30 Eylül 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30551

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez/ADİM: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kurslar, seminerler, kamplar gibi dil öğretim yöntemlerini en etkin bir biçimde kullanarak, Arapçanın temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliliğini kazandırmak, dilin kültürel yapısına ilişkin kazanımlar sunmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Arapça eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek; danışmanlık ve proje hizmetleri sunmak ve yayınlar yapmak.

b) Arapça öğretimi ile ilgili kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, sesli ve görüntülü materyaller hazırlamak.

c) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Arapça öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, proje ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Arapçayı daha iyi şekilde öğretmek ve öğrenmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezi ve aktiviteler düzenlemek.

d) Yurt dışındaki üniversitelerin Arap dili ve edebiyatı bölümü ve Arap dil merkezleriyle iş birliği çerçevesinde öğrencilerin Arapça dil becerilerini artırmaya yönelik karşılıklı aktivitelerde bulunmak, meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

e) Arapça dil öğretiminin daha etkin ve verimli hale getirilebilmesi amacıyla, uygun görülen kurum ve kuruluşlarla protokoller imzalamak ve Arapça yaz dil kampları oluşturmak.

f) Arapça eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

g) Arapça dil sınavları düzenlemek; Arapça dil yeterlilik belgesi vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

 (2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olan üye vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenlemek.

d) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Merkezin ödenek, idari ve akademik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan üniversitenin aylıklı ve devamlı statüde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Boşalan üyeliklerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır.  Gerekli durumlarda Müdürün ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağrılır. Kurul, salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

(3) Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının görevlendirilmesini teklif etmek ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

e) Merkezin bütçesini hazırlamak ve Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.