2 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30553

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİL OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2013 tarihli ve 28659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Eğitim dili İngilizce olan bölümler ile eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullara isteğe bağlı olan hazırlık sınıflarında eğitim-öğretimin süresi Dil Okulu Koordinatörlüğü tarafından belirlenir. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretimin süresi bir öğretim yılıdır.

(2) Dil Okulunda zorunlu ve gönüllü hazırlık sınıflarının haftalık ders saati, öğrencilerin yabancı dil seviye ve bölümlerinin belirlediği dil düzeyine göre haftada 30 saattir.

(3) Dil Okulu Hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında başarısız olan öğrenciler yaz okuluna kalırlar. Bu öğrenciler bir yıl içinde YDS veya Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlarda 4 üncü maddede belirtilen puanı aldıkları takdirde dersten başarılı sayılırlar.

(4) Yaz okulunda başarısız olan veya yaz okuluna katılmayan öğrenciler, kaldıkları dersi bir sonraki öğretim yılında tekrar ederler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/5/2013

28659