1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından, azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2012

28178

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/8/2012

28397

2-

30/1/2013

28544

3-

6/11/2013

28813

4-

26/10/2014

29157

5-

14/8/2016

29801

6-

12/8/2017

30152

7-

27/4/2018

30404