1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,

d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sanayi, ticaret, tarım, sağlık ve turizm uygulamalarıyla ilgili özel sektör ve kamu kuruluşları ile işbirliği halinde araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında sinerji oluşturarak; ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işlerliği olan mekanizmaları kurmak, sürdürmek ve bunlara ilişkin etkinlikleri kapsayan kurumsal alt yapı oluşturmak.

b) Bilime, teknolojiye, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla Üniversitenin temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ve eğitim-öğretim ortamı oluşturmak.

c) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sektöre aktarımını hızlandırmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık, sanayi, tarım, ticaret ve turizm alanlarında, disiplinler arası temel ve uygulamalı araştırmaların gerçekleştirildiği, araştırma laboratuvarları ve birimleri oluşturmak ve bunlarla ortak çalışmalar yürütmek.

b) Üniversite ile sektörde gerçekleştirilen üretimi daha verimli hale getirmek amacıyla gerekli proje ekiplerini oluşturmak.

c) Üniversitede üretilen bilgiyi, teknoloji geliştirme çerçevesinde ilgili alanlara yönlendirmek.

ç) Üniversite bünyesinde bulunan mevcut birimler ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve imkânların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak.

d) Eğitim kursları, seminerler, paneller, konferanslar, sertifika programları düzenlemek.

e) Fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında iş dünyası ile ortak araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek.

f) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile derslerde paylaşmalarını sağlamak.

g) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, verimliliği arttırma, ürün kalitesini ve standardını yükseltme, üretim maliyetlerini düşürme ve teknolojik bilgiyi ticarileştirme amacıyla iş dünyası ile ortak çalışma yapmak.

ğ) Üniversite öğrencilerinin eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında istihdam imkanlarının geliştirilmesine yönelik etkin staj programları yaratmak.

h) Enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan müfredatın iş dünyasının beklentilerini de karşılayacak biçimde düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

ı) Üniversitenin sahip olduğu teknik altyapının iş dünyasının beklentilerini karşılayacak hizmetleri üretebilecek duruma gelmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlanacak fonlardan yararlanılmasına yönelik çalışmaları desteklemek.

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim üyeleri tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak.

j) Üniversitede öğretim üyeleri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından yürütülen araştırmalar için veri toplama aşamasında iş dünyasının araştırmacıları desteklemesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkezin Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görev başında bulunmadığında Müdür Yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmektir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin Merkezin çalışma alanıyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek yedi üyeden oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine yetki verdiği müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için çeşitli alt komisyonlar kurabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birimlerin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

e) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almaktır.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından belirlenen fakülte, yüksekokullardan ve meslek yüksekokullarından birer, toplam üç temsilci ile yine Rektör tarafından davet edilen üniversite dışından en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Toplantılarda merkez çalışmaları değerlendirilir, öneriler geliştirilir ve bir sonraki çalışma yılına ait program değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi ve benzeri malzeme ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(3) Sanayi, kamu kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak projelerde ve işbirliği ağlarında, projeler ve işbirliği çerçevesinde edinilen makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi, proje ve işbirliği sözleşmelerinde belirtildiği şekilde tahsis edilir.

Mali hususlar

MADDE 12 – (1) Merkezin gelir ve giderleri mevzuat çerçevesinde, Üniversite Genel Sekreterlik veya Özel Kalem bütçelerinden karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.