1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları olan birimlerde uygulanacak eğitim-öğretim,  uygulama ve değerlendirme esaslarını belirlemektedir.

(2) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan birimlerin eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)                Alt birim koordinatörlüğü: Hazırlık Birimi, Kurslar Birimi, Kafkasya ve Slav Dilleri Birimi, Doğu ve Uzak Doğu Dilleri Birimi ve Batı Dilleri Birimi Koordinatörlüğünü,

b) Ara sınavlar: Yabancı dil hazırlık programı eğitim-öğretim süresince yılda en az iki kez yapılan sınavları,

c) Birim: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokulunu,

ç) Dönem ara sınav notu: Dört dil becerisi için ayrı ayrı yapılan sınavlardan elde edilen puanların ağırlığına göre  saptanan döneme ait vize notunu,

d) Dört temel dil becerisi: Avrupa Ortak Dil Kriterleri düzey tanımlamalarında kullanılan okuma, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini,

e) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan, hazırlık programına dahil olan öğrencilerden; hazırlık sınıfından muaf olacaklar ile hazırlık sınıfına devam edeceklerin yabancı dil seviyelerini ve bu seviyelerine göre sınıflarını belirleyen sınavı,

f) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

h) Yabancı dil hazırlık programı: Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini,

ı) Yılsonu sınavı: Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavı,

i) Yüksekokul Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

j) Yüksekokul Müdürlüğü (Müdürlük): Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü,

k) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfları eğitim-öğretiminin amacı ve kapsamı

MADDE 4 – (1) Hazırlık sınıfları eğitim-öğretiminin amacı; öğrenciyi, B1 dil düzeyine ulaştırmaktır. Ancak, hazırlık sınıfında verilecek eğitimin en az 700 saat olması durumunda öğrencilerin asgari B2 yeterlik düzeyine ulaşması gerekir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfları eğitim-öğretimi, alt birim özelliklerine göre; öğrenci merkezli modern yaklaşımlar, laboratuar, ödev ve proje çalışması gibi uygulamalardan oluşur. Bu eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulamaya konulmasından, Yüksekokul Yönetim Kurulu adına alt birim koordinatörlüğü sorumludur.

(3) Hazırlık sınıflarında bir yıl süresince okutulacak dersler öğrencinin dört temel dil becerisini geliştirecek şekilde haftada en az 20, en fazla 30 ders saati olarak düzenlenir. Bu programlar, Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır.

(4) Hazırlık sınıfları müfredatı, ilgili hazırlık birim koordinatörlüğü tarafından belirlenir, Yüksekokul Kurulu kararıyla kesinleşir.

(5) Gerekli hallerde alt birim koordinatörlüğünde “Program Geliştirme Grubu”, “Sınav Hazırlama Grubu”, “Akademik Gelişim Grubu” ve “Ölçme ve Değerlendirme Grubu” gibi çalışma grupları oluşturulur. En az üç öğretim elemanından oluşacak gruplar ilgili alt birim koordinatörlüğünün önerisiyle ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla üç yıl süreyle görevlendirilirler.

Hazırlık sınıfları eğitim-öğretimine tabi öğrenciler

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfları eğitim-öğretimine tabi öğrenciler aşağıdaki şekildedir:

a) Tamamen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar,

b) Kısmen (en az %30) yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara kayıtlı olanlar,

c) Türkçe hazırlık eğitimi alması gereken uluslararası öğrenciler.

(2) Hazırlık sınıflarına misafir öğrenci kabul edilmez.

Hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim yıl esasına göre yapılır. Süresi bir akademik yıldır. Bu akademik yıl her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

Sınav esasları

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıflarında; yeterlik ve düzey belirleme sınavı, kısa süreli sınavlar,  dönem içi ara sınavlar ve yılsonu sınavı yapılır. Bunlardan;

a) Yeterlik ve düzey belirleme sınavı; akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin yabancı dil yeterlik ve düzeylerini belirlemek için yapılan sınavdır. Yeterlik ve düzey belirleme sınavı, eğitim-öğretim yılı başında, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilir. Yabancı dil hazırlık eğitimi gerektiren programlara kayıtlı öğrencilerden yeterlik koşullarını yerine getirmemiş olanlar da bu sınava girer. Dört temel dil becerisini ölçen bu sınavın sözlü bölümüne girebilmek için diğer becerilerden alınan puanın ortalaması en az 50 olmalıdır. Yeterlik ve düzey belirleme sınavında başarılı olan öğrenci,  kayıtlı olduğu lisans programına devam eder.

b) Kısa süreli sınavlar; yıl içerisinde haberli veya habersiz olarak ders saati içerisinde yapılan süreleri kısa sınavlardır. Sınavların olduğu günlerde derslere devam edilir ve sınav süresi altmış dakikadan fazla olamaz. Her yarıyıl en az 2, en fazla 6 kısa sınav yapılır. Dönem içinde yapılan proje, ödev çalışması, sunum ve benzeri çalışmaların her biri bir kısa sınav olarak değerlendirilebilir. Kısa sınavların ortalaması yeterlilik değerlendirilmesinde kullanılır. Bu sınavların mazeret hakkı yoktur.

c) Ara sınavlar; dört temel dil becerisini ölçen ara sınavların amacı öğrenciyi yılsonu sınavına hazırlamaktır. Her yarıyıl içinde en az bir ara sınavı olmak üzere yıl boyunca en az iki ara sınavı yapılır. Her bir dil becerisinden alınan ara sınav notlarından dönem ara sınav notu elde edilir.  Derslerin ara sınav notundaki ağırlıkları programdaki ders saatine göre belirlenir. Sınav tarihleri, sınavdan en az onbeş gün önce Müdürlükçe ilan edilir. Ara sınav süresi bir ders saatidir. Sınavın türüne göre sınav süresi, ilgili öğretim elemanının başvurusu halinde Müdürlükçe değiştirilebilir. Ara sınavların yapıldığı tarihlerde dersler de devam eder. Ara sınav sonuçları Müdürlükçe ilan edilir.

