1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/2015 tarihli ve 29233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Mütevelli Heyet, Rektör atanması için aday belirler ve belirlediği adayı Cumhurbaşkanına teklif eder. Rektör, kendisinin atanması ve özlük haklarının görüşüldüğü Mütevelli Heyet toplantısına katılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Rektör, Üniversitenin yürütme organının başıdır. Rektör, Mütevelli Heyetinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektörün görev süresi dört yıldır, görev süresi sona eren Rektör atama usullerine uygun olarak en fazla ikinci kez yeniden atanabilir. Rektör ataması için Mütevelli Heyet tarafından üyeler arasından üç kişilik bir rektör adayları ön inceleme komisyonu oluşturulur. Rektörlüğün boşalması veya Rektörün görev süresinin bitiminden üç ay önce, bu komisyon rektör adayları hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra hazırlayacağı gerekçeli raporu adaylarla ilgili tercih sıralaması da yaparak Mütevelli Heyete sunar. Mütevelli Heyetin belirlediği aday Cumhurbaşkanına sunulur, Cumhurbaşkanı tarafından Rektör ataması gerçekleşir. Aynı zamanda, Mütevelli Heyetin yetkilendirmesi durumunda, aynı komisyonun hazırlayacağı rapor üzerine Mütevelli Heyetin teklifi halinde Rektör, görev süresi sona ermeden Cumhurbaşkanı tarafından görevinden alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirtilmiştir.

“Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim elemanları, Üniversitede görevli öğretim üyeleri; Doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları olan öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2015

29233

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/2/2018

30322