30 Eylül 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30551

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2017 tarihli ve 30034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birim kurulları, öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayrılmak şartıyla programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler ve/veya uygulamalar, laboratuvar koyabilir; haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilir. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler, Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli dersler, diğer fakültelerin programlarından da alınabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı ve/veya kredisi, ilgili birimin yetkili kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Seçmeli derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir. Yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan programlarda seçmeli derslerdeki öğrenci sayısı senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2017

30034

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/8/2017

30145

2-

1/4/2018

30378