ç) Yılsonu sınavı;  eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavdır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bu sınava giremez. Yılsonu sınavının mazeret hakkı yoktur.Yılsonu sınav tarihi, sınavdan en az on beş gün önce Müdürlükçe ilan edilir. Sınavın türüne göre sınav süresi, ilgili öğretim elemanının başvurusu halinde Müdürlükçe değiştirilebilir. Yılsonu sınav sonuçları Müdürlükçe ilan edilir. Yılsonu sınavında başarısız olanlar; bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik ve düzey belirleme sınavına girebilirler.

(2) Yeterlik ve düzey belirleme sınavında başarılı olanlar ile eşdeğerliliği kabul edilen ulusal/uluslararası sınavlardan yeterli düzeyde puan almış öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

(3) Eşdeğerlik belgelerinin Üniversiteye kayıt dönemi içerisinde Yüksekokul Müdürlüğüne verilmesi durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu,  eşdeğerlikleri, yeterlik ve düzey belirleme sınavından önce sonuçlandırır ve ilan eder. 

(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı  hem sözlü, tek veya çok aşamalı yapılır.

Başarı durumu

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı süresince her türlü ölçme faaliyeti 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre, bir öğrencinin yılsonu itibarıyla yeterlilik ve başarı notu; ara sınavların ortalamasının %30'u, yıl içinde yapılan kısa sınavların ve sınıf içi çalışmalarının, ödev, proje, sunum ve benzeri çalışmaların ortalamasının %10'u, yılsonu sınavının %60'ı toplanarak hesaplanır. Hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yapılır. Yeterlilik ve başarı notu 65 ve üzeri olan öğrenciler başarılı sayılır.  Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yüksekokul Müdürlüğünce başarı belgesi düzenlenir.

Sınavlarda mazeret, sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 9 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini mazeretin sona erdiği tarihi takip eden beş iş günü içerisinde belgeleri ile birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak bildirirler. Hastalık nedeniyle sınavlardan mazeretli sayılabilmek için sağlık raporu almak gereklidir. Mazeretleri Yönetim Kurulunca kabul edilenlere bir sınav hakkı tanınır. Mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenler ilgili sınavdan başarısız sayılır.

(2) Sınavı yapan öğretim elemanı/sınav komisyonu sınav sonuçlarını ve kâğıtlarını sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokul öğrenci işlerine teslim eder.

(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Müdürlüğe dilekçe vererek itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kâğıdı, sınavı yapan öğretim elemanı/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan komisyonlar tarafından, en geç beş iş günü içinde incelenir. Sonuçlar yazılı ve gerekçeli olarak Yüksekokul Yönetim Kuruluna bildirilir. Not değişikliği ancak Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(4) Geçerli mazereti olmaksızın ara sınavlara girmemiş öğrenciler ilgili sınavdan sıfır puan almış sayılırlar.

Hazırlık eğitim-öğretiminde başarısızlık hali

MADDE 10 – (1) Hazırlık programına devam ettikleri ilk yılın sonunda gereken koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciler, bir sonraki yeterlik ve düzey belirleme sınavına katılır ve/veya hazırlık programını tekrarlar. Öğrenciler yeterlik ve düzey belirleme sınavında veya hazırlık programında başarılı olmadan ilgili programa başlatılmaz.

(2) Yılsonu sınavı sonucunda gerekli başarı notunu alamayarak başarısız olan öğrenciler yeterlik ve düzey belirleme sınavına girebilirler.

(3) Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan programlara kayıtlı öğrencilerden ikinci yılın sonunda yeterliliğini belgelememiş olanların hazırlık sınıfıyla ilişkileri kesilir. Bir yıllık hazırlık sınıfı sonunda başarısız olmuş ve takip eden yılın sonunda da yeterliliğini belgeleyememiş öğrenciler, yazılı talepte bulunmaları halinde ÖSYM tarafından başka bir üniversitede ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eş değer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan programlara kayıtlı uluslararası öğrencilerden yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyenler,  yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırır. Yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler birinci sınıfa başlama hakkını elde ederler.

(5) Hazırlık sınıfında kayıt dondurulması,  ilgili eğitim-öğretim yılının tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilir. Kayıt dondurma sebebinin ortadan kalkması halinde öğrenci kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/konservatuar/meslek yüksekokuluna dilekçe ile başvurabilir.

(6) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programında meslekî yabancı dil derslerine yer verilenler de dâhil olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam eden öğrenciler, isteğe bağlı hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile, önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler. Ancak bu öğrencilerden zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından başarılı olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerine devam ederler. Öğretim dili Türkçe olan programlarda meslekî yabancı dil dersleri önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında öğrencilerin yabancı dil düzeyi dikkate alınarak verilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık programında okuyan öğrenciler yapılan toplam derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılır, derslere ve sınavlarına giremezler. Ancak bir sonraki eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan yeterlik ve düzey belirleme sınavına girebilirler. Bu sınavdan da başarısız olmaları durumunda,  takip eden yılda hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadırlar. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler yılsonu sınavından önce Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

MADDE 12 – (1) Hazırlık eğitimi kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulunca karara bağlanır. Disiplin işlemleri öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun dekanlığı veya müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu  Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.