1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü içine alan kredi sistemini,

ç) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç üç yarıyılı, doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç on iki yarıyılı, bütünleşik doktora programı için bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç on dört yarıyılı; ders dönemi için tezli yüksek lisans programında dört yarıyılı, doktora programında dört yarıyılı, bütünleşik doktora programında altı yarıyılı,

d) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

e) Bütünleşik doktora: Doktora programına lisans derecesi ile başvuru imkânı sağlayan üstün başarılı öğrencilere yönelik yüksek lisans ve doktora programını birleştiren programı,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanan Üniversite kadrosundaki öğretim üyesini,

g) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere üç yıllığına enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik kurulu,

ğ) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,

h) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,

ı) Enstitü anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dallarını,

i) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu (EABDAK): Bir anabilim dalındaki tam zamanlı, en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü anabilim dalı başkanı (EABDB): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

k) Enstitü anabilim dalı kurulu (EABDK): EABD başkanlığında, varsa yardımcıları ve EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

l) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan ve fakülte dekanlarıyla yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmadan katılabileceği kurulu,

m) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından EK’çe üç yıllığına seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

n) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

o) GMAT (Graduate Management Admission Test): ÜAK tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

ö) GRE (Graduate Record Examinations): ÜAK tarafından ALES’e eş değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavı,

p) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez döneminde tez çalışmasının niteliğinin birden çok tez danışmanı gerektirdiği durumlarda EABDK’nin önerisi ve EYK’nin onayıyla Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişiyi,

r) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

s) Kredi: EK’in kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamıyla haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamıyla bulunan değeri,

ş) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

t) Öğretim üyesi: Üniversitede kadrolu, ilgili alanda doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörleri,

u) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ü) Tez izleme komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve öğrenciyi yönlendirmek üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

v) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

z) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu ve lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış öğrenciyi,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara müracaat eden öğrenciler için ilanda gösterilen zaman ve yerde, jüri tarafından yazılı bilim sınavı yapılır. Jüri EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararıyla üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jüri EABD aracılığıyla sınav evrak ve sonuçlarını en geç üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır. İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci çağrılır. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süre kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.

(5) Üniversitede kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencilerinin bütünleşik doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için bütünleşik doktora programı başvuru şartlarına sahip olmaları ve ikinci yarıyıl sonu itibari ile en az 8 ders ve 24 kredilik ders yükümlülüğünü tamamlamaları gerekir.

(6) Bütünleşik doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istekleri hâlinde aynı EABD’de yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, EABDK’nin görüşü doğrultusunda EYK kararı ile yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Diş Hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyası ve üç adet CD kaydını, YÖK Tez Merkezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, enstitüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. EYK talep hâlinde teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diploması ve 50 puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünden 65 puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünden 65 puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, Temel tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standartlar, sınavlar ve benzeri) Senato tarafından belirlenir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının, DUS puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(8) Adayların yerleşmeye esas puanlarının eşitlik durumunda sırasıyla; ALES puanı, lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve bilim sınavı notu dikkate alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora tezinin savunmaya alınabilmesi için Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine kayıtlı bir öğrencinin tezinden en az bir adet makaleyi SCI, SCI-EXP veya alan indeksleri tarafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması; Sosyal Bilimler Enstitüsüne kayıtlı bir öğrencinin ise tezinden veya doktora tezi konusu ile ilgili en az bir adet makaleyi alan indeksleri tarafından taranan bir dergide yayımlatmış veya DOI numarası/kabul yazısı almış olması zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, üç adet CD kaydını, YÖK Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en çok bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması hâlinde ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe “Diğer hükümler” başlığı ile birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Diğer hükümler

MADDE 39/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK, Senato ve EYK kararları uygulanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/12/2016

29907

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/4/2017

30049