2 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30553

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları bulundukları kurda aldıkları kur başarı notu ile ölçülür. Kur başarı notu ara sınavların, ödevlerin, küçük sınavlar ve benzeri çalışmaların ağırlıklı puanlarının toplamından oluşur. Öğrencinin bulunduğu kurda başarılı sayılabilmesi için Kur Başarı Notunun 100 tam puan üzerinden D kurunda en az 65 ve diğer kurlarda ise 60 puan olması gerekir.

(2) Akademik takvimde belirtilen yeterlik sınavları tarihlerinde, bu sınavlara girme hakkını almış olan öğrencilerden, akademik yılı başından bu sınava kadar geçen süre içerisinde hiçbir kurda başarısız olmadan aralıksız olarak öğrenim gördüğü tüm kurların her birinden en az 70 not alanlar ve toplam başarı not ortalaması en az 75 olan öğrenciler, yeterlik sınavına girmeksizin genel başarı ortalaması ile ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam edebilirler. Bu hakkı kazandıkları halde yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilere talepleri halinde yeterlik sınavına girme hakkı verilir, ancak bu halde yeterlik sınavı sonucu geçerli kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2017

29946

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2017

30238