30 Eylül 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30551

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2016 tarihli ve 29888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışmanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izlemek ve ilgili mevzuata uygun olarak yönlendirmekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini, her yarıyıl akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yaparlar.

(2) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları doktora programları için 3,00’ın, yüksek lisans programları için 2,50’nin altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce C ve C+ başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.”

 MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Bir yarıyıl her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. İlgili enstitü kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere, final sınav hakkı tanınır. Final sınavları ilgili yarıyılın sonunda açılır. Final sınavına mazereti nedeni ile katılamayan öğrencilere mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’tan az, % 70’ten fazla olamaz. Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere yarıyıl başında duyurur.”

“(4) (Ek: 19/3/2018 – 30365/3 md.) Öğretim planında yer alan staj ve tez dersi dışında tüm derslerini alarak devam koşullarını sağlamış ve kredili derslerin biri dışındaki derslerinden başarılı olmuş veya tüm derslerini başarmasına rağmen bu Yönetmelikte öngörülen not ortalamasını sağlayamamış öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini müteakip akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan veya bu Yönetmelikte öngörülen azami süreleri aşmış öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) I: Tez savunmalarında jüri tarafından düzeltme istenmiş öğrencilere verilir. Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde öngörülen sürelerin sonuna kadar öğrenci tarafından telafi edilmeyen I notu, F notuna dönüşür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)   Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2.5 olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında uygulanacak ölçütler bu Yönetmelik hükümlerinin altında kalmamak koşulu ile Anabilim Dalları tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tez Otomasyon Sistemine tez veri girişini yapmakla yükümlüdür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, yurt dışında eğitim, mücbir ve öngörülmeyen sebepler nedeniyle kayıt dondurmak için başvurabilirler.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/11/2016

29888

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/6/2017

30099

2-

19/3/2018

30365