Öğrenci adına bir başkasının veya vekilinin yazılı olsa bile öğrenci adına ilişik kesme istekleri dikkate alınmaz.

(3) Eğitim-öğretim ücreti ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Bu Yönetmelikte tanımlanmış başarı koşullarını yerine getirememiş öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/4/2017

30053

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/6/2017

30094

2-

22/5/2018

30428