2 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30553

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mezuniyet için not ortalamasına katılmayan dersler hariç olmak üzere, en fazla iki dersi kalan öğrenciler, iki ders karşılığı ücreti, üç ve daha fazla ders almaları halinde ise her bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Önlisans veya lisans programlarındaki mezuniyet için gerekli olan tüm müfredat derslerini alan öğrencilerden;

a) Not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere, bu notları aldıkları en fazla iki ders için,

b) (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrencilere genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) ve/veya (DC) notunu aldıkları en fazla iki ders için,

c) Yalnızca bir dersten (FF) veya (FD) notu alan öğrencilere (FF) veya (FD) notunu aldıkları bir ders yanında genel not ortalamalarının aynı zamanda 2,00’ın altında olması halinde genel not ortalamalarını yükseltmeleri amacıyla (DD) veya (DC) notu aldıkları bir ders için,

ek süre ve tekrar sınav hakkı verilir. Öğrencilerin verilen bu ek süre sonunda başarı durumları ve genel not ortalamaları ek süre sonunda girmiş oldukları tekrar sınavda aldıkları notlar esas alınarak hesaplanır.

(2) Yarıyıl, ders ve not durumları birinci fıkraya uyan öğrenciler yarıyıl sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra en geç 7 gün içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Öğrenci İşleri Direktörlüğü öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanlarına hangi derslerden ek süre ve tekrar sınav hakkı tanınacağını bildirir.

(3) Tekrar sınavları ücretli olup, sınav ücret tutarları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Bu maddede öngörülen ek süre ve tekrar sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır. Tanınan bu hak neticesinde mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciler öğretim ücretlerini ödemek ve usulüne uygun ders kaydını yaptırmak sureti ile derslere devam etmek zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2017

30146