30 Eylül 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30551

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Öğretim programı dikkate alınarak içinde bulunduğu yarıyıl itibariyle zorunlu derslerini, varsa ön koşullu derslerini ve alt yarıyıllar içinde listelenen derslerden almadıklarını almasını ve bu derslerden başarılı olmadan üst yarıyıl derslerinden ders almamasını sağlar,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerinin kayıt olacakları ders yükü, öğrencinin Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) göre tanımlanan ve kayıtlı olduğu bölümün ders programında belirlenen, yarıyılın kredi toplamıdır. Yarıyıl ders yüküne ek olarak başarısız olunan veya alt yarıyıllardan alınamayan derslerden en çok iki ders daha alınabilir. Kayıtlı olduğu programda en az iki yarıyılı tamamlayarak genel not ortalaması (cGPA) 3.50 ve üzeri olan öğrenciler yarıyıl ders yüküne ek olarak üst yarıyıldan açılmış olan bir adet dersi alabilirler. Normal öğretim süresini tamamlayan öğrencilerin alacakları ders yükleri, yarıyılında açılan dersler arasından fakülte yönetim kurulları tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her dönem sonunda herhangi bir F notu veya W notu alınan derslerin veya alt yarıyıllardan alınamayan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak, bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen ve bölümce uygun görülen başka dersleri alırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin, öğrenci değişim programları uyarınca geçici olarak yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda aldığı ve karşı kurumun ölçütlerine göre başarıyla tamamladığı tüm dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla not çizelgesinde özgün isimleriyle ve kredileriyle gösterilir; bunlardan öğrencinin programdaki ders ve yükümlülüklerinin yerine sayılanlar notu ile, program dışı değerlendirilenler ise notu ve NC işaretiyle not çizelgesine işlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) T-Transfer (Transfer): Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından bir programdan transfer edilen ya da yurt dışı değişim programlarından alınıp başarılı olunan ve ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan dersler için verilir ve not ortalaması hesabına katılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.