1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

YÖNETMELİK

İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezi teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Demokrasi Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırmaları Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,

d) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çevre ve enerji teknolojileri alanlarında, özellikle uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve teknolojiler geliştirmek.

b) Kömür, petrol, doğal gaz, nükleer gibi klasik enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin çevreye muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak.

c) Rüzgâr, güneş jeotermal, biyokütle gibi alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çevre ile uyumlu temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak.

ç) Araçlarda yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, ilgili teknolojileri geliştirerek uygulamaya koymak.

d) Sanayide ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu alanlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik yöntem ve teknolojileri geliştirmek.

e) Uygulamaya yönelik temel bilimler ve mühendislik araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek çevre ve enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren koordineli proje çalışmalarını yürütmek.

f) Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yöntem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde çevre hukuku ve enerji hukuku açısından değerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak.

g) Enerji teknolojileri alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim elemanları yetiştirmek.

ğ) İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşların işbirliği yapmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

h) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji ve çevre teknolojileri araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak.

ı) Üniversitenin fen ve mühendislik bölümlerinde enerji ve çevre teknolojisi konularında yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağlayacak bir platform oluşturmak.

i) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

b) Alternatif enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ç) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

d) Alternatif enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak.

e) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak.

f)                Enerji Bakanlığına bağlı enerji verimliliği (ENVER), rüzgar enerji santralleri (RES), sürdürülebilir yenilenebilir enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için kullanılmak üzere; geçerli, yenilenebilir/sürdürülebilir enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde sertifika vermek.

g) Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek.

ğ) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

h) İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi işbirliğini geliştirmek.

ı) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında işbirliğini sağlamak.

i) Merkezi ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

j) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görev başında bulunmadığında Müdür Yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Müdürün görev süresi bitince, yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek, Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmektir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin Merkezin çalışma alanıyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek yedi üyeden oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine yetki verdiği müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için çeşitli alt komisyonlar kurabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birimlerin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

e) Merkezin yönetimi ile ilgili diğer kararları almaktır.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından belirlenen fakülte, yüksekokullardan ve meslek yüksekokullarından birer, toplam üç temsilci ile yine Rektör tarafından davet edilen üniversite dışından en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Toplantılarda merkez çalışmaları değerlendirilir, öneriler geliştirilir ve bir sonraki çalışma yılına ait program değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi ve benzeri malzeme ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

(3) Sanayi, kamu kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak projelerde ve işbirliği ağlarında, projeler ve işbirliği çerçevesinde edinilen makine, teçhizat, sarf malzemesi, büro malzemesi, proje ve işbirliği sözleşmelerinde belirtildiği şekilde tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü yürütür.